17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування товарообороту підприємства№ роботи: 17
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 49
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Планування як інструмент управління обсягом товарообороту у плановому періоді
2. Методи планування роздрібного товарообороту
3 . Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ «Хмельницькзалізобетон»
4. Аналіз зміни обсягів роздрібного товарообороту ВАТ «Хмельницькзалізобетон»
5. Обґрунтування плану обсягу роздрібного товарообороту на прогнозований період
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и
Об’єктом дослідження даної є ВАТ «Хмельницькзалізобетон».
Осно вна продукція (послуги) підприємства:
- збірний залізобетон і бетон;
- товарний бетон;
- товарний розчин;
- столярка /вікна, двері/;
Дохід підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) зріс із 7289,0 тис. грн. (2010 р.) до 32540,0 тис. грн. (2012 р.). Дана тенденція є позитивною.
Також зросла і собівартість реалізованої продукції. Так у 2010 році собівартість реалізованої продукції становила 6255,0 тис. грн., то в2012 році даний показник становив 29183,0 тис. грн., що є наслідком зростання обсягів реалізованої продукції. Помітним є те, що протягом 2011 року собівартість збільшувалася швидшими темпами ніж виручка від реалізованої продукціїї, а у 2012 році – ситуація зворотна.
Щодо чистого прибутку, то за період діяльності підприємства, що аналізується – підприємство було прибутковим. Динаміка показника чистого прибутку є нестабільною. У 2011 році чистий прибуток підприємства зріс до 922,0 тис.грн., а у 2012 році – зменшився до 871,0 тис. грн., темпи падіння склали 94,47%.
Аналізуючи роздрібний товарооборот підприємства помітно, що протягом періоду 2010-2012 рр. показник збільшився більше ніж в 50 разів, що пов’язане із значним розширенням діяльності підприємства.
Промислове виробництво у 2010 році складало 3090,0 тис. грн. у 2011 році – 10400,0 тис. грн., а в 2012 році – 141336,00 тис. грн.
Збірний залізобетон протягом 2010 року на підприємстві не реалізовувався, у 2011 році значення показника становило 17000,0 тис. грн., у 2012 році – 18913,0 тис. грн., що на 11,25% більше ніж у 2011 році.
Реалізація товарного бетону, розчину зросла на 14,49%, та становила 10304,00 тис. грн.
В 2011 та 2012 роках підприємство почало надавати послуги з опалення та подачі гарячої води, які відповідно становили 170,0 тис. грн. та 204,0 тис. грн.
Інша реалізація у 2010 році склала 60,0 тис. грн., у 2011 та 2012 роках даний показник відповідно склав 870,0 тис. грн. 1020,0 тис. грн.
Аналізуючи структуру роздрібного товарообороту на ВАТ «Хмельницькзалізобетон» помітно, що вона з 2010 р. по 2012 р. значно змінилась. Якщо в 2010 році у структурі товарообороту підприємство були лише промислове виробництво та інша реалізація, то в наступних роках з’явились й інші види діяльності, а саме: виробництво збірного залізобетону, товарного бетону, надання послуг з опалення та гарячого водопостачання.
Одне з найбільш важливих питань у процесі обґрунтування плану обсягів роздрібного товарообороту на період, що прогнозується стосується правильного вибору методу прогнозування. Існуюча на даний момент практику використання методів ланування товаробороту була наведена в другому розділі даної роботи.
Планування обсягу роздрібного товарообороту на ВАТ «Хмельницькзалізобетон» здійснемо за допомогою трендового методу.
Трендовий метод базується на екстраполяції (продовження тенденції в майбутньому), яка була виявлена під час аналізу конюктурної тенденції на прогнозований період.
Проте, цей метод вважати досить точним недоводиться, він як правило застосовується для короткотермінового планування.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. за № 436-ІV.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. за № 49 зі змінами і доповненнями.
3. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 р. за №389.
4. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. № 2265-ХІІ із змінами та доповненнями.
5. Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 03.12.99 р. № 507-ХІІ із змінами та доповненнями.
6. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затверджена МЗЕЗторгом України від 04.01.97 р. № 2.
