19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функції, метод і система трудового права№ роботи: 1748
розділ: Трудове право України
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …….3
РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ ТА МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА………………..6
1.1. Функції трудового права………………………………………...6
1.2. Методи трудового права………………………………………....10
РО ЗДІЛ 2. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА…………………………….20
2.1. Загальна характеристика системи трудового права……………20
2.2. Місце трудового права в загальній системі права……………...25
ВИСНОВКИ…………… ………………………….................... ......................34
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….37


В ИСНОВКИ

В результаті аналізу всього вищевикладеного необхідно зазначити, що функції трудового права – це основні напрями впливу його норм на поведінку (свідомість, волю) людей в процесі праці для досягнення цілей і задач трудового законодавства.
Специфiчними для трудового права є такi види функцiй, як: соціальна, захисна, виробнича та виховна.
Пiд методом правового регулювання у теорiї права розумiється сукупнiсть прийомiв, способiв впливу норм права на суспiльнi вiдносини, що складають предмет права.
Метод трудового права – це сукупнiсть прийомiв i способiв правового впливу на поведiнку учасникiв трудових та пов’язаних з ними вiдносин, характер взаємозв’язкiв мiж ними (встановлюються права i обов’язки, характер взаємовiдносин суб’єктiв), якi застосовують державнi та iншi уповноваженi органи шляхом нагляду та контролю пiд час iснування цих вiдносин та визначають правовi засоби впливу в разi порушення наданих прав i обов’язкiв.
Особливостями методу трудового права є: поєднання централізованого і локального регулювання суспільних відносин у сфері праці; поєднання договірного, рекомендаційного та імперативного способів регулювання; участь працівників у правовому регулюванні праці через трудові колективи, профспілкові або інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи; свобода вибору сторін при укладенні трудового договору; наявність специфічних способів захисту трудових прав і забезпечення виконання трудових обов’язків.
Структура системи трудового права – це об’єктивно зумовлена внутрішня організація галузі права, що виявляється в єдності, узгодженності й розподілі правових норм за інститутами та іншими галузевими структурними утвореннями.
Системність – закономірна, неодмінна властивість об’єктивного права. Її деформація, руйнування – аномалія, «хвороба» права, яка може звести нанівець його регулятивні можливості, перешкодити очікуваному законодавцем соціальному результату. Соціальне призначення, соціальна суть системи права – служити нормативною базою, підмурівком державного забезпечення певних суспільних відносин, цілеспрямованого впливу на них.
У науці трудового права склалася загальна думка про те, що система трудового права структурно складається з Загальної та Особливої частин. Усі правові норми, що визначають загальні положення в регулюванні праці, належать до Загальної частини. Це норми, що визначають предмет, метод, принципи трудового права тощо.
З урахуванням викладеної аргументації про зміст предмета трудового права, ми вважаємо, що структура трудового права України, що формується, складається з трьох частин: загальні положення; індивідуальне трудове право; колективне трудове право.
Загальні положення містять норми, що визначають предмет, сферу дії, функції трудового права, принципи правового регулювання, єдність і диференціацію, суб’єктів трудового права, їх правовий статус.
Індивідуальне трудове право включає такі правові інститути: трудовий договір; нормування праці; оплата праці; робочий час; час відпочинку; охорона здоров’я працівників на виробництві; дисципліна праці; оцінка результатів праці та атестація працівників; навчання і підвищення кваліфікації працівників; дисциплінарна відповідальність працівників; матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
Колективне трудове право включає правові інститути: соціальне партнерство; правовий статус трудових колективів; правовий статус профспілок та інших органів представництва трудового колективу; правовий статус об’єднань роботодавців; колективний договір і колективні угоди; вирішення трудових спорів.
Не важко помітити, що правові інститути не завжди співпадають із видами трудових відносин, котрі складають предмет трудового права і викладені у відповідному розділі підручника. Це, на нашу думку, пояснюється тим, що окремі правові інститути здійснюють правову регламентацію кількох видів трудових відносин. Так, у рамках правового інституту трудового договору здійснюється правове регулювання відносин з правової орієнтації професійного добору кадрів, яке проводиться роботодавцем, укладання, зміни і припинення трудового договору, відсторонення працівника від роботи. У той же час, деякі відносини перебувають під впливом не одного, а декількох правових інститутів. Це особливо проявляється щодо правового регулювання колективних відносин, серед яких лише відносини щодо вирішення трудових спорів охоплюються безпосередньо інститутом « Вирішення трудових спорів», який у свою чергу поділяється на два підінститути: «Індивідуальні трудові спори» і «Колективні трудові спори». Інші колективні відносини зазнають впливу тією чи іншою мірою усіх названих інститутів колективного трудового права.
Зрозуміло, викладена структура трудового права далека від досконалості, однак вона складена з урахуванням нового законодавства і тенденцій розвитку сучасного трудового права. Система трудового права не є застиглим конгломератом правових норм, вона динамічна, знаходиться в розвитку під впливом нових економічних і соціальних відносин і зазнає змін. Переважна більшість дослідників поділяють точку зору про те, що система права носить об’єктивний характер, і в силу цього її розвиток обумовлює відповідну трансформацію системи законодавства, що створюється законодавцем. Трансформація системи трудового права під впливом процесів інтеграції, диференціації, поширення сфери правового регулювання тягне за собою зміни системи трудового законодавства.
Система трудового законодавства, на відміну від системи трудового права, що містить правові норми, являє собою сукупність нормативно-правових актів про працю. Система трудового права співвідноситься з системою трудового законодавства як зміст і форма.
   
