19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовий статус розпорядників бюджетних коштів№ роботи: 1731
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……….3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ТА ЇХ СТРУКТУРА……………………………………………………… ……6
1.1. Поняття розпорядників бюджетних коштів………………………6
1.2. Структура розпорядників бюджетних коштів……………………8
РОЗДІЛ 2. РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ЇХ ВИДИ …..25
2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів, як учасники
державного бюджету………………………………………………….... 25
2.2. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня………………..28
ВИСНОВКИ…………… ………………………………………………………30
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..34

ВИ СНОВКИ

У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання щодо визначення особливостей і сутності правового статусу розпорядників бюджетних коштів в Україні.
Основні з них наведені нижче:
1. Розпорядники бюджетних коштів є суб’єктами бюджетних правовідносин, які беруть участь в усіх стадіях бюджетного процесу, здійснюють поряд з іншими суб’єктами бюджетних правовідносин безпосереднє виконання бюджетів за видатками, а також наділені повноваженнями в сфері контролю за виконанням бюджету як за видатками, так і частково за доходами.
2. Основою фінансово-правового статусу розпорядників бюджетних коштів є бюджетне асигнування як вид бюджетних повноважень. Основне бюджетне повноваження, на якому ґрунтується бюджетна компетенція головних розпорядників бюджетних коштів – бюджетне призначення. Їх діяльність з реалізації вказаних повноважень є елементом фінансової (бюджетної) діяльності держави та місцевого самоврядування.
3. Розпорядники бюджетних коштів виступають саме суб’єктами відносин, що регулюються нормами бюджетного права як підгалузі фінансового права, а їх бюджетно-правовий статус є, відповідно, різновидом галузевого фінансово-правового статусу, тобто підгалузевим. Правовий статус розпорядника бюджетних коштів створено спеціально для окреслення у відносинах бюджетного процесу спеціальної бюджетної правосуб’єктності організації, що його одержала.
4. Розпорядники бюджетних коштів є колективними суб’єктами бюджетних правовідносин, які володіють бюджетною правосуб’єктністю та потенційно володіють правом відновлення їх статусу в кожному наступному бюджетному періоді. Керівник бюджетної установи, в особі якого діє розпорядник бюджетних коштів, в бюджетних правовідносинах виступає не суб’єктом бюджетних правовідносин, а уповноваженою особою. Він діє від імені цієї організації, є її законним представником як орган цієї юридичної особи, реалізуючи її законний інтерес та повноваження, якими наділена дана бюджетна установа, зокрема в бюджетних правовідносинах. Загальним для усіх керівників розпорядників бюджетних коштів є те, що вони є керівниками, службовими особами, які перебувають на публічній службі у зв’язку з виконанням покладених на них повноважень, що є похідними від постійної чи тимчасової бюджетної компетенції розпорядника бюджетних коштів.
5. Витрачання коштів бюджету слід визнавати напрямом бюджетної діяльності, що регулюється нормами бюджетного права, і відмежовувати від господарської діяльності бюджетних установ. Усі розпорядники й одержувачі бюджетних коштів є суб’єктами діяльності з витрачання коштів бюджету. Тільки вищестоящі розпорядники бюджетних коштів беруть участь у розподілі коштів бюджету та здійсненні бюджетного контролю в сфері видатків. Лише на розпорядників бюджетних коштів, які адмініструють кредитування з бюджету покладено окремі контрольні повноваження за поверненням коштів до бюджету. Розпорядники бюджетних коштів здійснюють бюджетну діяльність поряд з іншими покладеними на них функціями.
6. Відносини, у яких виступають суб’єктами організації, наділені статусом розпорядника бюджетних коштів, регулюють норми багатьох інститутів фінансового права: бюджетного процесу, міжбюджетних відносин, публічних видатків, фінансового контролю тощо. Критерієм об’єднання норм, що утворюють правовий інститут розпорядників бюджетних коштів, у вузькому його розумінні є: предмет правового регулювання (коло, мережа, система та бюджетно-правовий статус розпорядників бюджетних коштів); специфіка правових норм інституту, а також правових відносин, що виникають під впливом цих норм; коло джерел, що містять норми правового інституту. Інститут розпорядників бюджетних коштів за функціональною роллю норм, які він об’єднує, є спеціальним субінститутом Особливої частини фінансового права, що включається до інституту бюджетного процесу.
7. Розпорядником бюджетних коштів виступає визначений правом суб’єкт, який уже наділений визначеною галузевою правосуб’єктністю, перебуває в сталих правових зв’язках у правовідносинах, що регулюються іншими галузями права (конституційного, цивільного, адміністративного, трудового, господарського тощо). Претендентами на статус розпорядника бюджетних коштів є бюджетні установи. Цей статус набувається тільки бюджетними установами.
8. Загальним фінансово-правовим статусом для розпорядників різних рівнів є правовий статус «розпорядник бюджетних коштів». В основу цього поняття, визначеного у п. 36 ч. 1 ст. 2 БК України, поставлений інший базовий фінансово-правовий статус, а саме: статус «бюджетної установи». На загальному статусі розпорядника бюджетних коштів ґрунтуються спеціальні статуси розпорядників бюджетних коштів: головних та нижчестоящих.
9. Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів – це модель, внутрішня побудова, що відображає його складну систему елементів.
Є вузький і широкий підходи до її характеристики. Вузький підхід до структури елементів такої категорії, як «правовий статус», за якого до неї відносять лише права й обов’язки (стосовно особистості) або компетенцію (щодо органів та деяких інших суб’єктів), є неприйнятним для характеристики структури правового статусу розпорядників бюджетних коштів, оскільки це суб’єкт публічної діяльності, всі аспекти статусу якого мають бути чітко врегульовані правом.
До елементів структури правового статусу розпорядників бюджетних коштів: 1) принципи їх правового статусу; 2) інтерес; 3) суб’єктивні права; 4) обов’язки; 5) повноваження; 6) правові обмеження (прямі та непрямі заборони); 7) функції; 8) завдання; 9) гарантії; 10) спеціальна бюджетна правосуб’єктність; 11) засади відповідальності.
10. Загальна система розпорядників бюджетних коштів, які діють на території України, розглядається як система організаційно одна одній не підпорядкованих, автономних (незалежних одна від одної), горизонтально (за головними розпоряд-никами) та вертикально (залежно від бюджету, за рахунок коштів якого утримуються) розташованих систем. Тобто система розпорядників розглядається як полісистемне явище. Дану систему в цілому можна розглядати не в аспекті її організаційного підпорядкування, оскільки жоден розпорядників бюджетних коштів її не очолює, а як цілісність, представлену організаційно відокремленими системами, які очолюють відповідні головні розпорядники бюджетних коштів.
   
