12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика фінансового потенціалу підприємства№ роботи: 1741
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 120
винагорода автору: 400 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І Теоретичні основи діагностики фінансового потенціалу
1.1 Фінансовий потенціал, як об’єкт діагностики: сутність, завдання та його складові
1.2 Механізм діагностики фінансового потенціалу
1.3 Діагностика фінансового потенціалу машинобудівних підприємств та його інформаційне забезпечення
1.4 Зарубіжний досвід, щодо діагностики фінансового потенціалу
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ТЕМП»
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів
2.3 Аналіз обсягів діяльності, асортиментної політики ВАТ «Темп»
2.4 Аналіз витрат ВАТ «Темп»
2.5 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Темп»
2.6 Діагностика фінансового потенціалу ВАТ «Темп»
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛК ВАТ «Темп»
3.1 Розробка моделі управління фінансовим потенціалом
3.2 Створення відділу фінансового аналізу
3.3 Розробка програми реструктуризації
3.4 Вдосконалення управління витратами підприємства
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
У дипломній роботі досліджено особливості управління фінансовим потенціалом підприємства. На основі проведеного дослідження сформульовано ряд висновків і пропозицій, що мають теоретичне і практичне значення.
Підводячи підсумки здійсненого дослідження сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» можемо дійти висновку, що загалом в економічній літературі відсутнє чітке та узгоджене розуміння даної економічної категорії. Загалом переважає так званий ресурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу, згідно із яким фінансовий потенціал є сукупністю фінансових ресурсів, використовуваних для забезпечення стійкого розвитку підприємства та одержання позитивного фінансового результату. Менш розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу підприємства із показниками надійності його фінансового стану – ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності і т.п.
Основними складовими економічного потенціалу є: виробничий, кадровий, технічний, фінансовий, комерційний, інвестиційний, організаційний, екологічний та інноваційний потенціали. Кожен з перерахованих потенціалів характеризує можливості підприємства в якийсь сфері діяльності і забезпечує досягнення визначеної для нього мети.
Фінансовий потенціал підприємства доцільно класифікувати за такими ознаками:
за часом використання: поточний і перспективний;
по мірі використання: використаний, використовуваний, невикористаний, очікуваний до використання;
за стадіями процесу відтворення: потенціал у сфері виробництва та потенціал у сфері обігу;
за економічною природою і характером впливу на результати діяльності підприємства: екстенсивний, інтенсивний, інноваційний;
за способами виявлення : явний і прихований;
за часом виявлення: виявлений у процесі планування.
В сучасних концепціях діагностики фінансовий потенціал підприємства застосовують певні моделі або використовують сукупність моделей та методик. Серед наявних методів науковці виділили такі:
метод застосування інтегральної (факторної) моделі;
метод експертних оцінок фінансових коефіцієнтів або фінансових індикаторів;
комбінований метод.
Проведений аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з приводу підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємства показав відсутність єдності вчених економістів щодо даного питання. Так, для проведення діагностики фінансового потенціалу промислових підприємств у різних країнах розроблено велику кількість дискримінантних багатофакторних моделей, наприклад, Е. Альтмана в США, Р. Тоффлера та Г. Тішоу у Великобританії, К. Беермана в Німеччині, Г. Давидової та О. Бєлікова в Росії .
Проте в основі цих моделей лежить рішення лише одного завдання – визначення класифікації промислових підприємств за ймовірністю їх банкрутства з використанням багатьох незалежних змінних (факторів впливу). При цьому, слід зауважити, що дослідження точності прогнозування банкрутства вітчизняних промислових підприємств з використанням низки зазначених вище моделей, виявило дуже низьку їх здатність до оцінки реального фінансового потенціалу промислових підприємств.
Отже, аби мати можливості адаптації свого фінансового потенціалу, машинобудівним підприємствам потрібно:
стабільно підвищувати коефіцієнт абсолютної ліквідності за рахунок збільшення грошових активів підприємства;
забезпечити отримання чистого прибутку за рахунок зниження витрат на виробництво й реалізацію продукції. Звести до можливого мінімуму співвідношення обсягів продукції, яка виробляється, й такої, що реалізується;
запровадити на підприємствах систематичний фінансовий моніторинг та систему аналітичної обробки результатів із їх подальшою інтерпретацією.
Дослідження проводяться на прикладі ВАТ «Темп», яке є одним з найбільш відомих підприємств Хмельницької області. Основними видами продукції, яку виробляє Відкрите акціонерне товариство «Темп» в 2013 році є :
спецтехнологічне обладнання для виробництва друкованих плат;
обладнання для сільськогосподарського виробництва (вузли, агрегати);
котли опалювальні;
інша продукція машинобудування та металообробки;
товари народного споживання.
Провівши аналіз основних технікоекономічних показники діяльності ВАТ «Темп», слід відмітити:
дохід від реалізації продукції, робіт, послуг на ВАТ «Темп» у 2011 збільшився на 14,9 % у порівняні з попереднім 2010 роком, у 2012 на 17,2 у порівняні з попереднім;
середньооблікова чисельність працівників на заводі також збільшилась на 23 особи у 2011 порівняно з попереднім 2010 роком, але у 2012 роком знизилась на 9 осіб і становила 187 працюючих Середньооблікова чисельність робітників також збільшилась у 2011 році на 19 осіб у порівнянні з 2010 роком, і у 2012 знизилась на 7 осіб;
чистий прибуток від реалізації продукції протягом аналізованого періоду протягом трьох років зменшувався. З періоду 2010 по 2011 рік він збільшувався і склав 9100 тис.грн, але у 2012 року майже в три рази зменшився. На такий результат вплинуло зростання собівартості на 44,6 %.
Дослідження показали, що у 2011 році визначаємо високий рівень фінансового потенціалу ВАТ «Темп». У 2012 році ми спостерігаємо скорочення фінансових показників і спостерігаємо середній рівень фінансового потенціалу товариства.
Серед заходів вдосконалення фінансового потенціалу запропоновано ряд заходів по вдосконаленню фінансового потенціалу підприємства, а саме:
розроблено алгоритм управління фінансовим потенціалом підприємства;
створення відділу фінансового аналізу;
розробка програми реструктуризації;
зниження витрат підприємства.
Запропоновані заходи є економічнодоцільними та практичне значення їх полягає в можливості застосування на ВАТ «Темп».
   
