17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Склад та призначення фінансової звітності№ роботи: 1735
розділ: Звітність підприємств
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні засади формування фінансової звітності..................... .........5
1.1 Фінансова звітність: призначення, вимоги до складання..................... .............5
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури.................... .............................. .............................. .............................. .....11
Розділ 2. Склад фінансової звітності ПАТ „Пригма-Прес”................. ..................14
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства................14
2.2 Характеристика форм фінансової звітності підприємства та механізм формування їх показників.................... .............................. .............................. .........16
2.3 Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності..................... ......19
2.4 Шляхи вдосконалення фінансової звітності..................... .............................. ..22
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ..........25
Список використаних джерел........................ .............................. ............................27
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........29
   
Список літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 від 16.07.1999 № 996-XIV
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до бухгалтерської звітності»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99
4. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.
5. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.І. Аранчій – К.: "Професіонал", 2004. - 304 с.
6. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.
7. Ващенко Л.О. Моделювання управлінських рішень на підставі результатів аналізу інформації, відображеної у фінансовій звітності // Торгівля і ринок України. – Донецьк: 2003 - Вип. 15. Т.3. - с. 8-14.
8. Верига Ю.А. Звітність підприємств: навч. посіб. / Ю.А. Верига, З.М. Шевченко, І.Д. Ватуля. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 776 с.
9. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.
10. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.
11. Горицкая Н. Анализ финансового состояния / Н. Горицкая // Финансовый директор. – 2006. – №5. – С.68-73.
12. Головащенко О.М. Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності. КНЕУ-2006.
13. Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С. 21-29.
14. Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №7 (74) – с. 16-20.
15. Мельникова О.В. Проблеми трансформації фінансової звітності, складеної за вимогами національних стандартів, у звітність за міжнародними стандартами //Економіка і держава. –2006. - №9. – С. 34-35.
16. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008.– с. 367.
17. Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.
18. Савенков Д.Л. Влияние МСФО на систему стратегического учета и анализа предприятия //Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. - №3. – С.61-66.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.