25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Грошові розрахунки та їх вплив на фінансову діяльність підприємства№ роботи: 1720
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 68
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. ...........................5
1.1. Сутність, принципи організації та класифікація грошових розрахунків................... .............................. .............................. .............................. ......5
1.2. Безготівкові розрахунки: поняття та види.......................... .............................. .9
1.3. Готівково-грошові розрахунки.................... .............................. ........................22
РО ЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................2 6
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства.................. ...26
2.3 Аналіз структури безготівкових розрахунків підприємства.................. .........42
2.3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості................ ....................45
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................. .............................. .............................. .........................51
3 .1. Забезпечення розрахункової дисципліни.................... .............................. .......51
3.2. Шляхи поліпшення управління грошовими потоками...................... .............53
3.3. Вдосконалення організації проведення безготівкових розрахунків..............58
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ............................62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........66
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................68


ВИСНОВ КИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Грошові розрахунки - платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов"язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
2. Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів коштів. У безготівковому порядку здійснюються розрахунки:
- з постачальниками і підрядчиками;
- з орендодавцями і орендарями;
- з покупцями і замовниками;
- з фінансово-кредитними установами;
- з державними установами та організаціями;
- з державними цільовими фондами;
- з бюджетом.
Підприємства використовують (залежно від форми розрахункового документа) такі форми безготівкових розрахунків:
- платіжні доручення;
- платіжні вимоги-доручення;
- чеки;
- акредитиви;
- векселі;
- інкасові доручення (розпорядження).
3. Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв"язок. Одержуючи виручку за реалізовану продукцію у безготівковій формі, підприємство має отримати в установленому порядку у банківській установі готівку на покриття поточних витрат - виплату заробітної плати, господарські потреби, виплату авансів на відрядження. Підприємства торгівлі та сфери обслуговування населення, реалізуючи товари (роботи, послуги), отримують плату за це переважно готівкою.
Розрахунки готівкою підприємствами всіх видів діяльності та форм власності проводяться з оформленням таких документів:
- податкових накладних;
- прибуткових і видаткових касових ордерів;
- касового або товарного чека;
- квитанції;
- договору купівлі-продажу;
- актів про закупівлю товарів, надання послуг або інших документів, що засвідчують факти діяльності, які підлягають оплаті.
4. Об’єктом дослідження обрано ПАТ „Борисен”. Предметом діяльності товариства є:
- виробництво хлiбопекарської та кондитерської продукції;
- органiзацiя фiрмової торгiвлi i торгiвля товарами громадського споживання;
- реалiзацiя продукцiї Товариства через фiрмовi магазини, магазини державної та кооперативної торгiвлi, пiдприємства громадського харчування, та через приватнi пiдприємства i приватні підприємства;
- зберiгання та переробка сiльськогосподарської продукції;
- зберiгання, переробка, утилiзацiя та реалiзацiя вiдходів промислової та сiльськогосподарської продукцiї харчових вiдходiв другорядної сировини.
5. Протягом 2011-2012 рр. спостерігається зменшення: валового доходу від реалізації 5643 тис. грн., чистого доходу від реалізації на 5664,8 тис. грн.. Фінансовий дохід у 2011 році зріс на 45,7 тис. грн., що є позитивним фактором діяльності підприємства а у 2012р. він зменшився 47,9 тис. грн.. Також у 2011р. збільшився дохід від реалізації на 7197,32 тис. грн.. Податок на прибуток у 2011р. збільшився на 4,1тис. грн., а у 2012р. зменшився на 1,6 тис. грн..
Якщо аналізувати витрати підприємства протягом 2011р. в розрізі операційних витрат збільшилася собівартість реалізованої продукції на 7375,5 тис грн., витрати на збут зменшилися 245,2 тис. грн., інші операційні витрати на 158,3 тис. грн. У 2012р. спостерігалось зменшення собівартості реалізованої продукції на 5885,6 тис грн. , витрати на збут збільшилися на 75,2тис. грн., інші операційні витрати зменшилися на 55,2 тис. грн. Адміністративні витрати відповідно зменшилися у 2011р. на 49,7 тис грн., і збільшилися у 2012р. на 119,9 тис грн., що характеризується негативно.
Щодо витрат іншої діяльності, то протягом 2010-2012р. відмічається тенденція до зменшення фінансових витрат, що характеризується позитивно. Щодо фінансових результатів, то у 2011р. та у 2012р. відмічається збільшення чистого прибутку відповідно на 14,3 тис. грн.. та 71,2 тис. грн.. Такі показники свідчать про покращення фінансового стану ПАТ “Борисфен”.
6. Структура безготівкових розрахунків ПАТ «Борисфен» великим різноманіттям форм не відзначається. Протягом 2010-2012 рр. основна частина розрахунків із постачальниками та покупцями проводилась за допомогою платіжних доручень.
7. Аналізуючи структуру безготівкових розрахунків із постачальниками, можна зробити висновок, що майже усі вони проводилися за допомогою платіжних доручень. Питома вага цієї форми за досліджуваний період зросла на 0,2 процента і у 2012 р. склала 100%. Вексельна форма розрахунків із постачальниками застосовувалась тільки у 2010 р. і її питома вага у всіх розрахунках складала 0,2%.
8. Логічним продовженням аналізу стану розрахунків на підприємстві є узагальнення та порівняння результатів проведеного аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості.
Щодо структури дебіторської заборгованості, то найбільшу питому вагу в її складі займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, та послуги за чистою реалізаційною вартістю.
Основну питому вагу кредиторської заборгованості за аналізований період займає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Причому в 2011р. даний показник збільшився на 0,63%,а у 2012р. зменшився на 10,27%.
9. Одним із важливих напрямків вдосконалення грошових розрахунків підприємства, це дотримання розрахункової дисципліни, яка сприяє прискоренню кругообороту коштів і зміцненню фінансового стану підприємства. Порушення розрахункової дисципліни може бути наслідком незадовільної роботи фінансових служб підприємства, а також складного фінансового становища підприємств.
10. Важливою складовою моделі управління грошовими потоками є форми виконання тих чи інших управлінських фінансових рішень щодо грошових потоків суб"єкта господарювання, що генеруються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492
2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 №135.
3. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2010. - 423 с.
4. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
5. Дехтяр, Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб'єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. - Суми : Університетська книга, 2011. - 182 с.
6. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч. 1. Економіка підприємства: навчальний посібник / Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 117 с.
7. Єдинак Т. С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т. С. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.54-57.
8. Євтух О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : Центр учбової літератури, 2011.
9. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури,. 2011. – 728 с
10. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111
11. Линенко А. В. Обгрунтування вибору фінансової стратегії підприємства / А. В. Линенко, Т. О. Сніжко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2011. – №1. – С. 109-113
12. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89
13. Маслак, О. І. Економіка промислового підприємства : навч. посібник / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 172 с.
14. Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 84-87
15. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
16. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2010. – с. 367.
17. Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2011. - № 11. – С. 119-127.
18. Сафронська І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 104-105
19. Фінанси підприємств: Підручник для студентів ВНЗ, слухачів факультетів післядипломної освіти. Затверджено МОН / Слав’юк Р.А. — К., 2010. — 550 с.
20. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : підручник / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова та ін. ; за ред. Л.О. Омелянович. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2011. - 231 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.