Список літератури

1. Конституція України, від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями станом на 12.04.2012)
2. Кодекс законів про працю, від 10.12.1971 (зі змінами та доповненнями станом на 09.12.2012)
3. Андріїв В. М. Трудове право [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Андріїв, В. Ф. Пузирний. – Чернігів: [Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці], 2010. – 184 с.
4. Бойко М. Д. Трудове право: навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Атіка, 2010. – 316 с.
5. Болотiна Н. Б. Трудове право України: Пiдручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вiкар, 2006. – С. 87
6. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Х.: Консум, 2006. – С. 10
7. Дмитренко Е. С. Фiнансове право України. Загальна частина: Навч. посiбник. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – С. 103
8. Долгіх Н. П. Трудове право [Текст]: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 195 с.
9. Зуб І.В., Ротань В.Г., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю. – К., 2010. – 679с.
10. Іванова Т. М. Трудове право України [Текст]: зб.завдань для самост. роботи ... / Т. М. Іванова. - Д.: [б. в.], 2012. – 92 с.
11. Каркачова А. В. Трудове право [Текст]: конспект лекцій / Каркачова А. В.; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: Технопак, 2012. – 187 с.
12. Мірошниченко О. А. Трудове право України [Текст]: навч. посіб. / О. А. Мірошниченко; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая. – К.: [Дорадо-Друк], 2010. – 242 с.
13. Перевалова Л. В. Трудове право [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навчання / Л. В. Перевалова, О. Є. Аврамова, О. В. Гаєвая; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 55 с.
14. Прилипко С. М. Трудове право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х.: ФІНН, 2009. – 728 с.
15. Прилипко С.М. Кодифікація трудового законодавства України / [Монографія]. / [За ред. М.Н. Хуторян., В.А. М.І. Іншина, О.М. Ярошенко]. – Харків: Видавництво ПП «ФІНН», 2008. – 432с.
16. Прилипко, С. М. Трудове право України: підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х., 2012. – 451с.
17. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.
18. Прокопенко В. I. Трудове право України: Пiдручник. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Х.: Консум, 2002. – С. 27-39
19. Сергієнко В. В. Трудове право [Текст]: конспект лекцій / Сергієнко В. В., Топоркова М. М.; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 380 с.
20. Смирнов О. В. Трудовое право: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. – М.: ПРОСПЕКТ, 1997. – С. 19
21. Трудове право [Текст]: підручник / [В. В. Жернаков та ін.]; за заг. ред. В. В. Жернакова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 494 с.
22. Трудове право України [Текст]: основи теорії труд. права: навч. посіб. / В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад» [та ін.]. – К.: Промінь, 2010. – 280 с.
23. Трудове право України [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Пилипенко П. Д. [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Ін Юре, 2010. – 533 с.
24. Трудове право України в схемах і таблицях [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, О. Є. Костюченко, Д. С. Підкопай. – Х.: ФІНН, 2010. – 557 с
25. Трудове право України: Академiчний курс: Пiдруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та iн.; За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: «Видавничий дiм»Iн Юре», 2004. – 536 с.
26. Трудове право України: Академічний курс: підручник / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; за заг. ред. Н.М. Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.
27. Трудовое право в вопросах и ответах: Уч.-справ. пособие/ Под ред. В.В. Жернакова. – Харьков: Одиссей, 2004. – 624 с.
28. Трудовое право России: Учебник для вузов / Отв ред. Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 15
29. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 1999. – 480 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.