Список літератури

1. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств.: Навчальний посібник/В.І.Аранчій.О.Ю.,Смол янська.,В.Д.Чумак.,Л.В.Черненк о.–К.:ВД «Професіонал», 2004 – 240с.

2. Арутюнян А.Б. Опыт применения моделей Фулмера и Спрингейта в оценке венгерских предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности / А.Б. Арутюнян. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.cfіn.ru.

3. Бабушкин А.И. Экономика предприятии: ./ А.И. Бабушкин .− Харьков.: Нац. аэрокосм. унт «Харьк. авиац. инт», 2008. – 449 с.

4. Баканов М.И. Економічний аналіз / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет – М.: Фінанси і статистика, 2011 р. – 656 с.

5. Бариленко. В.И.Методы экономического анализа. /В.И. Бариленко . –Саратов.: Изд. Сарат. универ, 2008. –200с.

6. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств. / М.Д. Білик // Фінанси підприємств. – 2005. – №3. С.–117–128.

7. Болюх М.А.Економічний аналіз: Навчальний посібник./ М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк . К.: КНЕУ, 2004. – 556с.

8. Бондар Н.М. Економіка підприємства: навчальний посібник. / Н.М. Бондар – К.: Видавництво А.С.К, 2004. – 400 с.

9. Бондаренко Т.Ю. Діагностика операційної діяльності в стратегічному управ−ліннімашинобуд івники підприємствами / Т.Ю.Бондаренко , Д.П.Волков Д.П. // Вісник ЖДТУ .– 2011. − № 1 (55). – С. 177179.

10. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия./ С.М.Бухало . К.: Знання, 2003.650 с.

11. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств ./Д.В.Ванокович// Фінанси України. 2005 № 7C.3438

12. Городня Т.А.Економічна та фінансова діагностика: Навчальний посібник./ Т.А.Городня, І,П.Мойсеєнко. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 282 с.

13. Дайновський Ю.А. Фінансовий аналіз життєвого циклу підприємства. / Ю.А. Дайновський // Фінанси України. – 2010. – №10. – С.66 – 75.

14. Добикіна О.К., Потенціал підприємства:формування та оцінка./ О.К.Добикіна:Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. Должанський І.З.,Управління потенціалом підприємства./ І.З.Должанський, Г.О.Загорна, О.ОУдалих,І.М. Герасименк. Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури,2006. – 362 с.

15. Ефимова О. В. Финансовый анализ./О.В.Ефимова. М.: Бухгалтерский учет,2005. 347 c.

