15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства№ роботи: 1737
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 56
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 7
1.1 Особливості формування інвестиційних ресурсів на підприємстві 7
1.2 Суб’єкти інвестиційної діяльності 11
1.3 Види інвестиційних вкладень 13
2 АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСВА 17
2.1 Коротка характеристика підприємства 17
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 19
2.3 Аналіз зовнішнього середовища підприємства та його конкурентоспроможності 28
2.4 Аналіз ризиків та підготовки виробництва до випуску нової продукції 31
3 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА 40
3.1 Фінансовий план і та план продажів підприємства 40
3.2 Техніко-економічне обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності підприємства 41
3.3 Аналіз фінансової стабільності підприємства внаслідок інвестиційної діяльності 47
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56

ВИСНОВКИ

В курсовій роботі розглянуто обґрунтування інвестиційної діяльності підприємства та організація підготовки виробництва до випуску нової продукції - діагностичного приладу «Біотест».
На підставі розрахунків можна зробити наступні висновки.
Трудомісткість продукції за часом дозволяє фірмі забезпечити необхідний об"єм випуску, не задіюючи при цьому великої кількості співробітників.
Ціна на продукцію, повинна привернути увагу потенційних покупців з невисоким рівнем достатку, оскільки вона є достатньо низької в порівнянні з конкурентними на даний момент.
Даний проект по організації виробництва і збуту продукції забезпечує високу привабливість інвестицій, оскільки при забезпеченні планованого об"єму продажів їх повернення відбувається протягом першого року. Високий рівень запасу фінансової міцності сприяє стабілізації в роботі фірми вже протягом першого року роботи, що також важливе на даний момент.
Мала кількість співробітників фірми робить фірму зручної і легкої в управлінні, що дуже важливе для злагодженої роботи організації в цілому.
Вдало побудований технологічний процес збірки дозволяє забезпечить ритмічний випуск без особливої стомлюваності працівників. Також відзначимо, що цьому сприяє однакова кваліфікація працівників по всьому технологічному процесу. Висока оплата праці також повинна підвищити зацікавленість в ефективній роботі.
У ув"язненні декілька рекомендацій по вживанню даного бізнес-плану проекту по організації виробництва і збуту продукції:
1. Застосуємо для малих організації типу ТОВ;
2. Рекомендується використовування власних засобів як початкові інвестиції;
3. Створення в організації корпоративного духу і ефективного стимулювання сприяє подальшій реалізації проекту.
Виробничий процес як сукупність певних операцій і засобів їхнього здійснення залежить від особливостей продукції та обсягів її виготовлення.
Тому зміна видів чи типорозмірів продукції, її модернізація зумовлюють відповідні зміни у виробничому процесі. Взагалі виробництву нової (модифікованої старої) продукції передує комплекс робіт, який називають підготовкою (технічною підготовкою) виробництва. За виготовлення складних виробів до таких робіт належать:
- науково-дослідні роботи, у процесі яких з"ясовуються можливості, принципи та методи створення нової або модернізації старої продукції. Це здійснюється в тісному зв"язку з маркетинговими дослідженнями;
- конструкторська підготовка виробництва — створення нової або вдосконалення продукції, що виготовляється, відповідно до вимог науково-технічного прогресу і перспектив ринкової кон"юнктури. У процесі конструкторської підготовки виробництва створюється комплект конструкторської документації, необхідної для виготовлення та експлуатації виробу (виробів);
- технологічна підготовка виробництва, яка охоплює сукупність робіт із забезпечення технологічної готовності підприємства до виготовлення продукції належної якості і в належному обсязі;
- організаційно-планова підготовка виробництва, а саме: адаптація виробничої та організаційної структур підприємства до умов виготовлення нової продукції, забезпечення потрібним обладнанням, перепланування технологічних схем і розміщення устаткування в підрозділах, розробка календарне-планових нормативів (серій виробів, партій деталей, виробничих циклів тощо), обґрунтування методу переходу на випуск нових виробів.
Підготовку виробництва нової продукції за наведеним переліком у повному обсязі можуть самостійно здійснити лише великі підприємства з розвинутою науково-дослідною та конструкторською базою. На більшості підприємств основними складовими є технологічна й організаційно-планова підготовка виробництва.
Для організації виробничого процесу визначальною можна вважати технологічну підготовку виробництва. Головне її завдання — розробка технологічних процесів, що забезпечують мінімальні витрати на виготовлення певного обсягу продукції належної якості.
За своїм змістом технологічна підготовка виробництва включає комплекс робіт такого функціонального призначення:
а) забезпечення технологічності конструкції виробу;
б) розробка технологічних процесів і методів контролю;
в) проектування та виготовлення чи купівля технологічного оснащення;
г) наладка і впровадження запроектованих технологічних процесів.
Технологічність конструкції виробу — це така її властивість, яка дає змогу виготовляти, монтувати, обслуговувати та ремонтувати виріб з оптимальними витратами часу й коштів.
Для цього в процесі конструювання враховуються технологічні вимоги до конструкції виробу, проводиться технологічний контроль конструкторської документації, що передбачає відповідну участь технологів у процесі конструювання нових виробів.
Розробка технологічних процесів починається з визначення технологічних маршрутів деталей і складальних одиниць у процесі їхнього виготовлення. Після цього опрацьовуються технологічні процеси виготовлення заготівок, обробки деталей, складання вузлів і виробу в цілому, а також обчислюються норми витрат часу на всі види технологічних операцій.
Залежно від типу виробництва розробка технологічного процесу має різну деталізацію. Так, в одиничному виробництві детальне опрацювання технологічного процесу є економічно недоцільним унаслідок високої трудомісткості цих робіт. За таких умов здебільшого обмежуються розробкою маршрутної технології, що в ній зазначають основні операції без їхнього поділу на окремі складові. У маршрутній карті, що є основним технологічним документом в одиничному та дрібносерійному виробництвах, міститься перелік технологічних операцій із зазначенням устаткування, технологічного оснащення, розряду роботи й норми часу.
У великосерійному та масовому виробництвах технологічний процес опрацьовується ретельно з поділом його не тільки на операції, а й на окремі їхні частини — переходи. На кожну операцію розробляється операційна карта, в якій поряд із зазначенням устаткування, оснащення, розряду роботи та норми часу містяться характеристики способів і режимів обробки за елементами операції (переходами).
Одночасно з розробкою технологічного процесу визначаються методи організації виробництва, а також обчислюються норми витрат матеріалів на деталі, вузли та виріб в цілому.
Важливим етапом технологічної підготовки виробництва є проектування й виготовлення (купівля) технологічного оснащення — технологічного устаткування, пристосувань, інструменту, засобів механізації та автоматизації виробничих процесів. Обсяг цієї роботи залежить від конструктивно-технологічних особливостей виробу, типу виробництва, обсягу випуску нової продукції.
Опрацювання і впровадження запроектованих технологічних процесів на великих підприємствах масового виробництва здійснюється поетапно в технологічних лабораторіях, експериментальних цехах, а остаточно — в цехах основного виробництва в міру готовності технологічної документації і спеціального оснащення. Технологічний процес уважають запровадженим (освоєним), коли виготовлення деталей, складання вузлів і виробу в цілому здійснюється відповідно до встановлених регламенту і вимог.
Сучасна техніко-технологічна база підприємства дає змогу виготовляти ту саму продукцію різними способами. Проектуючи технологічний процес, слід оцінити можливі варіанти технології і вибрати з них оптимальний, тобто найекономніший варіант за даних виробничих умов. Таке завдання здійснюється за типовою методикою визначення економічної ефективності технічних нововведень та інвестицій.
   
