25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування системи доходів Державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки№ роботи: 1715
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 400 грн

Зміст:

ВСТУП ……………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ………………………………………..6
1.1 Поняття і принципи формування державного бюджету …………………..6
1.2. Соціально-економічна сутність і призначення доходів державного бюджету в умовах розбудови ринкової економіки ………………………...…17
1.3. Нормативно-правове забезпечення формування дохідної частини Державного бюджету України …………………………………………………26
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ………………………………………33
2.1. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України …….33
2.2. Вплив неподаткових та інших надходжень на формування доходів Державного бюджету України ………………………………………………....41
2.3. Оцінка ефективності виконання дохідної частини Державного бюджету України ………………………………………………………………………….. 50
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ …………………………………………………….…..61
3. 1. Зарубіжний досвід формування системи доходів бюджетів та можливості його застосування в Україні …………………………………………………....61
3.2 . Напрями вдосконалення механізму формування дохідної частини Державного бюджету в Україні ………………………………………………..72
ВИСНОВ КИ …………………………………………………………………..…83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………...….90
ДОДАТКИ… ……………………………………………………………………..95

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах утвердження перехідної економіки і розбудови ринкового середовища, бюджет залишається важливим фінансовим інструментом, який характеризує параметри економіки, такі як структура доходів і витрат, динаміка макроекономічних показників тощо, і дає змогу поставити концептуальні завдання економічного розвитку країни. Перехід економіки до ринкових умов господарювання, вимагає використання економічних методів керівництва суспільним виробництвом, а ефективність мобілізації фінансових ресурсів до бюджету стала однією з найважливіших проблем створення сприятливих економічних умов господарювання суб’єктів підприємницької діяльності. За цих обставин важливою є макроекономічна стабілізація, яка неможлива без значної, глибокої перебудови державних фінансів в цілому і бюджету як центральної їх ланки зокрема. Державний бюджет виступає не тільки як основний фінансовий план держави, а і як інструмент макроекономічної стабілізації й економічного зростання. І це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного поступлення до бюджету доходів і фінансуванні видатків з метою виконання державою її функцій.
Підходи до вирішення проблеми формування дохідної частини бюджету наведено у працях таких провідних науковців, як: В.Андрущенка, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, І.Д’яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, А.Покритана, В.Протасова, І.Радіонової, І.Сала, В.Сумарокова, В.Суторміної, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та ін. Проте, незважаючи на численні наукові праці, питання формування ефективної системи доходів Державного бюджету України в умовах сьогодення залишаються недостатньо дослідженими, що обумовило актуальність теми дослідження у теоретичному і практичному плані.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження діючої практики формування та зміцнення дохідної частини Державного бюджету України.
Мета роботи конкретизується у таких завданнях:
- визначити поняття і принципи формування державного бюджету;
- дослідити соціально-економічну сутність і призначення доходів державного бюджету;
- проаналізувати нормативно-правове забезпечення формування дохідної частини Державного бюджету України;
- дати оцінку ефективності діючої системи доходів Державного бюджету України, у тому числі податкових та неподаткових надходжень;
- вивчити зарубіжний досвід формування системи доходів бюджетів;
- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму формування дохідної частини Державного бюджету в Україні.
Об’єктом дослідження виступають доходи Державного бюджету України, в частині їх формування та виявлення резервів росту.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, які виникають в процесі формування дохідної частини державного бюджету.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові методи: метод термінологічного аналізу, теоретичного узагальнення, групувань (для визначення поняття і основних характеристик державного бюджету, його суті), методи аналізу та синтезу, описово-статистичний метод (для оцінки ефективності діючої системи доходів Державного бюджету України, аналізу динаміки її показників), історичний метод, метод системного аналізу (для аналізу нормативно-правового забезпечення формування дохідної частини бюджету, вивчення зарубіжного досвід формування системи доходів бюджетів), метод моделювання (для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування дохідної частини Державного бюджету в Україні).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, дослідників у сфері державних фінансів та державного регулювання економіки, статистична інформація, матеріали Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, Державної казначейської служби України, результати власних досліджень та спостережень автора.
Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг роботи становить 100 сторінок, з яких основний зміст – 90 сторінок. Робота містить 7 додатків на 7 сторінках. Список використаних джерел і літератури налічує 58 найменувань.
   
