21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік власного капіталу та складання звіту про власний капітал№ роботи: 1717
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1. Звіт про власний капітал як складова фінансової звітності: сутність, структура, порядок формування 5
1.1. Поняття звіту про власний капітал, його структура 5
1.2. Порядок формування власного капіталу підприємства 8
Розділ 2. Документування та облік інформації про власний капітал 14
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТДВ „Хмельницьк залізобетон” 14
2.2. Методика складання звіту про власний капітал 20
2.3. Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу підприємства 23
2.4. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу підприємства та складання звіту про власний капітал 33
Висновки 36
Список використаних джерел 38
Додатки 41
   
Список літератури

1. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
2. П(С)БО 2 “Баланс”. - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.
3. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
4. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994.-364 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік Ж: ПП „Рута”, 2000. – 221 с
7. Голов С. Ф., В. М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
8. Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку // За ред. проф. Кужельного М.В. К : Видавництво „А.С.К.”, 2004. – 247с.
9. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494 с.
10. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник. - Київ: Знання, 2004. - 348 с.
11. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.05.0106 "Облік і аудит" Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-е вид., перероб. і доп. -Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
12. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – К., Экспо, 1998г.
13. Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах Х , 2006 – 479 с.
14. Кругляк Б. С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. -Хмельницький, 2006. - 631 с.
15. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.
16. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. - 528 с.
17. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.
18. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.
19. Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 453 с.
20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.
21. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский фінансовий облік, оподаткування і звітні.ть: Підручник. 3-тє вид. допов. і перероб. — К: Алерта, 2008. — 926 с
22. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский фінансовий облік: оподаткування і звітність — К: Алерта, 2006. — 1079 с
23. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2000. – 368 с.
24. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.
25. Усач Б.Ф. Аудит : Навч.посіб. – К : „Знання - Прес”, 2003. – 117с
26. Хом’як Р.Л.,Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні Л : „Інтелект-Захід”, 2005. – 267с.
27. Чебанова Н.В.,Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік К : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 537с.
28. Чацкіс Ю. Д., Геє. Е. С, Наумчук О. А., Власова I. О. Організація бухгалтерского обліку Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 564 с.
29. Черничук Л. В. Маніли М. I. Облік у бюджетних установах: Навча-льний посібник — Чернівці: Книги — XXI 2007. — 400 с.
30. .Швець В. Г. Теорія бухгалтерского обліку: Підручник. — 3-тє вид., перероб. І доп. - К.: Знания, 2008. — 535 с.
31. Шеломков В. Бартер: налогообложение и бухучет по П(с)БУ. Ха-рків: ООО Центр «Консульт», 2000. — 115 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.