Список літератури

1. Дребот Н.П. Інвестиційна стратегія підприємництва: засади і особливості формування в сучасних умовах. // Регіональна економіка. – 2005.– С. 56-67
2. Лук’янченко В.Б. Іноземні інвестиції в економіці України: динаміка та структура // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 2004.-№ 1.
3. Лук’янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Економіка України. - № 1. – 2003. – с.32-35.
4. Берл Густав і ін. Миттєвий бізнес-план. Двадцять швидких кроків до успіху / Пер. с англ./.- М.: Справа ЛТД, 2005. – 183с.
5. Белая Н. Эффективность использования иностранных инвестиций. / Бизнес-информ / 2009, №17. - с.28.
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.
7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. - К.: ІЗМН, 2006. - 400 с.
8. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка. – 2003. – 345 с.
9. Горохів Н.Ю., Малев В.В. Бізнес-планування й інвестиційний аналіз. – М.: Інформаційно-видавничий будинок Филинъ, 2003 – 208 с.
10. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент (учасники рынка, инструменты, решения). - СП-б., 2006 - 429 с.
11. Данілов О.Д. Інвестуванні Навчальний посібник. – Видавничий Дім «Комп’ютер прес», 2006.- 364с.
12. Дедіков О.І. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006, - 21 с.
13. Дорошенко К. П. «Инвестиционная деятельность: теория и практика». – М.: «АиН»,2003 – 64с.
14. Ильенкова Н.Д. Инновационный менеджмент. - М. «Финансы и статистика», 2006. - 385с.
15. Ковалёв В.В. «Методы оценки инвестиционных проектов». – М.: Финансы и статистика, 2003. –144с.
16. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебн. – СПб: из-во «Михайлова В.А., 2005 –422с.
17. Мазур И.И. Шапиро В.Д. Управление проектами - спраочное пособие М.: Высшая школа, 2006 – 875с.
18. Манілівського Р.Г.-Бізнес-план. Методичні матеріали. М.: Фінанси і статистика, 2006.-156 с.
19. Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник для студ. вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с.
20. Меякулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М.: ДКС, 2010. - 160 с.
21. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. – 320 с.
22. Норкотт Д. «Принятие инвестиционных решений». – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 247с.
23. Радіонова С.П. Радионов Н.В. « Оценка инвестиционных ресурсов предприятий» ( Инновационный аспект).- СПб.: Альфа, 2006.-208с.
24. Троян В.М. Спільне підприємництво. - Тернопіль: Тарнекс, 1995. - 132 с.
25. Тодрина И.В. Зарубежные инвестиции как фактор структурных преобразований в экономике переходного периода: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08. 01. 01 / Харьковский гос. ун-т - Х., 2003. - 18 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.