21 . 03 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління формуванням власних та залучених коштів підприємства№ роботи: 1763
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 128
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВCТУП 6
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ТА ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1 Економічна сутність капіталу, його функції та складові 9
1.2 Характеристика основних методів формуванням власних та залучених коштів підприємства 23
1.3 Особливості управління формуванням власних і залучених коштів 30
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 48
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 48
2.2 Аналіз власних та залучених коштів підприємства 56
2.3. Аналiз платоспроможностi та фiнансової стiйкості 69
2.4 Аналiз результатiв фiнансової дiяльностi пiдприємства 78
3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ И ТА ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 87
3.1 Шляхи вдосконалення управління власним та залученим капіталом підприємства 87
3.2 Оптимізація структури джерел формування власних та залучених коштів 95
3.3. Розрахунок економiчної ефективності від запропонованих заходiв 107
ВИСНОВКИ 119
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ 123
ДОДAТКИ 128


РЕФЕРAТ

Диплoмнa рoбoтa: 127 c., 16 риc., 38 тaбл., 4 дoдaтка, 50 джeрeл.
Об"єктом дослідження виступають фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі управління власними та залученими коштами підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці України.
Предметом дослідження є процес управління власними та залученими коштами підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження методологічних основ управління власними та залученими коштами підприємства та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності їх формування і використання в умовах ринкової економіки.
Досягнення поставленої мети зумовило постановку та вирішення таких завдань:
 дослідити власні та залучені коштів як об’єкт фінансового менеджменту;
 з’ясувати сутність управління власних та залучених коштів підприємства;
 проаналізувати динаміку та взаємозв’язок базових показників фінансового стану, тенденцій зміни складу, структури та джерел формування власних та залучених коштів на підприємстві;
 визначити можливі напрями підвищення ефективності управління власними та залученими коштами підприємства і розробити практичні рекомендації щодо їх реалізації.
Методи дослiдження – аналiз фiнансового стану на основi фiнансової звiтностi пiдприємства.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ, ПЛАТОСПРОМОЖНIСТЬ, ЛIКВIДНIСТЬ, ДIЛОВА АКТИВНIСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ФIНАНСОВИЙ СТАН
   
