14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правові засади захисту прав споживачів у сфері банківського кредитування№ роботи: 1749
розділ: Господарське право
тип: Контрольна робота
об'єм: 98
винагорода автору: 400 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ…….6
1.1 Сутність та значення захисту прав споживачів…………………6
1.2 Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів…18
1.3 Повноваження органів місцевого самоврядування щодо
захисту прав споживачів……………………………………………... 35
РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У
СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………59
2 .1 Проблеми захисту прав споживачів у сфері банківського кредитування……………………………………………… ……...59
2.2 Особливості та методика організації захисту прав споживачів при кредитуванні банком………………………………………...69
РО ЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ……………………………………………… ...74
3.1 Удосконалення організації захисту прав споживачів у
сфері банківського кредитування………………………………...74

3.2 Пропозиції щодо удосконалення законодавства про захист
прав споживачів у сфері банківського кредитування………………77
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………...8 6
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….92
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………… ..96

ВСТУП
Постановка проблеми. Кожна людина впродовж власного життя виступає як споживач товарів, робіт, послуг, тобто як учасник відносин, що формуються на споживчому ринку.
Правове регулювання відносин між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і тими, хто надає послуги, здійснюється за допомогою законодавства про захист прав споживачів, що містить сукупність галузевих нормативних правових актів, у яких встановлюються основні права споживачів, визначається механізм реалізації та захисту цих прав, зокрема щодо гарантій, а також встановлюються юридичні наслідки порушення зазначених прав.
На сьогодні сформувалися різні форми захисту прав споживачів, при цьому провідну роль серед них займає судова форма - універсальна, історично сформована, детально регламентована нормами цивільного процесуального права, а тому найбільш ефективна і цивілізована. Слід зазначити, що багато в чому саме комплексністю .законодавства про захист прав споживачів, судовому захистові відводиться велика роль у забезпеченні прав споживачів у широкому розумінні. Однак говорити про ефективний захист прав споживачів можна тільки у випадку, коли всім правам споживачів протистоять відповідні обов’язки виготовлювачів, виконавців, при цьому невиконання ними своїх обов’язків є порушенням прав споживачів і, як наслідок, підставою для звертання споживачів до суду за захистом своїх порушених прав.
Актуальність теми. Проблема захисту прав споживачів вже давно отримала міжнародне значення і актуальність її теоретичного дослідження навряд чи може викликати сумнів. У світовій практиці вироблений цілий комплекс основоположних прав споживачів, до яких належать права на отримання якісних і безпечних товарів (робіт, послуг), на освіту, інформацію, повне відшкодування заподіяної шкоди, на судовий захист, право на об’єднання в громадська організації і ряд інших.
Розробленість теми. Велика увага питанням захисту прав споживачів приділяється російськими вченими, такими як А.Е. Шерстобитов, Е.А. Суханов, та ін. В даний час в Україні досліджуються права споживачів у рамках цивільного права, у роботах B.C. Бєлих, Л. Іваненко, Л. Миколаєва, І. Боровської, Г.А. Осетинської та інших авторів, однак проблема захисту необмеженого кола споживачів потребує додаткової розробки.
Значущість дослідження для України.
Одне з центральних місць у споживчому законодавстві України посідає саме Закон «Про захист прав споживачів», який, необхідно визнати, є комплексним нормативним правовим актом. У ньому об’єднані норми цивільного та адміністративного права, представлені норми цивільного процесуального та фінансового права. 1 грудня 2005 р. ВР України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів», яким Закон України «Про захист прав споживачів» викладено в новій редакції. Основною новизною цих змін є те, що нормами зазначеного Закону регулюються відносини із надання споживчого кредиту.
Розробленість теми. Ще у 2008 році громадянам України здавалося, що банківський кредит є панацеєю від усіх бід та надійним джерелом зростання власного добробуту. В кредит купували квартири, машини, побутову техніку, мобільні телефони і навіть норкові шуби. Але позичальники-громадяни не завжди усвідомлювали зміст тих відносин, учасниками яких вони виступали, а банки майже ніколи і не намагались пояснити цим позичальникам можливі наслідки таких правовідносин. І все було б, мабуть, добре, аби не настав жовтень 2008 року, коли право громадянина отримати в банку кредит перетворилося наобов’язок його повернути. Пропагуючи таку послугу, як кредит, банкисвідомо чи з необачності, практично в кожному випадку укладання кредитного договору, жодним чином не намагались звернути увагу позичальника на його обов’язки за цим договором та повідомити про можливі наслідки його невиконання або несвоєчасного виконання.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що містять норми щодо регулювання захисту прав споживачів у сфері банківськго кредитування, та наукові джерела, в яких викладені теоретичні обґрунтування доцільності цього способу захисту суб’єктивних прав особи.
Об’єкт дослідження – права споживачів.
Мета роботи полягає у дослідженні правових засад захисту прав споживачів у сфері банківського кредитування.
Для досягнення мети магістерської роботи потрібно вирішити наступні задачі:
1. Визначити сутність та значення захисту прав споживачів.
2. Проаналізувати нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів.
3. Охарактеризувати повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів.
4. Визначити проблеми захисту прав споживачів у сфері банківського кредитування.
5. Проаналізувати особливості та методика організації захисту прав споживачів при кредитуванні банком.
6. Запропонувати шляхи удосконалення організації захисту прав споживачів у сфері банківського кредитування.
7. Надати пропозиції щодо удосконалення законодавства про захист прав споживачів у сфері банківського кредитування.
Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. В основу дослідження покладено діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий та історичний методи.
   
