20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація складського господарства№ роботи: 1721
розділ: Логістика
тип: Курсова робота
об'єм: 47
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теоретичні аспекти організації складської логістики на підприємстві.............5
1. 1 Роль, місце і функції складу в логістичних системах...................... ..................5
1.2 Структура і класифікація складів....................... .............................. ....................7
1.3 Організація технологічного і логістичного процесів на складі......................11
1.4 Оптимізація товарних втрат при логістичних операціях..................... ............15
2. Аналіз організації складського господарства у ТОВ «Комплекс Дах»............17
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Комплекс Дах»................17
2.2 Визначення критеріїв ефективності функціонування складу і його основних параметрів.................... .............................. .............................. .............................. ....20
2.3 Критерії оцінки та розрахунку показників фінансового стану.......................24
2.4 Порівняльний аналіз техніко-економічних показників ТОВ «Комплекс Дах».......................... .............................. .............................. .............................. .........31
3. Шляхи вдосконалення складської логістики на сучасному етапі.....................35
3.1 Автоматизація процесів управління складським господарством................. ..35
3.2 Удосконалення облікових технологій в складському господарстві...............37

3.3 Напрями удосконалення організації роботи і технічного оснащення складського господарства у ТОВ «Комплекс Дах».......................... ......................39
Висн овки.......................... .............................. .............................. .............................. 42
Список використаних джерел........................ .............................. ............................45
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........47

Вступ

Однією з сучасних базових управлінських технологій є логістика. У вузькому сенсі поняття логістика включає організацію, планування і управління транспортними, постачальницькими, складськими операціями і різними комунікаціями компанії. Проте в ширшому сенсі під логістикою розуміється організація взаємодії і спільне планування різнорідних за своєю природою господарських процесів і систем.
Складське господарство є необхідним елементом суспільного виробництва, воно властиво всім галузям народного господарства і має складну структуру. Основні завдання складського господарства полягають в збереженні споживчих якостей продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку, раціональному розміщенні запасів матеріальних ресурсів, виконання всіх необхідних операцій вантажопереробки продукції на різних етапах її просування.
З дослідженням даної теми пов’язані імена таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Крикавський Є. В., Гаджинський А.М., Окландер М. А та багато інших. Водночас варто зазначити, що проблема дослідження складської логістики в Україні ще не достатньо розроблена та потребує подальшого опрацювання.
Об’єктом дослідження є організація складського господарства на сучасному етапі.
Предметом дослідження є складська логістика.
Метою написання роботи є вивчення теоретичних підходів до проблеми організації складського господарства та методів, які пов’язані з ефективною організацією складського технологічного процесу і обробки інформації.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення в роботі таких основних завдань:
- дослідити основні теоретико-методологічні аспекти організації складської логістики;
- з’ясувати суть технологічного і логістичного процесів на складі;
- проаналізувати організацію складської логістики в сучасних умовах;
- проаналізувати ефективні функціонування складу і основних параметрів у ТОВ «Комплекс Дах»;
- розглянути зарубіжний і вітчизняний досвід організації складського господарства;
- обґрунтувати пропозиції щодо шляхів удосконалення та перспектив складської логістики.
У першому розділі досліджено теоретичні аспекти організації складської логістики на підприємстві. Зокрема проаналізовано роль, місце і функції складу в логістичних системах, структуру і класифікацію складів, розглянуто організацію технологічного і логістичного процесів на складі та оптимізацію товарних втрат при логістичних операціях.
У другому розділі здійснено аналіз організації складської логістики на товаристві з обмеженою відповідальністю «Комплекс Дах». Особливу увагу зосереджено на визначенні критеріїв ефективності функціонування складу і його основних параметрів.
У третьому розділі описуються шляхи вдосконалення складської логістики на сучасному етапі. Зокрема удосконалення облікових технологій в складському господарстві та напрями удосконалення організації роботи і технічного оснащення складу у ТОВ «Комплекс Дах».
У процесі дослідження використовувалися дані навчальних посібників, періодичних видань, матеріали науково-практичних конференцій, ресурси мережі Internet та статистичні матеріали ТОВ «Комплекс Дах».
   
Список літератури

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. — М.: -ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.
2. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерцiйна дiяльнiсть: Маркетинг i логiстика: Навчальний посiбник. — К.: ВД „Професiонал”, 2004. - 288 с.
3. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: Олимп-бизнес, 2006. - 640 с.
4. Войнаренко М.П. Управлiння матерiально-технiчним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесiв).- Хмельницький: ХДУ, 2003. - 111 с.
5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскокниготорговый центр «Маркетииг», 2005. – 180 с.
6. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2002. - 375 с.
7. Гвозденко А.А. Логістика в туризме. - М., 2004. - 272 с.
8. Джеймс С., Джонсон та iн. Современная логистика. — Пер. с англ. — М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. - 624 с.
9. Захаров К.В. и др. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. — К.: ИНЭКС, 2001. - 237 с.
10. Захаров К. Логистика. М., - 2004. - 260 с.
11. Кальченко А.Г. Логiстика. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.
12. Крикавський Є. Логiстика для економiстiв: Пiдручник. - Львiв: Видавництво Нацiонального унiверситету Львiвська полiтехнiка”, 2004. - 448 с.
13. Крикавський С.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логiстика: Компендiум i практикум. Навчалъний посiбник. — К.: Кондор, 2006. - 340 с.
14. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. — М., 2004. – 320 с.
15. Кретов И.И. Логистика во внешнеэкономической деятельности. — М., 2003. - 192 с.
16. Кретов И.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности. - М.: дело и Сервис, 2003. - 192 с.
17. Костоглодов Д.Д., Санвиди И.И., Стаханов В.И. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: ПРИОР, 2000. – 128 с.
18. Макарова М.В. Електронна комерція — К.: Академiя, 2002. - 272 с.
19. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 520 с.
20. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логiстика. — К.: ЦНЛ, 2004. - 222 с.
21. Павлов Е.Т. та iн. Основи стандартизацiї, сертифiкацiї та iдентифiкацiї товарiв. - К.: Кондор, 2004. - 230 с.
22. Пономарьова Ю.В. Логiстика: Навчальний посiбник. Київ: Центр навчальної лiтератури, 2005. - 328 с.
23. Практикум по логистике. / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2002. - 270 с.
24. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотних средств предприятия. Уч. Пос. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 416 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.