25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Темперамент, його сутність, прояви та урахування у навчальній діяльності№ роботи: 1727
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …..3
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТЕМПЕРАМЕНТУ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ……………………………..5
1.1. Поняття про темперамент................... .............................. .........5
1.2. Історія вчень про темперамент................... .............................. .9
1.3. Теорії темпераменту
1.4. Психологічні характеристики типів темпераменту.................1 5
1.5. Темперамент як фактор трудової і навчальної діяльності......32
1.6. Врахування типів темпераменту в навчальному процесі........35
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ
ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПІДЛІТКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ………….38
2.1. Методи та процедури дослідження проявів
темпераменту у підлітків…………………………………………...38
2.2. Аналіз результатів дослідження проявів темпераменту
у підлітків..................... .............................. .............................. ...........39
2.3. Рекомендації батькам…………………………………………..41
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ...............43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ ............................46

ВСТУП
Актуальність дослідження. У системі неперервної освіти початковій школі належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на якість подальшої освіти учнів. Стильові особливості й особливості темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в діяльності. Спільність характеристик темпераменту та індивідуального стилю діяльності полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. 3в’язок особливостей індивідуального стилю діяльності з властивостями нервової системи досліджувався у працях Г.С.Дикопольської, О.О.Копитова, А.О.Коротаєва, Є.О.Климова та С.І.Маствіліскер. Що стосується розкриття зв’язку властивостей темпераменту з індивідуальним стилем діяльності, то цей аспект в цілому є недостатньо висвітленим.
Дослідження процесу формування індивідуального стилю діяльності дозволяє конкретизувати твердження Б.М.Теплова про вплив вроджених властивостей нервової системи на поведінку особистості. Питання полягає в тому, щоб з’ясувати, чи зумовлені доцільні способи дій, що застосовуються дитиною, її вродженими властивостями, або ж ці способи дій дитина набуває в процесі навчання, незалежно від вроджених властивостей: іншими словами - чи існують якісь певні закономірності взаємовідношення вродженого та набутого в індивідуальному стилі.
В основу нашого дослiдження було покладенно припущення про те,
- що особливості темпераменту суттєво впливають на iєрархiю компонентiв учбової дiяльностi школярів, специфiку використання ними способів та прийомiв розумової дiяльностi;
- що формування індивідуальних стилів учбової діяльності школярів передбачає створення таких умов, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань.
Предмет даної роботи - умови та засоби формування індивідуального стилю учбової діяльності школярів з різними властивостями темпераменту.

Об’єкт - психологічні особливості особистості.
Мета даної роботи полягає у дослідженні темпераменту, його сутності, проявів та урахування у навчальній діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
1. Дати загальну характеристику темпераменту.
2. Охарактеризувати типи темпераменту і їхні психологічні характеристики.
3. Провести емпіричні дослідження проявів темпераменту у підлітків в процесі навчання.
Методи дослідження: аналіз інформаційних джерел, статей, монографій, психолого-педагогічна література, спостереження, класифікація, аналіз і синтез.
   
Список літератури

1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. - М.: Педагогика, 1980.
2. Белоус В.В. Темперамент и деятельность. Учебное пособие.- Пятигорск, 1990.
3. Бодалев А. А. Психология о личности. - М.: Изд-во МГУ, 1988.
4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М, «Просвещение», 1968.
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: «Юрайт» 2002. - 336с.
6. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - СПб.: Свет, 1997.
7. Запорожець О.В. Психологія. - К.: Радянська школа, 1967. - С.189-190
8. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Изд-во Казанского государственного ун-та, 1969.
9. Левитов Н. Д. Психология характера, изд. 3. М., «Просвещение», 1969
10. Ковалев А. Г. Психология личности, изд. 3. М., «Просвещение», 1970.
11. Гоноболин Ф. Н. Воля, характер, деятельность. Минск, «Народная асвета», 1966.
12. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность, изд. М.,
«Наука», 1984.
13. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2000. - С.553-565
14. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента. - М.: Просвещение, 1964.
15. Мерлин В. С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. - М.: Просвещение, 1989.
16. Небылицын В. Д. Основные свойства нервной системы человека // Избранные психологические труды / Под ред. Б. Ф. Ломова. - М.: Педагогика, 1990.
17. Общая психология. Учебник для студентов пед. Ин-тов. Под ред. Проф. А.В. Петровского. Изд. 2-е., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1976. - С.405- 421
18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 1999.
19. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. - М.: Наука, 1979.
20. Русалов В.М. Предметный и коммуникативный аспекты темперамента человека// Психологический журнал.-1989.-Т.10,-№ 1. - С. 12.
21. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии / Пер. с пол. под общ. ред. И. В. Равич-Щербо. - М.: Прогресс, 1982.
22. Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. - М.: Педагогика, 1985.
23. Теплов Б. М. Исследование свойств нервной системы как путь к изучению индивидуально-психологических различий.- В сб.: Психологическая наука в СССР, т. 2. М., Изд-во АПН РСФСР, 1960.
24. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 512 с., ил.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.