Список літератури

1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 220 c.
2. Базилевич В.Д., Макроекономіка. Практикум: Навчальний посібник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича.– 2-ге вид., переробл. і доп.– К.: Знання, 2010.– 623 с.
3. Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України /Т.П. Богдан // Фінанси України. - 2011. - № 1. с. 13-23.
4. Бодров В.Г., Державне регулювання економіки та економічна політика: Навчальний посібник/ В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич; За ред. В.Г.Бодрова.– К.: Академвидав, 2010.– 520 с.
5. Булгакова С.О., Гізатуліна Л.В., Єрмошенко Л.В. та ін. Державні фінанси: Історія казначейства. Казначейство зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету. У 5-ти томах. – Т. 3. – К.: НВП "АВТ лтд", 2005. – 553 с.
6. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2456-17/paran4#n4.
7. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня.– К.– Парламентське видавництво, 2002.– 320 с.
8. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: / Редакційна колегія: М. Я. Азаров та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 385 с.
9. Бюджетна система: Навчальний посібник/Владимиров К.М., Абсава Л.О., Владимирова Л.В., Мінза Т.К.– К.: Кондор, 2009.– 220 с.
10. Бюджетна система: навчальний посібник / укладачі: Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с.
11. Величко О. В. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку / О. В. Величко // Екон. вісн. Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 83-87.
12. Волохова І.С., Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія.– Одеса: Атлант, 2010.– 234 с.
13. Гладковская Е.Н. Финансы : учеб. пособие / Е.Н. Гладковская. - СПб.: Питер, 2012. - 312 с.
14. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
15. . Державна казначейська служба України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/
1 6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
17 . Євтух О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 407 с.
18. Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету / В.В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. - № 5. с. 56 – 68.
19. Звіти про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua.
20. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFi les/File/.
21. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/contr ol/publish/article/main?art_id =330818&cat_id=330817.
22 . Калінеску Т.В. Раціональність та ірраціональність реформ оподаткування // Часопис економічних реформ, науково-виробничий журнал. – 2011. – №1. С. 35-39.
23. Как обосновать бюджетно-налоговую политику государства? Опыт научного проектирования и реализации автоматизированной системы сопровождения бюджетного процесса на региональном уровне [Текст] : монография / В. П. Вишневский, Р. М. Лепа, О. В. Половьян [та ін.]. – Донецк : НАНУ ИЭП, 2011. – 116 с.
24. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. – 1996. – № 9. – С. 35–39.
25. Кліменко, О. М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 136 с.
26. Конспект лекцій із дисципліни “Фінансове право України”/Укладачі: А.А.Криськов, В.Я.Грузін.– Тернопіль: ТНТУ, 2010.– 236 с.
27. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/254к/96-вр.
28. Косолапов А.Г. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні. –К.: Знання, 2010. – 99 c.
29. Кравченко В.І. Місцеві фінанси все ще співають романси // Українське місто. –1999. – №1. – С. 16 –17.
30. Крикун Т.І. Формування видатків бюджету як складова соціально-економічного розвитку країни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Іванівна Крикун. – К. : КНТЕУ, 2012. – 19 с.
31. Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики // Економіка України – 2010 - №4 – с.65-75.
32. Круш П.В., Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень: Підручник/ П.В.Круш, О.О.Кожемяченко.– К.: ЦУЛ, 2011.– 320 с.
33. Лайко П.А, Шевчук І. В. Фіскальна роль оподаткування доходів фізичних осіб і напрями її зміцнення/ П.А Лайко, І. В. Шевчук // Економіка, менеджмент, агробізнес. — 2010.—Том 2, №1-2
34. Левкович В. Поняття і правова природа неподаткових надходжень / В.Левкович // Фінанси України. – 2009. – № 10. – 282 с.
35. Оцінка доходів державного бюджету на 2011 рік / електронний ресурс / www.eimq.pravda.com.ua.
36. Перерва М. Г. Податок на доходи фізичних осіб / М. Г.Перерва // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». — 2011.— №8(29).— Ч.4.
37. Про Державний бюджет України на 2011 рік, Закон України від 23.12.2010 р. № 2857-17:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibi n/laws/main.cgi?nreg=2857-17
38. Рудая М. І. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб при формуванні бюджетів місцевого самоврядування / М. І. Рудая // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – № 1 (48). – С. 123–130.
39. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Па- насюк ; За заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 480 с.
40. Теорія фінансів. Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.
41. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства НДФІ.-К.,2010.-368 с.
42. Фінанси: Навч. посіб. / B.C. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 247 с.
43. Фінанси (Загальна теорія) Опарін В. М., Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
44. Фінансове право: Підручник /за ред. Л.К.Воронової. – К., 2010, 807 с.
45. Чала Н.Д. Бюджетна система: навч. посібник / Н.Д. Чала, Л.В. Лазаренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.
46. Чухно А. Сучасна фінансова-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України - 2010 - №1 - с.4-18; 2010 - №2 – с.4-14.
47. Шляхи реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: монографія / кол. авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с.
48. Юрій С.І., Дем’янишин В.Г. Антологія бюджетного механізму. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. 2001. – 250 с.
49. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем’янишин В.Г., Дем’янюк А., Тріпак М.М., Тимчук О.Й. Вишкіл студії “Бюджетна система”.Навчальний посібник. – К.: Таксон, 2002. – 256 с
50. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем’янишин В.Г., Тріпак М.М., Тимчук О.Й. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник.–Тернопіль:ТАНГ,2001. –144с.
51. Юрій С.І., Кириленко О.П. Місцеві бюджети: регіональні відмінності. // Регіональна економіка. – 2000.– №4. – С.104–112.
52. Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Фінанси. Навчально–методичний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 329 c.
53. Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Вишкіл студії “Фінанси”. Навчальний посібник. - Тернопіль.: Карт–бланш, 2002. – 357 с.
54. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт–бланш, 2002. – 590 с.
55. Юрій С.І., Іванух Р.А., Дусановський С.Л. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України. – Тернопіль. ”Збруч”, 2003.– 327с.
56. Чечуліна О.О. Роль держказначейства у запровадженні аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ // Казна. – 2005. – № 4. – С. 54–62.
57. Якимов О. Вдосконалення механізму казначейського обслуговування державного бюджету // Казна. – 2006. – № 7–8. – С. 13–14.
58. Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф.О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. - № 1. с. 3 – 13.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.