14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики (ТОВ „Асканія-Трейдінг”)№ роботи: 1704
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 83
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП…........................ .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „АСКАНІЯ-ТРЕЙДІНГ”............ .............................. .............................. .............................. ................5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .............................. .............................. .............................. ..............12
2.1. Аналіз та планування обсягу операційної діяльності підприємства.................1 2
2.2. Планування матеріально-технічних ресурсів підприємства.................. ............15
2.3. Аналіз та планування трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання праці......................... .............................. ......................23
2.4. Аналіз та планування поточних операційних витрат підприємства.................. 37
2.5. Аналіз та планування фінансової діяльності підприємства.................. .............40
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ...........................45

3.1. Аналіз та планування активів підприємства.................. .............................. ........45
3.2. Аналіз та планування капіталу підприємства.................. .............................. ......65
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ...........................70

ВИСНОВКИ…………................. .............................. .............................. ..............……75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….................... .............................… 80
ДОДАТКИ……................. .............................. .............................. .......................…….83

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. ТОВ „Асканія-Трейдінг” – підприємство, яке займається гуртовою торгівлею. Метою дiяльностi ТОВ „Асканія-Трейдінг”, надалі Товариство є задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалiзацiя на основi отриманого прибутку iнтересiв Товариства, а також соцiальних i економiчних iнтересiв трудового колективу.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна та оптова торгiвля);
- реалiзацiя товарiв закладам охорони здоров’я, соцiального забезпечення та освiти для органiзацій харчування вiдповiдних категорiй населення;
- реалізація продовольчих i непродовольчих товарiв;
- органiзацiя кафе, ресторанiв, iнших об’єктiв харчування;
- обслуговування бази даних підприємства.
Організаційна структура підприємства є структурою лінійно-функціонального типу.
Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.
2. Аналізуючи обсяги реалізації відмічається їхнє зростання у 2011 році та зменшення у 2012 році. Темпи росту (падіння) відповідно становили 119,64% та 87,06%.
Аналізуючи середньорічну вартість основних фондів в динаміці помітно, що відбулося суттєве зростання показника у 2012 році, що пов’язано із нарощуванням обсягів діяльності підприємства.
Щодо чисельності персоналу, то тут спостерігається нестабільна тенденція. Якщо у 2010 році чисельність персоналу становила 81 особу, то у 2012 році - 78 осіб. По робітниках дані показники відповідно становлять 42 та 43 особи.
3. Товарний асортимент підприємства сформований у два етапи. На першому етапі встановили груповий асортимент товарів – продовольчі товари, і визначили його структуру, а на другому - кількість видів, найменувань товарів і оптимальну кількість їх різновидностей, тобто розширений асортимент.
Асортимент товарів ТОВ „Асканія-Трейдінг”нараховує близько 50 товарних груп та 450 найменувань товару.
4. Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва, реалізації продукції на підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті і повніше й ефективніше використання їх. найбільшу питому вагу на протязі всього періоду з 2010-2012р. займають: будинки, споруди, передавальні пристрої. Відмічається тенденція до їхнього збільшення, це пов’язано із придбанням нових складських приміщень. Такі групи як машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, прилади, інвентар, малоцінні необоротні матеріальні активи мають тенденцію до зменшення і відповідно їхня частка в загальній структурі основних фондів зменшилась. Так, в 2010р. відповідно частка вище згаданих груп в загальній структурі основних фондів становила 16,53%, у 2011р. відповідно – 14,7%, а у 2012р,- 10,48%.
Ефективність використання основних виробничих фондів у тому числі їх активної частини збільшилась: на кожну гривню вартості основних виробничих фондів випуск продукції збільшився на 14 коп., в тому числі на кожну гривню активної частини основних виробничих фондів – на 2,5 грн. Фондомісткість основних виробничих фондів зменшилась, що свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
Збільшення показника фондовіддачі сприяють такі фактори як використання прогресивної технології, механізація діючого обладнання, збільшення часу роботи обладнання, збільшення частки діючого обладнання.
