15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Хеджування банківських ризиків№ роботи: 1722
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ....................... .............................. .............................. ....6
1.1. Поняття та економічний зміст банківського ризику........................ .................6
1.2. Економічна сутність процесу хеджування.................... .............................. .....21
1.3. Методи хеджування банківських ризиків....................... .............................. ...28
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ “ФОРУМБАНК”).................. .............................. .............................. .........................36
2 .1. Загальна характеристика діяльності та організації ризик-менеджменту в ПАТ КБ “Форумбанк”................... .............................. .............................. ................36
2.2. Аналіз фінансових ризиків банку......................... .............................. ..............41
2.3. Оцінка фінансових нецінових ризиків банку......................... ..........................44
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ...................... .............................. ..........................55
3.1. Обґрунтування стратегії управління банківськими ризиками…...................55
3.2. Хеджування ризику зміни відсоткових ставок........................ ........................71
3. 3. Хеджування валютного ризику........................ .............................. ...................77
ВИСНОВК И…............................ .............................. .............................. ...................86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........91
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ..............101

ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. У найширшому розумінні ризиком називають невизначеність щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. У сучасній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрям менеджменту. Велика увага приділяється вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків, пошуку ефективних методів їх оцінювання, контролю та моніторингу, а також створенню відповідних систем управління.
2. У цілому банківська сфера характеризується вищою ризиковістю порівняно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожний комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск і купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою та ін.
3. Банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності тощо.
До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв"язку з діяльністю конкретного банку.
4. Мінливість та нестабільність фінансових ринків протягом останніх десятиріч змусили фінансових менеджерів шукати різноманітні способи мінімізації цінових ризиків. У міжнародній банківській практиці найпоширенішим підходом до управління ціновими ризиками є хеджування.
Під хеджуванням (від англ. hedge – захищатися від можливих втрат, ухилятися, обмежувати) розуміють діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому.
5. Хеджування умовно можна поділити на два види залежно від масштабів застосування:
- мікрохеджування — хеджування прибутку за окремими вимогами і зобов´язаннями або певної комбінації з них;
- макрохеджування — хеджування прибутку в цілому або чистому відсотковому прибутку.
6. Методи хеджування — це способи впливу на структуру фінансових активів та зобов’язань з метою обмеження рівня ризику або створення систем захисту від ризику укладанням додаткових фінансових угод. У широкому розумінні до методів хеджування відносять:
• збалансований підхід до управління активами і пасивами;
• управління розривом між чутливими активами та пасивами — геп-менеджмент;
• проведення операцій хеджування;
• управління середньозваженим строком погашення;
• обмеження обсягу ризикових операцій;
• страхування на відкритих фінансових ринках.
7. Об’єктом дослідження стало публічне акціонерне товариство Комерційний Банк „Форумбанк”, який працює на банківському ринку України з 31.10.2011. Станом на 01.01.2012 року фактичний статутний капітал банку становив 200 млн.грн., а єдиним фактичним засновником та власником ПАТ КБ “Форумбанк” за даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на 17.02.2012 року було ТОВ “Незалежна нафтова компанія”.
Функція керування ціновими ризиками в ПАТ КБ “Форумбанк” здійснюється на сучасному етапі становлення банку, в основному, щодо наступних цінових фінансових ризиків:
ризик зміни відсоткових ставок;
валютний ризик;
8. Основними цілями керування ціновими фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику і контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.
Як показує аналіз даних, статистична різниця ставок доходу від активних операцій в ПАТ КБ “Форумбанк” та ставок витрат за депозитними операціями банку становить 3,5 – 6,0%, що забезпечує толерантний рівень ризику рівня прибутковості діяльності банку у 2012 році при нормативних вимогах до рентабельності активів банку не нижче ROA > 1,5%. Рівень процентної маржі в ПАТ КБ “Форумбанк” відповідає загальному рівню процентної маржі в банківській системі України у 2012 році на рівні стабільності відсоткових ставок на протязі року.
9. Функція керування фінансовими неціновими ризиками в ПАТ КБ “Форумбанк” здійснюється на сучасному етапі становлення банку, в основному, щодо кредитного ризику, ризику ліквідності та ризику неплатоспроможності.
Основними проблемами ризикової діяльності ПАТ КБ “Форумбанк” в сфері нецінових фінансових ризиків є:
- перевищення нормативу кредитування одного позичальника –засновника банку, яке станом на 01.01.2013 ліквідоване в зв’язку з виходом засновника із составу акціонерів банку в листопаді 2012 року та передачею його кредитування через інший банк;
- перевищення станом на 01.01.2012 року нормативу кредитування інсайдера –засновника банку, яке станом на 01.01.2013 ліквідоване в зв’язку з виходом засновника із составу акціонерів банку в листопаді 2012 року та передачею його кредитування через інший банк.
