23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Диференціація навчання як стратегічне завдання сучасної освіти№ роботи: 1733
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …………. 3
1. Диференціація навчання в загальноосвітній школі…………………………..5
1.1. Диференціація як необхідна умова особистісно-орієнтованого навчання..5
1.2. Сутність диференціації навчання і періоди її розвитку…………………….10
1.3. Основні форми диференціації навчання…………………………………… 14
2. Проблема здійснення диференціації навчання в сучасній освіті……………20
2.1. Основні напрямки здійснення диференціації навчання………………….. 20
2.2. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку…28
ВИСНОВКИ……………………………… ………………………………………..35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………37
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………… …39
   
Список літератури

1. Антропова М.В. и др. Медико-физиологические аспекты индивидуально-дифференцированн ого обучения старшеклассников // Физиология человека-1997. – №4-5.
2. Бугайов О.І., Дейкун Д.І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі. – К., 1992. – 136 с.
3. Буряк В.К. Диференціація навчання на уроці // Рад. школа. – 1991. – №2. – С. 58–61.
4. Ващенко Т. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. – 3–тє вид. – Полтава, 1994. – Т.1. – 246 c.
5. Гарницкая А.С. Научить думать й действовать: Адаптивная система обучения в школе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 175с.
6. Гончаренко С.І., Володько В.М. Проблеми індивідуалізації процесу навчання // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 63–72.
7. Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения // Педагогика. –2005. – №2. – С. 36–41.
8. Захарова Л.М. Дифференциация самостоятельной работы младших школьников. – Ленинград, 1986. – 190 с.
9. Кизенко В. Формування і реалізація профільного навчання у старшій школі // Освіта і управління. – 2004. – № 3–4. – С. 48–50.
10. Концепция дифференциации обучения в средней общеобразовательной школе /Под. ред. Монахова В.М., Орлова В.А. – М., 1990. – 46 c.
11. Краснова М. Розвиток творчих здібностей учнів на основі диференціації навчання // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 48–50.
12. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.
13. Лернер И.Я. Поиск доказательств и познавательная самостоятельность учащихся. К анализу функций дидактического эксперимента // Сов. педагогика. – 1974. – №7. – С.28–37.
14. Лернер И.Я. Учебный предмет, тема, урок. – М.: Знание. – 1988.– 80с.
15. Липова Л., Ренський С., Кушнір М. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 16–19.
16. Лобко-Лобановская Н.А. Дифференцированное обучение как способ формирования познавательной активности школьников. – Харьков, 1991. – 242с.
17. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. – К., 1998. – 287 с.
18. Моисеев А., Поташник М. Многообразие школ: плюсы и минусы. // Народное образование. – 1997. – №4.
19. Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – К., 2001. – 608 с.
20. Назмутдинова М.А. Управление учебной деятельностью в условиях индивидуализации и дифференциации обучения. – Казань, 1994. – 16с.
21. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 158 с.
22. Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 1998. – 110c.
23. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. – М.: Педагогика, 1985.– 140с.
24. Рональд Де Гроот Дифференциация в образовании // Директор школы. –1994. – №5-6 – С. 10-13
25. Унт Н.Э. Индивидуачизация и дифференциация обучения. – М., 1990. – 190с.
26. Христюк Н. Трирівнева модель диференціації навчання // Рідна школа. – 2000. – №5. – С. 31–32.
27. Формирование учебной деятельности школьников. Под.ред. В.В.Давыдова, И.Л.Ломпшера, А.К.Марковой. – М.: Педагогика, 1982. – 220с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.