15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Програмно-цільовий метод формування бюджетів в Україні№ роботи: 1716
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 67
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Сутність ПЦМ як основного інструменту формування бюджетів......5
1.1. Бюджет як головний кошторис держави та джерело фінансування суспільних потреб........................ .............................. .............................. ....................5
1.2. Історія виникнення ПЦМ........................... .............................. ..........................10
1.3. Сутність ПЦМ формування бюджетів формування бюджетів...................... 12
1.4. Зарубіжний досвід формування бюджетів країн із застосуванням ПЦМ........................... .............................. .............................. .............................. .......18
РОЗДІЛ 2. Аналіз застосування ПЦМ при формуванні бюджетів в Україні......22
2.1. Сутність застосування ПЦМ при плануванні бюджетів в Україні................22
2.2 . Аналіз державних цільових програм в Україні за період 2008-2013рр........29
2.3. Основні недоліки, що пов"язані із розробленням та виконанням державних цільових програм……………………………………………………….. ………….41
РОЗДІЛ 3. Актуальні питання, що виникають в процесі застосування ПЦМ при формуванні бюджетів України та шляхи їх вирішення..................... ....................48
3.1. Нові підходи до розробки та реалізації державних цільових програм.........48
3.2. Можливі шляхи вдосконалення ПЦМ формування бюджетів в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......52
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. ..........56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........61
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................67

ВИСНОВКИ

В ході написання роботи було досягнуто наступних результатів:
1. На основі синтезу існуючих теоретичних підходів надано узагальнююче визначення поняття «програмно-цільовий метод». Отже, Програмно-цільовий метод – це метод управління видатками бюджету в середньостроковій перспективі, який передбачає розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат та вирішення конкретних соціально-економічних проблем
2. Розглянуто історію виникнення ПЦМ. Програмно-цільовий метод складання бюджету було запропоновано у США в середині 1960-х років. Вперше його було застосовано в Міністерстві оборони міністром Робертом Макнамарою. Він запозичив цю систему в автомобілебудівній компанії "Ропі", яку сам раніше і очолював.
3. Було розглянуто сутність та закордонний досвід впровадження ПЦМ.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання і виконання бюджету в розрізі бюджетних програм.
Запровадження програмно-цільового методу складання бюджету є істотною зміною в бюджетній ідеології. Бюджетний процес можна уявити як виробничу функцію, яка встановлює зв"язок між бюджетними результатами та ресурсами державного сектора, що використовуються для досягнення цих результатів. У цьому контексті формування бюджету полягає в тому, щоб виходити з обсягу наявних ресурсів, що використовуються для досягнення певних результатів у державному секторі. При традиційній практиці формування бюджетів увага часто зосереджується саме на ресурсній частині виробничої функції державного сектора, і часто мало уваги приділяється одержуваним результатам. З іншого боку, програмно-цільовий метод формування бюджету застосовує зовсім інший підхід до формування бюджету, особливістю якого є те, що процес починається із зосередження уваги спершу на результатах, яких необхідно досягти в державному секторі, а вже потім ставиться питання про те, які ресурси слід використати для досягнення цих результатів. Результати в цій системі – це те, чого уряд має намір досягти, або цілі, яких він досягає, здійснюючи певні заходи в державному секторі.
Завдяки тому, що програмно-цільовий метод складання бюджету формує систему звітування та оцінки роботи, він забезпечує вищий рівень прозорості ухвалення рішень у державному секторі. При застосуванні програмно-цільового методу як суспільство в цілому, так і законодавча гілка влади можуть отримати значно чіткішу картину того, що робить головний розпорядник бюджетних коштів і для чого він взагалі існує, чого він намагається досягнути, яким чином він намагається це здійснювати і, в кінцевому результаті, наскільки успішно він це здійснює. Ця чітка картина, у свою чергу, сприяє створенню такого клімату для розробки політики, в якому стає можливим приймати більш раціональні фінансові рішення стосовно рівня та складу видатків бюджету.
4. Визначено особливості застосування ПЦМ в Україні. В Україні сучасні технології бюджетування впроваджуються з початку ХХІ ст., однак, на наш погляд, навіть попри використання певних елементів бюджетування (зміна формату подання бюджетної інформації, підготовка середньострокових бюджетних прогнозів), коректніше було б говорити поки що про експериментальний характер бюджетування. На наше переконання, використання елементів бюджетування в Україні було спрямоване здебільшого на поліпшення якості бюджетної інформації на стадії підготовки проекту бюджету й підвищення транспарентності бюджетного процесу. Обох цілей вдалося досягти частково, однак навіть це стало значним кроком уперед при реформуванні бюджетної системи.
Відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку України упродовж 2010-2015 років у державних цільових програмах передбачено:
- вирішення на програмно-цільовій основі завдань державного і місцевого рівня щодо відновлення демографічного потенціалу;
- забезпечення ефективної зайнятості, підвищення рівня оплати праці із врахуванням демографічних чинників при її реформуванні;
- запровадження системи оподаткування доходів не окремої особи, а сім’ї (включаючи осіб, що перебувають під опікою);
- поетапне розширення видів та збільшення асигнувань на кредитування під демографічні цілі - на період навчання, перекваліфікації, відпустки по догляду за дитиною та хворими, у зв’язку із зміною місця проживання, а також для лікування, оздоровлення тощо;
- розробка та запровадження спеціальної програми будівництва муніципального житла для соціально вразливих верств населення;
- створення єдиного соціального законодавства відповідно до принципів і норм міжнародного права;
- забезпечення вільного доступу до якісного дошкільного виховання дітей;
- залучення приватного сектору медичних та соціальних послуг до реалізації державних і муніципальних програм на конкурсних засадах;
- запровадження загальнообов’язкового медичного страхування;
- розробку механізмів переважного розміщення іммігрантів у сільській місцевості та у малонаселених регіонах.
5. Проаналізовано динаміку та стан виконанняі державних цільових програм. Потрібно зазначити, що наявність великої кількості державних цільових програм призводить до неефективного використання бюджетних коштів та не дає можливості досягнути поставлених цілей. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2011 році діяло 70 державних цільових програм, тоді як в 2010 році – 79, а в 2009 та 2008 роках відповідно 94 та 114 програм. На кінець минулого року діяли 44 державні цільові програми, які реалізовувались згідно із законами України (11 законів) та постановами Кабінету Міністрів України (52 постанови).
В 2013 роців передбачається здійснення за кошти держбюджету 38 державних цільових програм.
Але вже сьогодні 6 державних програм визначені фахівцями та експертами Мінекономрозвитку та Мінфіну необґрунтованими і потребують підготовки проектів нормативно-правових актів про втрату ними чинності.
6. Встановлено основні проблеми реалізації ПЦМ. На нашу думку, повноцінному запровадженню і розвитку технологій бюджетування в Україні перешкоджають:
- відсутність загальнодержавних і регіональних стратегічних орієнтирів розвитку, а також якісного і зрозумілого стратегічного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів. Прийняття виважених, обґрунтованих і послідовних рішень про напрями реалізації бюджетної політики як складової загальнодержавної фінансово-економічної політики є запорукою досягнення встановлених цілей, оскільки часта зміна державних пріоритетів свідчить про відсутність комплексного і довгострокового бачення результатів діяльності всіх учасників бюджетного процесу;
- нереформованість більшості галузей економіки і місцевого господарства, що ускладнює застосування прогресивних технологій бюджетування;
- недостатня обізнаність фахівців провідних державних установ та органів місцевого самоврядування з надбанням світової фінансової теорії і практики, української фінансової науки;
- недосконалість управління державним і місцевими бюджетами, форм і методів бюджетного менеджменту, відсутність реального планування і прогнозування бюджету на середньостроко-вий і довгостроковий періоди на основі новітніх бюджетних технологій, які досить успішно застосовуються в Західній Європі.
7. Запропоновано заходи щодо ефективного застосування ПЦМ.
Тому з метою підвищення результативності бюджетних рішень та запровадження програмно-цільового методу доцільно, в першу чергу:
- розробити і прийняти Закон про державне планування та стратегічне прогнозування в Україні, а також забезпечити узгоджене планування програм соціально-економічного розвитку та Державного бюджету України на плановий рік і середньострокову перспективу;
- внести зміни до бюджетного законодавства та визначити засади єдиного, прозорого механізму й порядку з повноцінного запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі, й насамперед підготувати і прийняти зміни до бюджетного кодексу України та виписати чіткі норми і правила управління державними коштами на середньострокову перспективу;
- забезпечити планування бюджету на середньострокову перспективу (на 3—5 років) із щорічним його уточненням, що дасть змогу забезпечити послідовність у прийнятті рішень, їх системність і завершеність бюджетної політики у виборі пріоритетів та досягненні результативності й відповідальності у використанні державних коштів;
- прийняти бюджетну стратегію та визначити пріоритети бюджетної політики на середньо- й довгострокову перспективу.