10. Підходи до зниження операційного ризику в АБС можна розділити на три складові:
1) технологічний підхід, при якому мінімізація операційного ризику провадиться за рахунок раціоналізації загальної технології обробки інформації в автоматизованій системі незалежно від прикладного призначення ПО;
2) функціональний підхід, при якому операційний ризик мінімізується за рахунок повноти відповідності реалізованих прикладних алгоритмів вимогам предметної області (нормативи, правила, опису банківських продуктів і т.п.);
3) методологічний аспект, спрямований на підвищення ступеня формалізації нормативів, правил, законодавчих актів і інших регламентуючих документів, що визначають порядок і правила реалізації банківських послуг і продуктів.
11. Стратегія хеджування відбиває загальний підхід, концепцію управління активами і пасивами, зміст якої визначається як обмеження або мінімізація ризиків.
Стратегія управління гепом має на меті при збереженні вимог по забезпеченню платоспроможності та ліквідності банку отримання підвищених прибутків і передбачає свідомий ризик банку, а тому характеризується як агресивніша.
Головна ідея геп-менеджменту полягає в тому, що розмір та вид гепу мають відповідати з прогнозам зміни відсоткових ставок і робочому циклу, базуючись на загальних принципах розвитку економіки.
Порівняльний аналіз ефективності управлінням часовими гепрозривами в короткострокових активах та пасивах ПАТ КБ “Форумбанк” станом на 01.07.2012 року та на 01.01.2013 року (повалютно), показує, що для короткострокових активів та пасивів часткові (в періодах) гепи (розрив між активами та пасивами) та кумулятивний геп мають від"ємний характер, тобто управління пасивами та активами , начебто, спрямоване на прогноз зниження відсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому періоді. При цьому у 2012 році величина кумулятивного від’ємного гепу для короткострокових періодів зросла практично в 15 разів за рахунок стратегії роботи в діапазоні строків активів та пасивів від 1до 31 дня (“короткі гроші”).
Також в даній роботі нами запропоновано використовувати хеджування ризику зміни відсоткових ставок та хеджування валютного ризику.
   
Список літератури

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375
3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403
4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668
5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 5, ст. 21
6. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19;
7. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.
8. Андросова Л.А. Экономика труда: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2007. - 160 с.
9. Астахова Т.А., Смирнова Н.К., Самарина О.Г.
Организационные изменения в компании: персонал, руководители, процессы и управление М.: Бератор, 2008. - 169 с.
10. Бандирський Б.Й. Застосування численних методів для оптимального розв’язування задач менеджменту / Б.Й. Бандирський // Актуальні проблеми економіки . – 2009. – № 10. – С. 136 – 140.
11. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
12. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.
13. Базаров Т.Ю. Управление персоналом 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
14. Банько Н.А., Карташов Б.А., Яшин Н.С. Управление персоналом. Часть I: Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 96 с.
15. Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
16. Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.
17. Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
18. Бiлошапка В.А. М’якi важелi органiзацiйного дизайну управлiнської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств//АПЕ. – 2007. – №8.
19. Большаков А.С. Как управлять людьми Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 256 с.
20. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 350 с.
21. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Бондар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 326 с.
22. Бримсон Джеймс. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. Горюновой; под общ. ред. В.В. Неудачина. – Москва: Вершина, 2007. – 336 с.
23. Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи / Гаращенко Л.П. // Юридична наука. – 2011. – № 1(1). – С. 119-123
24. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.
25. Гирченко Т. Профессиональное обучение й повышение квалификации кадров в системе эфективного трудопользования // Економіка України. - 2008. -№1.- С.86-88.
26. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
27. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник — самый зффективный ресурс компании: учеб. пособие / В.И. Герчиков. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 282 с.
28. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / O.A. Грішнова. - К.: "Знання", 2009. - 390с.
29. Гринъова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, Шульга Г.Ю. - К.: "Знання", 2010. - 310 с.
30. Доля В. Т. Зкономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.
31. Дуракова И.Б. Управление персоналом: особенности тренда интернационального развития / Вестник ВГУ. Серия "Экономика и управление". - 2009. - № 1. - С.46-52.
32. Дуракова И.Б., Полякова О.Н., Волкова Л.П., Кобцева Е.Н., Стадниченко Л.И., Талтынов С.М., Дуракова И.Б. Управление персоналом. Учебник М.: Инфра, 2010. - 570 с.
33. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.
34. Економіка праці і срціально-трудові відносини. Навчальний посібник /За ред. В.М.Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
35. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / За ред. Назарової. - К., 2010. - 573с.
36. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с.
37. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. - К.: Алерта, 2010. - 734с.
38. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Рекет] : навчальний посібник / В.М. Ковальов, B.C. Рижиков, О.Л. Єськов; Ред. В.М Ковальов. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
39. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літерат.ри, 2007. — 400 с.
40. Ерёмина Е.В., Ретинская В.Н. Управление персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов специальности "Государственное и муниципальное управление". - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2007. - 86 с.
41. Экономика труда. Учебник/Под ред. Кокина Ю.П. Шлендера П.Э. – М.: Магистр, 2010.
42. Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник: Навч. Посібник. - К.: Київський нац. торг.екон. ун-т, 2006 - 107 с.
43. Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управління. Навчальний посібник. Чернігів: ЦНТІ, 2006, – 316с.
44. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Баткаева И.А.
Экономика и социология труда М.: Инфра-М, 2010. - 592 с.
45. Кибанов А.Я. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала М.: Проспект, 2012. - 64 с.
46. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глухарєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.
47. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. – 340 с.
48. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
49. Кузьмін О.Є. Прикладний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришина. – Львів : Нац. у-нт «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.
50. Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
51. Лицарева Е.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие по курсу. - Томск: ТГУ, 2008. - 77 с.
52. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.
53. Локшин В. Сучасний керівник: яким він має бути? / В. Локшин // Освіта. – 2010. – № 27/28. – С. 8.
54. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: Монографія / О.А. Грішнова. — К.: Знання, 2007. — 254 с.
55. Макарова И.К. Управление персоналом: Наглядные учебно-методические материалы. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2006. - 98 с.
56. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента М.: Дело, 2008. - 232 с.
57. Макарова И.К., Алёхина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержание и развитие персонала компании. Учебное пособие М.: Дело, 2010. - 124 с.
58. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента М.: Дело, 2008. - 232 с.
59. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.
60. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В. М.Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. — 398 с.
61. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.
62. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.
63. Мних Є.В.Економічний аналіз.Підручник. Видавництво: К.:Знання, 2011, 630 с.
64. Музиченко В. В. Управління персоналом. Лекції: підручник для студентів вищ. учб. Закладів. - М.: Видавницький центр “Академія”, 2007. - 528 с.
65. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 435 с.
66. О.В. Крушельницька Управління персоналом: Навчальний посібник –– К., Кондор, 2007. –– 296с.
67. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.
68. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
69. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
70. Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие. - 2-е изд., - М.: ИНФРА - М,2007. - 272 с.
71. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли: Учебно-методические материалы / Автор-сост. С.А. Кордюкова. - М.: МИЭМП, 2007. - 84 с.
72. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – К.: Ліра - К, 2010. – 338 с.
73. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
74. Петрова І.Л. Формування оцінки праці в умовах переходу до ринкової економіки // Зайнятість та ринок праці: вип. 2. - 2006. - С. 62-69.
75. Ремизов К.С. Управление кадрами предприятий в условиях рынка // Весник МТУ. Серия 6 «Экономика» - 2007. - №4 - С. 74-79.
76. Рофе А.И. Экономика труда : учебник / А.И. Рофе. - М.: КНОРУС, 2010.
77. Співак В. А. Ідеальний керівник, ідеальний підприємець. - СПб.: Видавницький дім “Нева”, 2006. - 320 с.
78. Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
79. Талтынов С.М. Управление персоналом. Выпуск 7. Практикум: деловые игры, ситуации, тесты. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 66 с.
80. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум: навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопіль: Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. – 287 с.
81. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — 3-ге вид., стер. — К.: Алеута, 2007. — 485 с.
82. Тєлєтов О.С. Маркетинговий менеджмент інноваційного розвитку виробничо-технічної продукції / О.С. Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3. – С. 33 – 41.
83. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев Б.С. – М.: КНОРУС, 2007.
84. Трошина К. Кар’єра і мотивація. Управління персоналом, 2007 - № 12.
85. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007 – 304 с.
86. Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
87. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Опорний конспект лекцій /Укладач Л.О. Миргородська, к.е.н., доцент – м. Сімферополь, КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2009 р. – 92 с.
88. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. / В.І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.
89. Фатнутдінов Р.А. Управління конкурентноздатністю організацій / Р.А. Фатнутдінов, Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с.
90. Федулова Л.І. Бізнес-менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Федулова, В.Г. Федоренко, В.Ф. Гриньов. – К. : МАУП, 2007. – 632 с.
91. Цыренова А.А. Развитие человеческого капитала в условиях трансформации институциональной среды. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. - 176 с.
92. Цыренова А.А. Менеджмент: Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. - 114 с.
93. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 420 с.
94. Чаповська Ю. Проблеми та напрямки вдосконалення корпоративного менеджменту / Ю. Чаповська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 102 – 103.
95. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 2008. – 636 с.
96. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
97. Черниш С.С. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.
98. Чорний Г. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г. Чорний // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 122 – 125.
99. Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.].— К. : КНЕУ, 2009. — 816 с.
100. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.
101. Шилова В.І. Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування / В.І. Шилова // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 80 – 82.
102. Школа І.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / І.М. Школа, І.В. Бутирська. – Чернівці : Книги XXI, 2010. – 312 с.
103. Шпак П. Математика–статистика–економік а–менеджмент як складові успіху підприємства / П. Шпак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. - № 2. – С. 77 – 78.
104. Щекин Г.В. Кадровая служба: Организация и развитие // Персонал. – 2006. – №8. – С. 36-51.
105. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как делать карьеру. Как строить организацию : научно-практ. пособие / Г.В. Щекин. – К.: Україна, 1994. – 399 с.
106. Яковлев Р., Федорова М. Формирование и порядок определения цены рабочей силы // Праця і зарплата. - 2007. - №1 .-С. 83-87.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.