Список літератури

1. Конституція України, від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями станом на 12.04.2012)
2. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. – Т. 2. – М.: Юридическая литература, 1982. – 360 с.
3. Ахполов А.А. Сущность правового статуса налогоплательщика / А.А. Ахполов // Финансовое право. – 2005. – № 1. – С. 37.
4. Бахрах Д.Н. Административное право России: [учеб. для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 640 с.
5. Варич О.Г. Інтерес як необхідний фактор правового втручання держави у сферу економіки / О.Г. Варич // Держава і право. – Вип. 22. – С. 94.
6. Витрук Н.В. Понятие правового статуса граждан СССР / Н.В. Витрук // Доклады итоговой конференции юридического факультета (Томского университета). – Томск: Издательство Томского университета, 1965. – С. 3–6.
7. Запольский С.В. Правовая организация бюджетного финансирования / С. В. Запольский // Проблемы совершенствования советского законодательства. – Труды 36. Всесоюзный ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт советского законодательства. – М., 1987. – С. 62; 72.
8. Козлова Е.И. Конституционное право России / Е. И. Козлова., О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 1995. – 480 с.
9. Костюков А.Н. Дискуссионные вопросы предмета и системы российского финансового права: учеб. пособ. / А.Н. Костюков. – Омск: Омский госуниверситет, 2002. – 94 с.
10. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Ю.А. Крохина; под ред. проф. Н.И. Химичевой. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 456 с.
11. Кушнарьова Т.Є. Податкові органи у системі суб’єктів податкових правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Т. Є. Кушнарьова. – Х., 2000. – 19 с.
12. Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право [Текст]: навч. посіб. / О. А. Музика-Стефанчук ; Держ. податк. адмін. України, Акад. прав. наук України, Н.-д. ін-т фін. права. – 3-тє вид., доповн. та перербл. – К.: Атіка, 2009. – 264 с.
13. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации / Е.В. Охотский // Государство и право. – 2003. – № 9. – С. 21.
14. Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1414 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 31 грудня. – № 245. 63
15. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права і держави: навч. посіб. / П.М. Рабинович. – [3-є вид., змін. і доп.]. – К.: ІСДО, 1995. – 160 с.
16. Руденко А.А. Финансово-правовой статус главных и иных распорядителей средств Федерального бюджета как участников бюджетного процесса: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / А.А. Руденко. – Саратов, 2008. – 28 с.
17. Тихомиров Ю.А. Публичное право: учеб. / Тихомиров Ю.А. – М.: Издательство БЕК, 1995. –496 с.
18. Финансовое право Российской Федерации: [учеб. / отв. ред. М. В. Карасева]. – М.: Юристъ, 2002. – 576 с.
19. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / А.Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. – №4. – С. 5–10.
20. Ямпольская Ц.А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях / Ц.А. Ямпольская // Вопросы советского государственного права. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 145–226.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.