21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види уваги, їх прояви та розвиток№ роботи: 1747
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… .3
1. Увага як психічний феномен……………………………………….5
1.1. Основні характеристики уваги…………………………………...5
1.2. Фізіологічні механізми уваги…………………………………….7
1.3. Теорії уваги………………………………………………………...1 2
2. Вікові особливості уваги…………………………………………....15
2 .1. Основні етапи розвитку уваги дитини…………………………...15
2.2. Поява зорового і слухового зосередження……………………….17
2.3. Особливості уваги у дітей дошкільного віку…………………….21
2.4. Розвиток уваги молодших школярів……………………………...23
2.5. Розвиток уваги у підлітків…………………………………………25
2 .6. Особливості уваги у юнацькому віці……………………………...27
3. Дослідження уваги школярів початкової школи......................... ......29
3.1. Дослідження уваги дітей молодшого шкільного віку..................29
3.2. Методики корекційно – розвивальної роботи в напрямку
покращення уваги молодших школярів...................... ............................33
3.3. Результати показників уваги після корекційно розвивальної
роботи...................... .............................. .............................. .......................35
ВИС НОВКИ…………………………………………………………….. 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..41

ВИ СНОВКИ
Увага – форма психічної діяльності людини, що виявляється в спрямованості і зосередженості її свідомості на певних об’єктах, які мають постійне або ситуативне значення. Увага не вважається психічним процесом. Це психічний стан особистості, що виявляється в зосередженості на будь–чому. Цей стан характеризує умови протікання будь–якого пізнавального процесу. Під увагою розуміється спрямованість і зосередженість психічної діяльності на певному об’єкті.
Перші прояви уваги можна спостерігати уже у новонародженого під час смоктання. За час дошкільного віку розвиваються властивості уваги і її довільність. Дитина вчиться керувати собою і свідомо скеровувати свою увагу на певний предмет. При цьому вона використовує перш за все слово і вказівний жест дорослого, тобто увага стає опосередкованою.
Мимовільна увага виникає в перші тижні життя дитини Це є безумовнорефлекторна увага, що викликається подразниками безпосередньо пов’язаними із задоволенням органічних потреб. Годування дитини, світлові, звукові, дотикові та інші подразники починають привертати її увагу і викликати відповідні реакції. Так, дитина починає позитивно реагувати на голос матері, вигляд її обличчя, на вигляд пляшечки з молоком тощо. Мимовільна увага її стає умовнорефлекторною. Увага дитини розвивається у зв’язку з дальшим розвитком її життєдіяльності, виникненням у неї нових потреб, оволодінням нею вмінням сидіти, ходити, бігати, говорити. Збагачення досвіду дітей, виникнення і розвиток у них нових інтересів створює грунт для дальшого розвитку їх мимовільної уваги до різноманітних предметів і явищ зовнішнього світу.
У дошкільному віці у дітей починає формуватись довільна увага. Необхідні для цього умови складаються в процесі спілкування дитини та дорослого, виконанні дитиною доручень, участі у колективних іграх. Розвиток усвідомлення необхідності виконувати певні завдання, відповідні правила поведінки також сприяє формуванню довільної уваги. Спочатку довільна увага є нестійкою і потребує підтримки з боку дорослого. Проте старші дошкільники вже вміють ставити перед собою завдання і спрямовувати увагу на їх виконання. В дошкільному дитинстві збільшується об’єм уваги, тобто та кількість об’єктів, які чітко сприймаються за відносно короткий проміжок часу. Змінюється стійкість уваги як здатність зберігати зосередженість на об’єкті. Одним із показників стійкості є тривалість збереження зосередженості. Розподіл уваги говорить про те, що дитина може скеровувати і зконцентрувати свою увагу на декількох різних предметах одночасно.
Шкільне навчання та позашкільна діяльність сприяють подальшому розвиткові як довільної так і мимовільної уваги. Увага дітей молодшого шкільного віку має свої особливості: легкість зосередження на конкретному матеріалі, що підкріплений наочністю; важкість підтримання уваги при несприятливих зовнішніх умовах роботи; інтерес до роботи сприяє зростанню стійкості уваги. Сприяють стійкості уваги: значущість навчального матеріалу, інтерес до його змісту, доступність навчальних завдань, вміння вчителя організовувати навчальну діяльність усіх учнів класу.
У школярів середнього і старшого віку зростає стійкість уваги, здатність зосереджуватись на об’єктах мислено і без наочності, виробляється вміння бути уважним у несприятливих умовах, контролювати свою увагу і володіти нею; вдосконалюється вміння розподіляти та переключати увагу. У розвитку уваги школярів спостерігаються й індивідуальні відмінності.
Переключення уваги означає те, що дитина здатна переміщати спрямованість і зосередженість уваги з одного об’єкту на другий, з одного виду діяльності на другий. Розвиток властивостей і видів уваги дошкільнят суттєво залежить від вагомості, емоційності, цікавості для них матеріалу, від характеру діяльності, яку виконує дитина. Показники уваги значно зростають в сюжетно–рольовій і дидактичних іграх. Розвиток уваги тісно пов’язаний з розвитком волі і довільності поведінки, здатності керувати своєю поведінкою.
Виявлено, що різні поєднання властивостей нервової системи можуть сприяти, або навпаки заважають оптимальному розвитку характеристик уваги. Люди з сильною і рухомою нервовою системою мають стійку увагу, яка легко переключається. Для осіб з інертною і слабкою нервовою системою характерна нестійка увага, яка погано розподіляється і переключається. При поєднанні інертності і сили показники стійкості підвищуються, властивості переключення і розпподілу досягають середньої ефективності. Таким чином, необхідно враховувати, що індивідуально–типологічні особливості кожної конкретної дитини дозволяють тренувати її увагу тільки в конкретних межах.
   
Список літератури

1. Абдульханова К.А., Буянова И.Б., Васина Н.В. Психология и педагогика. – М., 1998.
2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1999.
3. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності – Тернопіль, 1998.
4. Бродский М. М. Возрастная психология. – К., 1999.
5. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6–ти т. Т. 2: Вопросы общей психологии / Гл. ред. А. В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982.
7. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания. – М., 1974.
8. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология / Учебное пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. – М., 2003.
9. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М., 1988. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1995.
10. Запорожец А. В., Неверович Я. З. Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. – М.: «Просвещение», 1965.
11. Запорожець О.В. Психологія. – Київ: Радянська школа, 1967.
12. Костюк Г.С. Вікова психологія. – К.: Радянська школа, 1976.
13. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребёнка от рождения до 17 лет: Учебное пособие третье издание. – М.: УРАО, 1997. – 176 с.
14. Лурия А. Р. Внимание и память. – М., 1975.
15. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.
16. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн 3. – 2–ое изд. – М., 1995.
17. Общая психология. Рогов Е.И. – М.: Гуманит. Изд. ВЛАДОС, 1998. – 396 с.
18. Основи психології / За загал. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1995.
19. Павлов И. П. Полное собрание сочинений. Т. 3. Кн. 2. – М.: Изд. АН СССР, 1952.
20. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – Второе издание, стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 512 с.
21. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1999.
22. Сеченов И. М. Физиология нервных центров: из лекций, чит. в собрании врачей в Москве в 1889–1890 гг. – М.: Изд. АМН СССР, 1952.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.