18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль молодіжних громадських організацій України в процесі соціалізації підростаючого покоління№ роботи: 1724
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. ........................3
РОЗ ДІЛ 1. Процес соціалізації підростаючого покоління..................... .....5
1.1. Соціалізація особистості як психолого-педагогічна проблема...........5
1.2. Особливості соціалізації підлітків і молоді в сучасних умовах..........8
РОЗДІЛ 2. Роль молодіжних громадських організацій України
в процесі соціалізації підростаючого покоління..................... .....................18
2.1. Молодіжна організація як суб’єкт соціально-педагогічної
діяльності.................. .............................. .............................. ...........................18

2.2. Молодіжні громадські організації як одні з найважливіших
інститутів трудової соціалізації підростаючого покоління..................... ...26
ВИСНОВКИ............... .............................. .............................. .........................37
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...39

ВС ТУП
Процес соціального становлення молоді сьогодні досліджується в різноманітних сферах її життєдіяльності: сім’ї, навчанні, праці, неформальних та формальних організаціях, під час дозвілля. Результати цих досліджень дозволяють стверджувати, що процес соціалізації молоді характеризується загостренням молодіжних проблем, про що свідчать: утрата ідеалів, життєвого оптимізму; посилення стану тривожності серед молоді, що пов’язано з падінням рівня та якості життя в суспільстві; нерівні можливості в одержанні освіти; збільшення числа молоді серед безробітних; значна економічна залежність від батьків; кризові явища в шлюбно-сімейних стосунках (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів, обмежені можливості для житлових умов); низький рівень загальної культури молодих людей; незадовільний стан здоров’я; зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція).
В Україні інтерес до вивчення молодіжного руху був завжди, але особливо він зростає з моменту проголошення її незалежності. Значний внесок у таке вивчення зробили вчені А. Булавін, В Головенько, А. Корнієвський, М.Пашков, В. Прилуцький, В. Рябіка та ін.
Загальна демократизація та гуманізація суспільного життя в пострадянських країнах обумовили офіційне визнання та стимулювання діяльності молодіжних громадських організацій на території цих країн, закріплення їх статусу прав та можливостей, що дало можливість активізувати діяльність цих організацій.
Результати низки досліджень російських (О.Волохов, В.Грібанов, Д.Кірш, Р.Літвак, Т.Пташко, С.Тетерський) та вітчизняних (М.Баянівська, І.Зверева, Г.Лактіонова, Ю.Поліщук, С.Харченко) науковців дають підстави стверджувати, що молодіжні громадські об’єднання являють собою сформовані інститути соціалізації молодого покоління. У соціальній структурі суспільства вони стали повноправними соціальними суб’єктами. Основним завданням соціально-педагогічної діяльності молодіжних організацій є сприяння процесу соціалізації та соціального виховання молоді.
Мета дослідження: дослідити і теоретично обґрунтуванти роль молодіжних громадських організацій України в процесі соціалізації підростаючого покоління.
Об’єкт дослідження: процес соціалізації підростаючого покоління.
Предмет дослідження: роль молодіжних громадських організацій України в процесі соціалізації підростаючого покоління.
Відповідно до мети треба було вирішити наступні завдання дослідження:
1. Розглянути соціалізацію особистості як психолого-педагогічна проблему.
2. Проаналізувати особливості соціалізації підлітків і молоді в сучасних умовах.
3. Розглянути молодіжну організацію як суб’єкт соціально-педагогічної діяльності.
4. Дослідити молодіжні громадські організації як одні з найважливіших інститутів трудової соціалізації підростаючого покоління .
Методи дослідження: метод теоретичного аналізу і синтезу педагогічної, психологічної, соціологічної, науково-методичної літератури, матеріалів наукових досліджень із проблем соціалізації підростаючого покоління; спостереження; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду.
   
Список літератури

1. Балакірєва О.М., Онікієнко В.В., Валькована О.В. Соціальні проблеми працевлаштування молоді. - К., 2004. -144 с.
2. Белик А. П. Социальная форма движения. - М., 1982.
3. Волохов А.В. Теория и методика социализации ребенка в детских общественных организациях. - Ярославль, 1999.
4. Голованова Т.П., Малина Е.Г. Социально-психологический анализ стереотипов мужественности-женственности студенческой молодежи // Молодь і соціальний розвиту на сучасному етапі: 36. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - Ч.2. - Запоріжжя, 1998.
5. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. - К., 2003.
6. Заверико Н.В. Інформованість суб’єктів навчально-виховного процесу про Конвенцію ООН про права дитини // Проблеми педагогічних технологій. - 2002. - №2. - С. 33-39.
7. Закон України «Про молодіжні та дитячі організації».
8. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: ДЦССМ, 2000. -264с.
9. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. - К.: УДЦССМ, 2001.
10. Карпухин О.Й. Студент сегодня - специалист завтра. -М., 1983. - 144 с.
11. Кирш Д.В. Организационно-педагогические условия социализации личности в деятельности молодежных общественных организаций. - Тамбов, 2002.
12. Ковальчук В. А. Особливості взаємодії школи та соціального середовища // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. -Житомир, 1999. - С. 36.
13. Ковбас Б. Діяльність дитячих та юнацьких організацій в Україні: проблеми та перспективи. - Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпат. ун-ту, 1999. -С.48.
14. Коляденко С. М., Юрчук О. О. Деякі питання соціалізації особистості у творчий спадщині В.О. Сухомлинського // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. – Житомир, 1998. - С .46.
15. Корсаевская Г. В. Соотношение биологического и социального в человеке. - М., 1975. - С. 10.
16. Костенко Н.В. Ценности профессиональной деятельности. - К., 1986.-151 с.
17. Кравець В.П. Психологічні аспекти сексуально-інтимної підготовки школярів до шлюбу // Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді / За ред. А.Я.Ходорчук. - 2003. - С. 69-82.
18. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси - К., 2000. -С. 129-131.
19. Лепіхова Л.А. Соціально-психологічне підґрунтя громадянськості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції. -К., 1997. - С 48.
20. Луков В.В. Проблема обобщающих оценок положения молодежи // СОЦИС. - 1998. - № 12.
21. Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. - 1997. - № 1. - С.17
22. Никольский Д. Социология молодежи. - М.: Феникс, 2002.
23. Подберезський М.К., Безбородий В.О. Формування правової культури: теоретична і методична основа: Монографія. - Мукачево, 1999.
24. Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні: Монографія. -Тернопіль: ТИПУ, 2005. - 432 с.
25. Походенко С.В., Катаева М.С. Проблеми соціалізації сучасних підлітків. - Запоріжжя, 1998. - С. 56-112.
26. Проблемы социализации молодежи. Реферативный сборник. - М.: Юнита, 2001.
27. Прокопович Ю.Л., Сагарда В.В., Сагарда Вас. В. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у ВНЗ: Громадська освіта і виховання як складові соціалізації молоді. - Ужгород, 2005. - 250 с.
28. Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. -М., 1994. - С. 181.
29. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Никитина - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272с.
30. Социальная работа / Под общей ред. проф. В.И. Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 576с.
31. Соціальна педагогіка: теорія і технологія. Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
32. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник // За заг. ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Либідь, 2000. - 372 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.