24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аудит власного капіталу№ роботи: 1709
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ...................... .............................. .............................. .............................. ...5
РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАТ „ВТОРМЕТ”..................... .............................. ...........................17

2.1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю ПАТ „Втормет”..................... .............................. .............................. .............................. ....17
2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком власного капіталу...................... .............................. .............................. .............................. ......19
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ „ВТОРМЕТ”)…………………………………………………… ……………25
3.1. План проведення аудиту власного капіталу на „Втормет”………...……….25
3.2. Аудит формування і використання власного капіталу……………………...29
3.3. Організація аудиту правильності складання Звіту про власний капітал…………………………………………………………… ……………….....34
РОЗДІЛ 4. НЕДОЛІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ...................... .............................. .............................. .............................3 9
ВИСНОВКИ................... .............................. .............................. .............................. ..42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........44
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................46

ВСТУП


В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності.
Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийняття нормативних документів, які найближче до умов функціонування ринкової економіки.
Таким чином, економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а також здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення даної проблеми, що визначило вибір теми курсової роботи та її мету.
Ціль курсової роботи - закріплення навичок самостійної роботи і застосування на практиці теоретичних знань з аудиту для розв"язання практичних задач, а також положень, вимог, нормативних актів, що регулюють аудит, бухгалтерський облік, формування бухгалтерської звітності, оподатковування.
Необхідність організації і методики проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб"єкта господарювання. Об"єктивність аудиторського висновку є обов"язковою умовою і однією з його основних специфічних рис. Ця умова передбачається незалежністю аудиту і диктується потребами користувачів.
Організації і методика проведення аудиторської діяльності базується на основних положеннях діалектичного методу пізнання і законах політичної економії. Економічні процеси, які виникають і здійснюються на підприємствах, представляють собою певне ціле, узагальнене, без відмінностей між окремими частинами та властивостями, визначення реального, якісного та кількісного стану об"єктів, виявлення відхилень від базового або нормативного стану й оцінка цих відхилень за критеріями доцільності та законності. А також виявити не тільки недоліки та упущення, але й допомогти їх виправити.
Об"єкт дослідження є господарська діяльність ПАТ „Втормет”.
Предметом дослідження даної роботи є організація і методика проведення аудиту власного капіталу.
Метою написання курсової роботи є дослідження особливостей аудиту власного капіталу підприємства. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- визначити завдання та інформаційну базу аудиту власного капіталу;
- здійснити систему системи внутрішнього контролю підприємства;
- навести загальну характеристику системи внутрішнього контролю ПАТ „Втормет”;
- проаналізувати стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком власного капіталу;
- навести методику аудиту власного капіталу підприємства;
- виявити недоліки організації і проведення внутрішнього контролю власного капіталу підприємства та запропонувати шляхи їх усунення;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко - математичний.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальна та періодична література, а також наказ про облікову політику та річна фінансова звітність підприємства.
Робота складається з вступу, чотирьох розділі, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 44 сторінки.

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Власний капітал — це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому. на правах власності й використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими акти вами підприємства.
2. До власного капіталу належить: статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.
3. Завдання аудиту підтвердити достовірність складеного Звіту про власний капітал та розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
4. Метою аудиту капіталу є отримання достатніх доказів впевненості в ефективності його використання, достовірності відображення і розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства.
5. ПАТ “Втормет” – створене згідно рішення Загальних зборів співвласників Хмельницького колективного підприємства “ Втормет ” (Протокол № 1 від 05.12.1998р.) для здійснення подальшої господарської діяльності.
Предметом діяльності Товариства є:
1) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
2) самостійна реалізація брухту і відходів чорних і кольорових металів металургійним та іншим підприємствам, в тому числі за межі України, а також продаж брухту на біржах, аукціонах і ярмарках за договірними і самостійно встановленими цінами.
3) усі види виробничих, комерційних, наукових та інших робіт і послуг з чорними і кольоровими металами і сировиною для їх виробництва.
6. Система внутрішнього контролю ПАТ „Втормет” включає в себе досить велику кількість етапів контролю, що забезпечує йому можливість своєчасного виявлення помилок та їх виправлення.
До системи внутрішнього контролю ПАТ „Втормет” входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю. Кожен з даних елементів в свою чергу включає піделементи.
7. На підприємстві ПАТ “Втормет” Звіт про власний капітал складається на підставі : “Балансу” ( форма №1 ) , “Звіту про фінансові результати” ( форма №2 ), даних аналітичного обліку, алгебраїчної суми показників за іншими статтями цього звіту.
8. По результатам опитувального листа, можна сказати, що на ПАТ „Втормет” ведеться достатній контроль за формуванням та обліком власного капіталу. В свою чергу це свідчить, що аудитори, які здійснюватимуть перевірку на підприємстві, можуть обирати вибірковий спосіб організації аудиту. За результатами проведеного аудиту порушень не виявлено.
   
Список літератури

1. Закон України № 44 – Про внесення змін до Закону України від 14.09.06 р. № 44 «Про аудиторську діяльність».
2. Закон №996. - Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
3. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
4. П(С)БО 2 “Баланс”. - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.
5. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
6. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
7. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
8. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7.05.0106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф.Бутинця. -Ж.: ПП "Рута", 2001. -416 с.
9. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994.-364 с.
10. Белуха Н.Т. Аудит : Учебник. – К.: „Знання”, КОО, 2000. – 769 с.
11. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. - 544 с.
12. Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку // За ред. проф. Кужельного М.В. К : Видавництво „А.С.К.”, 2004. – 247с
13. Дорош НІ. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "знання", НОО, 2001. -402 с.
14. Кулаковська Л. П., Шча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навч. посіб. - 3-є вид. - К.: Каравела, 2006. - 560 с.
15. Кулаковська Л.П. Аудит: Навчальний посібник. - К.: С-ПРОД, 2000. - 320 с.
16. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.
17. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. - 528 с.
18. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
19. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 163 с.
20. Усач Б.Ф. Аудит : Навч.посіб. – К : „Знання - Прес”, 2003. – 117с
21. Хом’як Р.Л.,Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні Л : „Інтелект-Захід”, 2005. – 267с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.