13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми держави№ роботи: 1718
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ........5
1.1. Поняття та структура форми держави....................... .............................. ...........5
1.2. Особливості форм державного правління..................... .............................. .......8
1.3. Характеристика форм державного устрою........................ .............................. 10
1.4. Форма державного режиму........................ .............................. .........................13
Р ОЗДІЛ 2. ФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ................... .............................. .............................. ..........................16
2.1. Структура форми української держави....................... .............................. .......16
2.2. Форма українського державного устрою........................ .............................. ...19
2.3. Український державний (політичний) режим......................... ........................22
РО ЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ................... .............................. .............................. .........................24
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ............................27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........29

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку Української держави питання щодо форми держави набуває особливого значення. Адже тільки правильне розуміння положень теорії держави і права та їх застосування відповідно до конкретних історичних умов і національних традицій сприятиме створенню життєздатної форми молодої суверенної держави.
А тому опрацювання вказаних проблем має актуальне значення і новизну як з точки зору подальшого розвитку відповідної наукової теорії, так і практичної точки зору.
Об"єктом дослідження у роботі є держава.
Предметом дослідження виступає поняття і структура форми держави.
Мета роботи - дослідження форм держави.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- розкрити поняття та структура форми держави;
- дослідити особливості форм державного правління;
- навести характеристику форм державного устрою;
- проаналізувати форми державного режиму;
- розглянути структуру форми української держави;
- дати оцінку формі українського державного устрою;
- оцінити український державний (політичний) режим;
- вивчити проблеми вдосконалення форм української держави;
- систематизувати матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані:
- метод абстракції;
- методи індукції та дедукції;
- методи аналізу та синтезу;
- методи порівннян та узагальнення;
- метод історичного діалектизму.
Інформаційною базою даною роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, наукові праці, а також періодична література.
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.
2. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В.В.Копейчикова. -К., 1997.
3. Кельман М. С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
4. Комаров С. А. Общая теория государства и права. – М., 1998. – С. 281
5. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти).-К., 2004.
6. Мухаев Т.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2002
7. Общая теория государства и права:Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; Под общ. ред. проф. В.А. Кучинского. - Мн., 2002.
8. Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В. Лазарсва. - 3-є изд., перераб. и доп. - М., 2002.
9. Олійник А. Ю. Теорія держави і права України : Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2001. - 174 с.
10. Олейник Н.П. Унитарная и федеративная формы государственного устройства // Краєзнавство. Географія. Туризм.. -2005. -№ 23-24
11. Подберезский Н.К., Скакун О.Ф. Теория права и государства. - Харьков, 1997
12. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
13. СелівановВ. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі України // Право України. — 1996. — № 12.
14. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 1995.
15. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
16. Теорія держави іправа України : Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2002. - 367 с.
17. Теорія держави іправа України: Навчальний посібник /Упор. Людмила Шестопалова,; М-во освіти і науки України. - К.: Прецедент, 2004. - 223 с.
18. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади розвитку правової системи України / Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції 7—8 жовтня 1993 року. — К., 1993.
19. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. -М., 1998
20. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вухов. - М, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.