16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання сучасних інформаційних технологій в інвестиційному бізнес-плануванні№ роботи: 1745
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 64
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ 6
1.1 Методичні підходи до сучасних інформаційних технологій в інвестиційному бізнес-плануванні 6
1.2 Методи й види форм інформаційного забезпечення інвестиційного бізнес-планування 10
1.3 Технологія інформаційного забезпечення інвестиційного бізнес-планування 14
1.4 Використання інформаційних систем для бізнес-планування 21
2 РОЗРОБКА І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 27
2.1 Стисла характеристика підприємства 27
2.2 Аналіз факторів інвестиційної привабливості підприємства 32
2.3 Розробка і аналіз по інвестиційному проекту 37
3 ПРОЕКТ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ І ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 41
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
   
Список літератури

1. Дребот Н.П. Інвестиційна стратегія підприємництва: засади і особливості формування в сучасних умовах. // Регіональна економіка. – 2007.– С. 56-67
2. Берл Густав і ін. Миттєвий бізнес-план. Двадцять швидких кроків до успіху / Пер. с англ./.- М.: Справа ЛТД, 1995. – 183с.
3. Горохів Н.Ю., Малев В.В. Бізнес-планування й інвестиційний аналіз. – М.: Інформаційно-видавничий будинок Филинъ, 2005 – 208 с.
4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організіції бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. пос. – К.: Знання-Прес, 2003.- 349 с.
5. Завадський Й.С. Менеджмент: Mаnagement.- Т.1.- К.: Укр.. фінськ. інст-т менеджменту і бізнесу, 1997.- 543 с.
6. Ковалёв В.В. “Методы оценки инвестиционных проектов”. – М.: Финансы и статистика, 2005. –144с.
7. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебн. – СПб: из-во «Михайлова В.А., 2007 –422с.
8. Манілівського Р.Г. -Бізнес-план. Методичні матеріали. М.: Фінанси і статистика, 1995.-156 с.
9. Меякулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М.: ДКС, 1997. - 160 с.
10. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к организации управления. – М.: Экономика, 1983. – 224 с.
11. Пересада А.А. Проектне фінансування: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с.
12. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005
13. Норкотт Д. “Принятие инвестиционных решений”. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 247с.
14. Основы экономической информатики/ Под ред. А. Н. Морозевича. 000 «Мисанта». Минск, 1998.
15. Радіонова С.П. Радионов Н.В. “Оценка инвестиционных ресурсов предприятий” ( Инновационный аспект).- СПб.: Альфа, 2008.-208с.
16. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. —
2-е вид. — К.: Каравела, 2006. — 364 с.
17. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. — К.: Каравела, 2008. — 352 с.
18. Троян В.М. Спільне підприємництво. - Тернопіль: Тарнекс, 1995. - 132 с.
19. Тодрина И.В. Зарубежные инвестиции как фактор структурных преобразований в экономике переходного периода: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08. 01. 01 / Харьковский гос. ун-т - Х., 1995. - 18 с.
20. Тян Р.Б. Управління проектами: підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. — К.: ЦНЛ, 2003. — 224 с.
21. Управление проектами: учеб. по-собие / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. — М: Изд-во «Омега-Л», 2009. — 960 с.
22. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Спб.: «Два Три», 1996.
23. Череп А.В. Економiчний аналiз: Навч. посiб. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
24. Череп А.В. Фiнансова санацiя та банкрутство суб’єктiв господарювання: Пiдручник. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.
25. Чупiс А.В. Оцiнка, аналiз, планування фiнансового становища пiдприємства: науково – методичне видання - Суми: Видавництво «Довкiлля», 2007. – 404 с.
26. Шваб Л. I. Економiка пiдприємства: Навч. посiб. для студентiв внз. – К.: Каравела, 2006. – 568 с.
27. Шегда А. В. Економiка пiдприємства: Навч. посiбник / Шегда А. В., Литвиненко Т. М., Нахаба М. Т. та iн., за ред. Шегди А. В. – К.: Знання –Прес, 2007. – 335 с.
28. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа: Учеб. Пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2002. — 208 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.