19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Депозитарні розписки та їх особливості№ роботи: 1739
розділ: Біржова діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ 3
1 Депозитарні розписки та їх особливості 4
2 Організація біржевих торгів. Лістинг 13
Висновки 24
Список використаних джерел 25

ВСТУП

Стрімке формування ринкового середовища, аналіз тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків і глобальні зміни пріоритетів у різних галузях економіки зумовлюють необхідність створення конкурентних переваг на світовому фондовому ринку для українських підприємств. В таких умовах зростає роль і значення сучасних інноваційних інструментів залучення інвестиційних ресурсів, до основних із яких відносять депозитарні розписки.
Дослідженню депозитарних розписок протягом останніх років було присвячено ряд наукових праць переважно економічного характеру, зокрема, А. Бутня-ров, Н. Ревуцька, А. Басов розглядають депозитарні розписки як інструменти залучення іноземного капіталу, Л. Березенко, В. Галанов. визначають їх як похідні цінні папери, а Ю. Мица - як вторинні цінні папери, але при цьому відсутній детальний аналіз ознак депозитарної розписки як цінного паперу.
Під депозитарними розписками слід розуміти емісійні цінні папери, які засвідчують право власності їх держателя на визначену кількість акцій чи облігацій іноземного емітента (в рамках даної статті для їх позначення ми будемо послуговуватися терміном «представлені цінні папери»), визначають можливість опосередкованої реалізації таким держателем корпоративних та інших прав, що посвідчені представленими цінними паперами, а також надають своєму власнику право вимагати від емітента депозитарної розписки передачі відповідної кількості представлених цінних паперів при погашенні депозитарної розписки.
   
Список літератури

1. Березенко Л. Українські емітенти на ринку депозитарних розписок // Ринок цінних паперів України. - 2001. - №1.
2. Бутняров А. Депозитарні розписки як інструмент залучення іноземних інвестицій // Ринок цінних паперів України. - 2007. - №5-6.
3. Біржова діяльність: Навчальний посібник / Під ред. д.е.н. В.І. Крамаренко, д.е.н. Б.І. Холод. – К.: ЦУЛ, 2005. – 264 с.
4. Дудяк Р.П. Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий світ-2000 Магнолія плюс . – 2006. – 360 с.
5. Дудяк Р.П. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринкіх: Навч. Посібник. – Л.: Українські технології 2006. – 184 с.
6. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2002.
7. Мица Ю.В. Правова природа похідних цінних паперів. - X., 2006.
8. Ревуцька Н. Сучасні інструменти залучення іноземного капіталу //
9. Хоружий С.П Ринок цінних паперів і інвестицій. Правові особливості обігу цінних паперів українських емітентів на іноземних фондових ринках // Фінансові ризики. - 2000. - №3.
10. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" 23 лютого 2006 року від N 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.