16. Житина І.П. Єкономічний аналіз господарської діяльності підприємств. / І.П.Житина . К.: Знання, 2002. 230 с.

17. Загорна Т.О. Економічна діагностика. навчальний посібник. / Т.О. Загорна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

18. Земитан Г. Методы прогнозирования финансового состояния организации / Г. Земитан // Управление 3000. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bіzоffіcе.ru.

19. Зятковський І.В. Фінанси підприємств.׃Навчаль ний посібник./ І.В.Зятковський.– К.:Кондор, 2003. – 364 с.

20. Іваненко.В.М.Курс економічного аналізу: Навчальний посібник./В.М.Іваненко. К.: Знання, 2004. – 190с.

21. Калина А.В.Современный экономический анализ и прогнозирование (микро макроуровни): Учебнометодическое пособие./В.А.Калина. К.: МАУП, 2003. – 416 с.

22. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства // Економіка та держава. – 2008. № 12. – С. 6162. // www.economy.in.ua.

23. Кислиця О.Я.Економічний аналіз./М’яких І.М.Курс лекцій.К.: Видавництво Європейського університету, 2006. – 171с.

24. Кірієнко А.В. Економічна діагностика як основа підвищення якості управління підприємством / А.В. Кірієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006.– №1, Т.1. – С.11.

25. Клівець П.Г.Стратегія підприємства./,П.Г.Клівець. –К.Київ,2007.965 с.

26. Косянчук Т.Ф.Економічна діагностика: Навчальний посібник / В.В. Т.Ф., Косянчук, Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид; за заг. ред. Т.Ф.Косянчук – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 452 с.

27. Лапит Е.В. Оценка економического потенцыала предприятия./ Е.В.Лапит:Суми;2006.&#8722 ;368 с.

28. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: посібник. / В.В. Лук’янова – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 342 с.

29. Лук’янова В.В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємств/В.В.Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. − № 3. – С. 5258.

30. Магдійчук П.О.Факторний аналіз показників рентабельності витрат підприємства / П.О Магдійчук., Г.Ф Наконечна.//Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2005. – №6, т.3 – С.52–53.

31. Мельник О.Г. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретикометодологічні та методичні засади: Монографія // О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр / За наук. ред. д.е.н., проф., заслуженогопрацівника народної освіти України О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 212 с.

32. Мельникова О.С. Економічна діагностика діяльності підприємств як основа прогнозу економічного потенціалу міста / О.С. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4, Т.3. – С.130–132.

33. Міценко Н.Г. Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану підприємства / Н.ГМіценко, У.П.Сорока // Науковий вісник. – 2011. № 15.2. – С. 192196.

34. Мухин С.А. Прибыль в новых условиях хозяйствования./ С.А. Мухин : Финансы и статистика, 2009. –144с.

35. Поддєрьогін.А.М.Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк таін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5те вид., перероб. та допов. – К.:КНЕУ, 2004. – 546с.

36. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. / В.С. Пономаренко – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.

37. Пошуків В.М.Фінансові проблеми стабілізації української економіки. /В.М. Пошуків.− Економіка України: Київ, 2007.350 с.

38. Руда Р.В. Оцінка фінансового стану підприємства: сутність та необхідність/Р.В.Руда //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. № 1(9). – С. 6165.

39. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

40. Семенов Г.А. Діагностика фінансовоекономічного стану підприємства /Г.А.Семенов,О.В. Ярошевська// Вісник економічної науки України. – 2011. № 1. – С.136141.// nbuv.gov.ua

41. Семенов Г.А., Фінансове планування і управління на підприємствах./,Г.А Семенов, В.З ,А.Г. Семенов А.Г,А.В. Бугай. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

42. Семенов Г.А.Фінансовий аналіз підприємства./ Г.А.Семенов. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

43. Софронова М.А. Економика предприятия/ М.А.СофроноваМ.: Юрист, 2008.−518 с.

44. Федонін О.С.Потенціал підприємства:формування та оцінка./ І.М.Рєпіна О.І.:Навч.посібник:КНЕУ,2004.3 16 с.

45. Цыгичко А.Н. Новый механизм формирования эффективности. /А.Н.Цыгичко–М.: Экономика, 2004. –191с.

46. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3є вид. / Л.І.Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 584с.

47. Шегда А.В. Економіка підприємства./А.В.Шегда.&# 8722;Київ: ЗнанняПрес, 2008.335 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.