Основним завданням аналізу є вивчення та оцінювання забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів персоналом загалом, а також за категоріями і професіями; визначення і вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів персоналу повнішого і ефективнішого використання.
5. Виробіток одного працівника і одного робітника у 2011 році збільшився порівняно із 2010 роком на 31,79 % та на 28,19%, у 2012р. порівняно із 2011р. цей же показник зменшився на 17,08% та на 14,96%.
У 2011р фонд оплати праці ПВП зменшився відповідно до 2010р. на 67,7 тис. грн. (28,99%) . Фонд оплати праці робітників за ці роки теж зменшився 23,75%. Це пояснюється зменшенням кількості промислово виробничого персоналу. В 2012р порівняно до 2011р. річний фонд заробітної плати ПВП збільшився 24,79%, фонд заробітної плати робітників за аналогічний період теж збільшився на 23,14%. За цей же період середньомісячна заробітна плата ПВП збільшилася на 17,83%, а робітників – на 23,14%.
6. Спостерігається збільшення витрат на виробництво по таких показниках, як матеріальні витрати, які мають тенденцію до збільшення на протязі всього аналізованого періоду так у 2011р. матеріальні витрати збільшилися порівняно із 2010р. на 188,6 тис грн. (556,4-367,8), а у 2012р вони збільшилися на 109,9 тис. грн. в порівнянні із 2011р. Заробітна плата в 2011р зменшилась на 135,4 тис. грн. порівняно із 2010р., а у 2012р. збільшилася на 117,6 тис грн., порівняно із 2011р. Відрахування на соціальні заходи і амортизацію у 2011р зменшилися, а у 2012р. відрахування на соціальні заходи збільшилися на 22,3тис. грн., а відрахування на амортизацію зменшилися на 4,4 тис грн.
Оскільки такі витрати, як матеріальні, інші операційні витрати, заробітна плата займають найбільшу питому вагу у структурі витрат, то сума загальних витрат має таку ж тенденцію. Тобто у 2011р. та 2012р. витрати зросли, відповідно на 36,7тис. грн. та 189,9тис.грн.
7. Обсяг чистого прибутку у 2010 році склав 70,4 тис. грн., у 2011 році відбулося зростання показника до 84,7 тис. грн., тобто збільшення становить 14,3 тис. грн, або 20,31%. У 2012 році темпи росту обсягу чистого прибутку склали 84,06%, а абсолютне значення становило 155,9 тис. грн.
За результатами аналізу фінансових результатів ТОВ „Асканія-Трейдінг” спостерігається позитивна динаміка обсягу чистого прибутку в досліджуваному періоді, яка забезпечується позитивною динамікою зниження витрат на фоні зростання доходів від операційної та фінансової діяльності. Зростання обсягу чистого прибутку досліджуваного підприємства в 2012р. забезпечена перевищенням темпів зниження собівартості реалізації продукції над темпами зниження обсягу доходу від її реалізації.
8. Аналізуючи необоротні активи на ТОВ „Асканія-Трейдінг” за 2012 рік слід відмітити про їх значне збільшення. Так, якщо у 2010 році вартість необоротних активів становила 5193,21 тис. грн., то в 2012 році значення показника зросло до 11611,6 тис. грн., що на 6418,43 тис. грн. більше. Збільшення необоротних активів пов’язане із відкриттям нових приймальних пунктів та розширенням обсягів діяльності.
Протилежні зміни відбуваються щодо обсягів оборотних активів, їх вартість протягом даного періоду зменшилася на 13,3 тис. грн. та в 2012 році становила 9062,1 тис. грн.
Динаміка загального обсягу активів ТОВ „Асканія-Трейдінг” в досліджуваному періоді визначається зростаючим характером.
У складі оборотних активів ТОВ „Асканія-Трейдінг” переважне місце посідають нематеріальні оборотні активи, які представлені дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Проте, питома вага дебіторської заборгованості в структурі майна постійно зменшується, а саме: на 1.01.2012р. в порівнянні з 1.01.2011р. питома вага дебіторської заборгованості зменшилась на 12,19%; на 1.01.2013р. в порівнянні з 1.01.2012р. зменшилась на 10,32%. Це підтверджується і результатами горизонтального аналізу щодо позитивної тенденції зменшення дебіторської заборгованості підприємства за останні 2 роки.
9. В 2011 році у структурі пасивів найбільшу частку займали поточні зобов’язання (66,41%), на кінець періоду їх частка зменшилась до 39,75%. У 2012 році суттєво зросла частка довгострокових зобов’язань (до 55,39).
Отже, в структурі пасивів переважають зобов’язання, що негативно впливає на ліквідність та платоспроможність даного підприємства.
В структурі власного капіталу відбулися такі зміни:
- частка статутного капіталу зменшується з 8,09% до 6,84%, тобто зменшення становить -1,25%.
- частка іншого додаткового капіталу також зменшується з тієї ж причини, що і статутний капітал. Зменшення відбувається з 47,18% до 39,86%, тобто зменшення становить -7,31%;
- найсуттєвішим є приріст нерозподіленого прибутку на 8,87%, за рахунок якого і відбувається зростання власного капіталу.
10. Результати інвестиційної діяльності підприємства визначаються на основі аналізу змін на статтях першого розділу балансу «Необоротні активи», статті «Поточні фінансові інвестиції» другого розділу балансу та на окремих статтях форми 2 «Звіт про фінансові результати».
Отже, як видно з таблиці у 2010 році питома вага реальних інвестицій становила 82,7,% а у 2012 році зросла до 92,55%.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.