21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив загальнорозвиваючих вправ на укріплення опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку№ роботи: 1754
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 30
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ….3
1. Опорно-руховий апарат дітей дошкільного віку та
загальнорозвиваючі вправи орієнтовані на його укріплення ………....5
1.1. Загальні відомості про опорно-руховий апарат дітей
дошкільного віку. Частини скелету і їх розвиток………………………5
1.2. Характеристика рухливих ігор та методика їх проведення……….13
1.3. Рухливі ігри для розвитку опорно-рухового апарату……………...18
Розділ 2.Експерементальне дослідження………………………………..23
2 .1. Констатуючий етап експерименту…………………………………..23

2.2. Формуючий етап експерименту……………………………………..24
2.3. Порівняльний аналіз………………………………………………….25
ВИСНОВКИ………………………………………………………… ….....26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….28
   
Список літератури

1. Абросимова Л.И., Карасик В.Е. Определение физической работоспособности детей и подростков // Медицинские проблемы физической культуры. 1978, вып. 6, с. 38-41.
2. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. - М.: Медицина, 1982.
3. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии. - Спб.: «Водолей», 1998. - 560 с.
4. Бисярина В.П. Анатомо-физиологические особенности детского возраста. - М.: Медицина, 1968.
5. Валеология. Справочник школьника / Cост. Н. Зотова. - Донецк: ПКФ «БАО», 1999. - 448 с.
6. Валеологія (інформ.-метод. збірник). - К.: Т-во "Знання" України,1996. - 336 с.
7. Виноградов П.А. и др. Отношение старшеклассников школ нового типа к физической культуре / Теория и практика физической культуры, 1994, № 7, с.22-25
8. Галантюк С.І., Феник С.Й., Страшнюк Н.М., Грубінко В.В. Педагогічна практика з шкільної гігієни. Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань з шкільної гігієни - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 29 с.
9. Гальперин С.И. Физиологические особенности детей. - М.: Просвещение. - 1965.
10. Гигиена детей и подростков (Под ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева). - М.: Медицина. - 1986.
11. Гнітецька Т.В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназії (10-13 років) / автореферат. Луцьк, 1998, 18 стр.
12. Гнітецька Т.В. Сутність, завдання і зміст фізичного виховання учнів в умовах гімназії // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Матеріали ІІ-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ - Луцьк, 1996, с. 24-28
13. Голоток А.І., Волосянко Р.П., Неделько В.П. Оціночні таблиці фізичного розвитку школярів Західного регіону України (методичні рекомендації). - Івано-Франківськ; 1987.
14. Грушко В.С. Здоровий спосіб життя. - Тернопіль: СМП «Астон», 1999. - 368 с.
15. Давиденко І.М., Калошин В.О. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ. - К.: Вища школа. - 1969. - 184 с.
16. Ермаков В.А. и др. Физическое воспитание в гимназии гуманитарного профиля образования / Научно-практическая конференция. Проблемы совершенствования школьной физической культуры - Омск, 1994, с.29-31
17. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа. - 1985. - 384 с.
18. Если хочешь быть здоров: Сборник / Сост.А.А.Исаев. - М.: ФиС, 1998. - 352 с.
19. Зайцева В.В. Методология индивидуального подхода в оздоровительной физической культуре на основе современных информационных технологий: Автореф. докт. дисс. М., 1995. - 47 с.
20. Змановський Ю.Ф. Виховуємо дітей здоровими. - М.: ”Медицина”, 1989.
21. Неумывакин И.П., Неумывакина Л.С. Здоровье в ваших руках. - Г.: ИПО (Полигран), 1994. - 252 с.
22. Пискова Д.М. Индивидуализация физического воспитания юношей 17-18 лет на основе учета структуры моторики. Автореф. канд. дисс. М., 1993. - 24 с.
23. Рудницька І. Формування здорового способу життя молоді. // Психолог. - 2004. - №13. - С. 15-25.
24. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пос. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
25. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків: Навчально-методичний посібник. /За ред. В.Г.Панка. - К.: Ніка-центр, 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.