Список літератури

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст. 141. (зі змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: від 07.12.2000 р., № 2121-ІІІ // ВВР України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. (зі змінами та доповненнями)
3. Закон України «Про захист прав споживачів» // Офіційний вісник України. - 2010. - №101. - С. 54. (зі змінами та доповненнями)
4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 10 січня 2002 року № 2949-III. // Все про бухгалтерський облік. - 24 с. (зі змінами та доповненнями)
5. Закон України «Про звернення громадян», від 02.10.1996 (зі змінами та доповненнями)
6. Закон України «Про Національний банк України», від 20.05.1999 р. (зі змінами та доповненнями)
7. Административное право / под ред. А. Е. Лунева. - М.: Юрид. лит., 1975. – 600 с.
8. Боев A.A., Земскова Л.Г., Шпанагель Ф,Ф, Вопросы осуществления экономических прав граждан при переходе к рынку // Гражданско-правовые проблемы обеспечения интересов потребителей в условиях перехода к рыночной экономике: Межвуз. сб. науч. тр. - Пермь: Изд-во ТГУ Перм, отд-ние, 1991.
9. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В. Т. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.
10. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юрид. думка, 2007. – 992 с.
11. Вишняков О., Хоменко О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в Європейському Союзі та в Україні. // Підприємництво, господарство і право, 2006. – №11.
12. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / Волинка К. Г. - К.: МАУП, 2003. – 240с.
13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито», від 21.01.1993
14. Дорош Галина. Чи захищаються права споживачів при здійсненні банківської діяльності? // Юридична газета. – №7 (67), від 20 квітня 2006 р.
15. Ем В.С. Право на защиту как субъективное гражданское право // Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. – М,, 1998.
16. Звєрєва О.В. Деякі аспекти судового захисту прав необмеженого кола споживачів // Часопис Академії адвокатури України, число 1 (1), Квітень, 2008. – С.60-64
17. Козлов Ю. М. Административные правоотношения / Козлов Ю. М. – М.: Юрид. лит., 1976. – 184 с.
18. Лазур Я. В. Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні / Я. В. Лазур // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 392-398
19. Любунь О. С. Банківський нагляд / О. С. Любунь, К. Є. Раєвський. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 416 с.
20. Общая теория государства и права: Академический курс: в 2-х т. / под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – Т. 2. Теория права. – 1998. – 518с.
21. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176с.
22. Петров Г. И. Советское административное право: часть общая / Петров Г. И. - Л., 1970. – 304 с.
23. Піддубна Л.П. Захист прав споживачів – як складова соціального захисту громадян / Піддубна Л.П., Семенко С.В. // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків. – 2007. – № 3(18). – с. 76-80.
24. Піддубна Л.П. Методичні підходи до оцінки ефективності управління органами влади у сфері захисту прав споживачів / Піддубна Л.П., Семенко С.В. // Сучасні проблеми та підходи у муніципальному управлінні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». Збірник наукових праць. Академія муніципального управління. – Київ. – 2007. – № 1. – с. 111 - 116.
25. Семенко С.В. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ. – 2007. - № 1. - с. 103 – 113.
26. Семенко С.В. Підвищення рівня професійної підготовки персоналу господарюючих суб’єктів як напрям захисту прав споживачів // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. Академія муніципального управління. - Київ. – 2005. - № 19. – с. 105 – 111.
27. Семенко С.В. Правові механізми забезпечення вилучення зі споживчого ринку неякісної та небезпечної продукції // Механізми державного управління та місцеве самоврядування. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». Збірник наукових праць. Академія муніципального управління. Київ. – 2008. - № 1(3). – с. 210 – 217.
28. Семенко С.В. Проблеми реформування системи захисту прав споживачів // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - Київ. – 2006. - № 17. – с. 117 - 124.
29. Семенко С.В. Роль і місце державних органів влади та органів місцевого самоврядування в захисті прав споживачів в країнах світу // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. Академія муніципального управління. - Київ. – 2005. - № 20. – с. 101 – 111.
30. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти] / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова, О. В. Петришин, С. М. Олейников]; М. В. Цвік (ред.). – X.: Право, 2002. – 432с.
31. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. Є. Ю. Харитонова. - Х.: Одіссей, 2007. – 1200 с.
32. Чуйко З. Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України / З. Д. Чуйко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. – № 8. – С. 81-89.
33. Шлійко A.B. Організаційно-правові засади захисту прав споживачів / Навчальний посібник. - Тернопіль, ТНЕУ. - 2008. - 300 с.
34. Аналіз роботи територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua.
35. Права споживачів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cpk.org.ua/index.ph p?option=com_content& view=article&id=279&It emid=22
36. Ткаченко А.Т. Захист прав споживачів в Україні: нормативно правове забезпечення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIE K_2007/Pravo/24205.doc.htm
37 . Господарський кодекс України: від 16.01.2003 р., № 436 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.