19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність і значення категорії «персонал» на підприємстві№ роботи: 1759
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ «ПЕРСОНАЛ» НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1 Сутність персоналу як економічної категорії 6
1.2 Поділ персоналу підприємства по категоріях 9
2 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» 15
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2 Дослідження стану використання трудових ресурсів на підприємстві 20
3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 28
ВИСНОВКИ 35
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 39
   
Список літератури

1. Конституція України (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про охорону праці» №2694-XІІ від 14.10.1992 (в редакції Закону №229-ІV від 21.11.2002 (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №2. - Ст.10.
3. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учебн. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 432 с.
4. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки // Журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2011. – №10. – С. 68.
5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. -М.: ЮНИТИ, 2010. - 423 с.
6. Балабанова Л. В. Управление персоналом на основе маркетинга: Моногр. / Л. В. Балабанова, Е. К. Воробьева. - Донецк: ДонГУЭТ, 2006. - 212 с.
7. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 512 с.
8. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М: Юристь, 2010. - 495 с.
9. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шкано-ва О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. - 504 с.
10. Власова А. Еволюція концепції управління людськими ресурсами / А. Власова, Ж. Левицькі // Києво-Могилянська Бізнес Студія. - 2010. - № 7. - С. 57-61.
11. Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Менеджмент персонала: Учебное пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 304 с.
12. Глазов М.М., Фирова И.П., Истомина О.Н. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-менеджмента. Учебник / Под ред. М.М. Гла-зова. - СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2010. - 251 с.
13. Карпенко С.В. Управління персоналом: Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко ; [За наук. ред. А. В. Базилюк]. – К. : Університет «Україна», 2009. – 273 с.
14. Кибанов А.Я. Управление персоналом. - М.: Инфра-М, 2011. - 638 с.
15. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебн. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 301 с.
16. Кранснопутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н.С. Кранснопутська. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 356 с.
17. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. Г. Мельничук. - К.: Кондор, 2010. - 296 с.
18. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2011. – 340 с.
19. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П. В. Шеметова. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. – 240 с.
20. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 248 с.
21. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Монди Уэйн Р., Роберт М. Ноу, Шейн Р. Премо; Пер. с англ.; Под ред. И. В. Андреевой, С. В. Кошелевой. - СПб.: Изд. дом «Нева», 2010. - 640 с.
22. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия / А. В. Антонец, Н. А. Белов, С. М. Бухало и др.; Под ред. С. М. Бухало. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища шк., 2011. - 472 с.
23. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2009. - 336 с.
24. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. Посібник для самос. вивчення дисципліни. – К., 2010.
25. Плаксов В.А., Пальчевич Г.Т. Економічний аналіз показників праці та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Кіровоград: ДКП «Поліграфія», 2011. - 182 с.
26. Савельева В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів вузів / Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 2009. -224 с.
27. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2010. - 336 с.
28. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. -К.: КНЕУ, 2010. - 351 с.
29. Управління персоналом : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук ; Житомирськ. інж.-технологіч. ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2009. - 345 с.
30. Управління персоналом підприємства : учебник / В.Г. Щербак. - Наук. вид. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 218 с.
31. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: ВД «Професіонал», 2010 - 512 с.
32. Хміль Ф.І. Управління персоналом / Ф.І. Хміль. - К.: Видавничий центр «Академія», 2006. - 488 с.
33. Храмов В.О. Основи управління персоналом : навчально-методичний посібник / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук. - К.: МАУП, 2011. - 112 с.
34. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: науч.-практ. пособие / Г.В.Щекин. - К.: МАУП, 2009. - 400с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.