7. Абрютина М.С., Грачев. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1998. – 256 с.
8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-практическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 245 с.
9. Анализ экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471с.
10. Апопій В.В., Гончарук Я.А. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Підручник. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2004. – 458 с.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416с.
12. Балабанов И.Т. Фининсовый анализ и планирование хозяйственного субъекта: Учебник для вузов .- М.: Финансы и статистика, 2000.
13. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетинговоі орієнтаціі: Навч. посібник для вузів/ Балабанова Л.В.; Сардак О.В. - К., Професіонал, 2004. – 154 с.
14. Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гринкевич С.С., Заярна Н.М., Качмарик Я.Д., Масленніков О.Ю., Міценко Н.Г., Маринич І.А., Ященко О.І. Економіка підприємства: Теорія і практикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.
15. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посібник/ А.М. Виноградська/ Виноградська А.М. - К., Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 277 с.
16. Голошубова Н. Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі // Вісник КНТЕУ. – 2003. – № 4. – С. 18-26.
17. Голошубова Н. Розничная торговая сеть Украины: прошлое и настоящее // Экономика торгового предприятия. – 2004. – № 9. – С. 73-80.
18. Городня Т.А. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. спец. “Менеджмент організацій”. – Львів: Вид-во ЛКА, 2005
19. Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та її вплив на конкурентне середовище/ Дідківська Л.І. – Актуальні проблеми економіки, № 8, 2006. – С.119-125.
20. Економіка підприємств: Підручник в 2 т. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: “Хвиля-Прес”, 1995.
21. Економіка торговельного підприємства / Під ред. Н.М. Ушакової. – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
22. Економічний аналіз: Навчальний посібник. За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
23. Иванов Г.Г. Организация и управление торговым предприятием: Учебник для вузов по спец. "Товароведение и экспертиза товаров"/ Г.Г. Иванов, В.П. Куренкова, А.Ф. Никишин и др./ Иванов Г.Г.; Куренкова В.П.; Никишин А.Ф. - М., ИНФРА-М, 2005 - 301 с.
24. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища школа, 1992.
25. Журавлев В.В., Савруков Н.Т. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. – Чеборсары, 2001. – 135с.
26. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання прес, 2000. – 208с.
27. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
28. Кавун О. Визначальні фактори формування роздрібних торгових мереж в Україні/ Кавун О. – Підприємництво, господарство і право, № 10, 2004. - С.150-153.
29. Казакова О.Б. Планування розвитку роздрібної торговельної мережі: Спец. 08.07.05-Економіка торгівлі та послуг: Автореф. дис./ О.Б. Казакова/ Казакова О.Б. - Донецьк, Б.В., 2005. - 18 с.
30. Карпова Е.В. Ресурсы торгового предприятия: Учеб. пособие/ Е.В. Карпова/ Карпова Е.В. - М., Кнорус, 2005. - 243 с.
31. Ковалев В.В., О.Н. Волкова. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: Проспект, 2000. – 420 с.
32. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств.-К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001.-336с.
33. Кононенко. Читаємо фінансову звітність. – Х.: Фактор, 2000. – 96 с.
34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2002. – 294с.
35. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник. – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
36. Марцин В.С. і ін. Економіка споживчої кооперації. Підручник. – К.: Либідь, 1996.
37. Основы финансового менеджмента / Под ред. И.А. Бланка. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 2000. – 512с.
38. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навч. посібник для вузів. – Рівне: Видавнича асоціація “Вертекс”, 2001. – 352с.
39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание, 2001. – 688с.
40. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2002. – 460с.
41. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Наука, 2001. - 264с.
42. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208с.
43. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. Учебное пособие - Ростов на Дону: Издательство "Феникс", 2001
44. Ефимова О.П. Экономика общественного питания /Под редакцией Н.И. Ка-бушкина: Учебное пособие - 2-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2000 (Экономическое образование).
45. Справочник предпринимателя: розничная торговля, оптовая торговля, грузовой транспорт, общественное питание и гостиничное хозяйство. - М.: Наука, 1999
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.