Таким чином, застосування програмно-цільового методу формування бюджету може підвищити якість розробки та реалізації бюджетної програми, дасть змогу ефективніше та прозоріше використовувати бюджетні кошти.
   
Список літератури

1. Бюджетний кодекс України Затверджений ВРУ 8 липня 2010 року № 2456-VІ.
2. Про державні цільові програми від 18.03.2004 № 1621-IV
3. Закон України „Про Національну програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 № 2157-ІІІ
4. Закон України „Про Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” від 21.04.2011 № 3268-VI
5. Закон України „Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами” від 17.09.2008 № 516-VI
6. Закон України „Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему” від 15.01.2009 № 886-VI
7. Закон України „ Про Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням” від 05.02.2004 № 1462-IV
8. Закон України „Про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки” від 19.02.2009 № 1026-VI
9. Закон України „Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 -2020 роки” від 03.03.2005 № 2455-ІV
10. Закон України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки„ від 11.06.2009 № 1511-VІ
11. Закон України „Про Національну програму інформатизації” від 01.06.2010 № 2289-VI
12. Закон України „Про Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2008-2012 роки” від 30.09.2008 № 608-VI
13. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158
14. Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", затв. постановою Кабінету Міністру України від 30.09.2009 № 1029
15. Державна цільова економічна програма "Ядерне паливо України", затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1004
16. Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1376
17. Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085
18. Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 156
19. Державна цільова екологічна програма ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А 0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 237
20. Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 940
21. Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 874
22. Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 р. № 2166
23. Про затвердження Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, затв. Указ Президента України від 17.04.2002 № 348/2002
24. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008-2012 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1155
25. Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 785
26. Державна цільова соціальна програма "Хокей України", затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1194, постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 810
27. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41
28. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495
29. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494
30. Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561
31. Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849
32. Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 894
33. Державна цільова програма "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877
34. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089
35. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249
36. Державна цільова програма підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2010 № 1090
37. Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831
38. Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 977
39. Державна програма (для службового користування) Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2013 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 766
40. Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1151
41. Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243
42. Державна цільова економічна програма "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 447
43. Державна програма розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2009 № 491
44. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі: Розпорядження КМУ від 14.09.2002 № 538-р // Офіційний вісник України. – 2002. - № 38. – с. 241.
45. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2009. – 608 с.
46. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. – Дніпропетровськ: Пороги,2010.– 257с.
47. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: Навч. Посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко – К.: Знання-Прес, 2002. – 326 с.
48. Епіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка,2009. – 303с.
49. Жибер Т.В. Удосконалення процесу бюджетування в Україні // Фінанси України. – 2009. - № 8. – с. 76-81.
50. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Програмно-цільовий метод бюджетування // Фінанси України. - 2006.- №10 – с. 18-31.
51. Кульчицький М. І. Формування та виконання бюджету за программно-цільовим методом/ Кульчицький М. І., Перун З.В. // Фінанси України. –2008. – № 2. – с. 78–83.
52. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм // Фінанси України. - 2009.- № 7 – с. 20-29.
53. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес., 2009 – 607 с.
54. Перун З.В., Романюк О.І., Товста Н.Н., Літвінцева Л.П., І.В. Ряшенцева Програмно-цільовий метод формування бюджету. Навчальний посібник: // - Київ: Унісерв.. - 2002. – с. 132.
55. Програмно-цільовий метод формування бюджету / За ред.Перуна. – К., 2009.-205 с.
56. Рожкова Л. В. Програмно-цільове планування показників бюджету // Вісник податкової служби. – 2008. – № 41. – С. 48-50.
57. Рожкова Л.В. Програмно-цільове планування показників бюджету//Вісник податкової служби. – 2008. – № 41. – с. 48-50.
58. Сисоєв О. Проблеми бюджетування в Україні / О. Сисиоєв // Вісник НБУ. – 2007. – № 1. – С. 52-53.
59. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком / Д. М. Стеченко – К.: Вища школа, 2000. – 405 с.
60. Федосов. В.М. Сутність і проблематика бюджетотворення: Українські реалії / Федосов. В.М., Бабич Т.С. //Фінанси України. – 2009. – № 1. – с. 3–23.
61. Чугунов І.Я. Розвиток програмно–цільового методу планування бюджету/ Чугунов І.Я., Запаріна І.В.// Фінанси України. –2009. – № 5. – с. 3–14.
62. http://www.minfin.gov.ua/ (офіційний сайт Міністерства фінансів України)
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.