Список літератури

1. Бланк И.А. Управление формированием капитала /И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров,В.Е. Леонтьєв. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.
3. Бровкова О.Г. Управління формуванням та використанням капіталу. / О.Г. Бровкова, О.В. Мартиненко / Труды Одесского политехнического университета. Выпуск 1. – 2002 / Електронний ресурс –Режим доступу www.library.ospu.odessa.ua/…/7 _8.htm.
4. Бугрова С.М. Финансовыйменеджмент: учебное пособие / С.М. Бугрова, Н.М. Гук; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2008. – 177 с.
5. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій / В.В. Величко – Харків:ХНАМГ, 2004. – 114 с.;
6. Словарь-справочник финансового менеджера / авт.-сост. Бланк И.А. – К.:“Ника-Центр”, 1998. – 480 с.
7. Бухгалтерський словник /ред.-упоряд. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП “Рута”,2001. – 224 с.
8. Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480 с.
9. Економічна енциклопедія / ред.-упоряд. С.В. Мочерний. – К.:Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.;
10. Економічний словник / ред.-упоряд. Багрій П.І., та ін. – К., 1973. – 621 с.
11. Заєць О.В. Інструментарій банківської справи: навчальний посібник. / О.В. Заєць, П.Є Жтний, В.І. Кудрявцев. – Луганськ: СНУ, 2000. – 325 с.
12. Зеленіна О.О. Сутність інвестицій та позичених коштів узгодження термінології стаття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / О.О. Зеленіна / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 2(48). –244 с. – С. 179–185.;
13. Кадерова Н.Н. Корпоративне финансы: учебное пособие / Н.Н. Кадерова. – Алматы – Экономика, 2008. – 376 с.
14. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: Центр навч. л-ри, 2008. – 392 с.
15. Краткий экономический словар / ред.-упоряд. Козлова Г.А., и др.– М.: Государственное издательство политической литературы, 1958. – 391 с.
16. Краткий экономический словарь / ред.-упоряд. Белика Ю.А. и др. – М.: Политиздат, 1987. – 399 с.
17. Крестин М.А. Реформирование учета и анализ заемного капитала в хлебопекарных организациях / М.А. Крестин / 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика автореф. на здоб к.е.н. Самарский государственный экономический университет Тольятти, 2007. – 18 с.
18. Кузнєцова Т.В. Дефініція поняття “капітал” у системі поглядів різних економічних шкіл / Т.В. Кузнєцова // Вісник міжнародного слов’янського університету. Серія економ. науки – 2005. – №. 1-2. – С.41-43.
19. Лексис В. Кредит и банки. / В. Лексис – М.: Перспектива, 1994. – 120 с.
20. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства: навч. посібник для студ. Вищих навч. закл / Г.П. Лексис. – Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь Академія ДПС України, 2001.;
21. Макконелл К.Р. Экономикс./К.Р. Макконелл, С.Л. Брю – М.: Туран, 1996.;
22. Маркс К. Капитал. / Маркс К., Энгельс Ф. соч. Т. 23 – М “Политиздат”,1984.;
23. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я / сост. Матвеева В.М. – М.: “Дело и сервис”, 1998. – 192 с.;
24. Наумова Н.В. Эффективное управление капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях региона: монография / Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко. − Тамбов : ТГТУ, 2004. – 104 с.
25. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. / А.А. Пересада – К.: Лібра, 2002. – 476 с.;
26. Самуэльсон П.А. Экономика: учеб. пособие: Пер. С англ. – 15-е изд. / под ред. Л.С. Тарасевича, А.И. Леусского – М.: Бином: КноРус 1997г. 799 с.
27. Сафронов Н.А. Экономика предприятия Учебник / под ред. проф. Н.А. Сафронова, М.: “Юристъ”, 1998 – 584 с.
28. Словарь бухгалтерских терминов: сост. Сигел Дж., Шим Дж / пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – VIII, 408 с.;
29. Словарь делового человека сост. Амуржуев О.В., Болвачев А.И., Гребнев Е.Т. и др. / под науч.ред. О.В. Амуржуева. – М.: “Экономика”, 1992. – 236 с.
30. Словник законодавчих термінів Центральна спілка споживчих товариств України 28.07.2006 методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств Електронний ресурс. – Режим доступу до слов.: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1 078.21118.0.;
31. Современный экономический словарь [сост. Райзберг Б.А., Лозовський Л.М., Стародубцев Е.Б.] – 2-е изд., исправ. – М.: ИНФА-М, 1998. – 479 с.;
32. Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник / під керівн. І наук. ред. В.Г. Федоренка, В.Б. Захожая та ін.–К.: МАУП, 2002. –344 с.: іл. –Бібліогр. в кінці розд.
33. Суярова О.О. Узагальнення існуючого досвіду класифікації капіталу // Вісник Сум ДУ / О.О. Суярова/ Серія Економіка , № 2, 2009. – с. 211-219.
34. Уолл Н. Экономика и бизнес. А-Я: Словарь-справочник / Н Уолл, Я. Маркузе, Д. Лайнс, Б. Мартин / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР- Пресс, 1999. – 624 с.
35. Фiнансовой менеджмент: пiдручник Кер. кол. авт. i наук. ред. проф.А.М. Поддерьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.;
36. Финансовый словарь / сост. Благодатин А.А. и др.– М.: ИНФРА-М, 2006. – VI, 378 с.
37. Цыганков К.Ю. Теория и методология бухгалтерского учёта капитала / К.Ю. Циганков / Специальность 08.00.12 – “Бухгалтерский учёт, статистика”: дисc.. на соискание учёной степени доктора экономических наук. – Новосибирск – 2009. – С. 89.
38. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування // Ринок цінних паперів України / Н. Шевчук. – 2004. – №5-6. – С. 39-44.
39. Экономический анализ: учебник для вузов / Под. ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 527 с.
40. Экономический словарь Електронний ресурс. – Режим доступу http://abc.informbureau.com/ht ml/eaieoae_caaiiue.html.
41. Созанська Н.С. (Марушко Н.С.) Методологічні аспекти структури і класифікації залученого капіталу підприємства // Вісн. Житомир. технол. ун-ту. – 2003. – Вип. 1 (23) – С.218 - 224. – 0,45 друк. арк.
42. Созанська Н. С. (Марушко Н.С.) Політика короткострокового залученого капіталу // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. Екон. – 2003. –Вип. 32. С. 436 - 442.
43. Марушко Н.С. Доцільність та необхідність довгострокового кредитування // Економіка: проблеми теорії та практики: 2005. – Вип. 207. – Т.2. – С. 558 - 566. .
44. Марушко Н.С. Інформаційні потоки аналізу залученого капіталу та їх раціоналізація // Вісн. нац. ун-ту водного госп. та природокористування. Сер. –Економіка. –2006. – Вип. 4(36). – Ч.3. – С. 276 - 285.
45. Баланс ВАТ «ЗТР» (Форма №1) на 31 грудня 2007 р.
46. Баланс ВАТ «ЗТР» (Форма №1) на 31 грудня 2008 р.
47. Баланс ВАТ «ЗТР» (Форма №1) на 31 грудня 2009 р.
48. Звiт про фiнансовi результати ВАТ «ЗТР» (Форма №2) за 12 мiсяцiв 2007 р.
49. Звiт про фiнансовi результати ВАТ «ЗТР» (Форма №2) за 12 мiсяцiв 2008 р.
50. Звiт про фiнансовi результати ВАТ «ЗТР» (Форма №2) за 12 мiсяцiв 2009 р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.