17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Переваги та недоліки залучення прямих зарубіжних інвестицій№ роботи: 1699
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.........5
1.1. Поняття прямих іноземних інвестицій.................... .............................. .............5
1.2. Нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності.................... ......8
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ПРЯМИХ ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. .............................. ..11
2.1. Зарубіжне інвестування: значення для України....................... .......................11
2.2 . Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України....................... .............................. .............................. .............................. ......13
2.3. Оцінка ризику інвестицій іноземними інвесторами................... ....................18
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ....................... .............................. .............................. .............................. ...22
3.1. Основні проблеми та перешкоди залучення прямих зарубіжних інвестицій в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......22
3.2. Напрями залучення інвестицій в економіку України....................... ..............26
ВИСНОВКИ.... .............................. .............................. .............................. .................30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........32

ВИСНОВКИ

О тже, прямими є іноземні інвестиції, які здійснюються за національними межами з метою розширення виготовлення товарів і надання послуг шляхом організації виробництва та придбання товарів для імпорту у власну країну чи експорту до третіх країн.
„Іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об"єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту”.
Правова система України складається з великої кількості (понад 100) законів та інших нормативних актів, пов"язаних з інвестиційною діяльністю. Основним законодавчим актом, який регулює правові основи іноземного інвестування в Україні є Закон України “Про режим іноземного інвестування”.
Для України як держави з перехідною економікою важливо розглядати залучення іноземних інвестицій у контексті структурних змін і економічного зростання. Офіційно визначеними пріоритетними завданнями, які покликані розв"язати іноземні інвестиції, є:
— структурна реформа економіки;
— технологічне оновлення виробництва;
— виробництво товарів широкого споживання;
— подолання залежності країни від імпорту.
Сьогодні найбільша частка іноземних інвестицій в економіку України припадає на Кіпр (22,8% загального обсягу інвестицій).
Що стосується галузевого розподілу інвестицій, то на підприємствах промисловості зосереджено 13135,3 млн. дол. США (32,8%загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 11745,9 млн. дол. США та добувної – 1089,6 млн. дол. США. Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів внесено 5612,3 млн. дол. прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1788,7 млн. дол., машинобудування – 1118,2 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість – 1116,9 млн. дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 777,8 млн. дол.
Притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї дуже важливої причини - корупції. Саме через корупцію і бюрократію у світі склалася негативна думка про нашу державу, додамо до цього нашу систему оподаткування і ось ми маємо результат - Україну віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.
Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний в тих сферах економіки активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції.
У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має потребу практично все агропромислове господарство України, - від первинних виробничих процесів у сільському господарстві до випуску кінцевого продукту та доведення його до споживачів.
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження №1457-III від 17.02.2000.
5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
6. Андрющенко А. Економічна теорія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.
7. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
8. Козак Ю.Г. Основи економічної теорії. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 264 с.
9. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. - 3-тє вид., випр.. - К.: Знання, 2006. - 623 с.
10. Голіков А.П. Економіка України: навч. посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. - К.: Знання, 2009. - 286 с.
11. Гринів Л.С. Національна економіка: навч. посібник / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів: Магнолія. 2009. – 462 с.
12. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: підручник / Б.Ф. Заблоцький. – Львів: Новий Світ, 2009. – 582 с.
13. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ: Знання, 2011. – 320 с.
14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 2001
15. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
16. Савчук В.С., Бєляєв О.О. (ред.) Основи економічної науки. Курс лекцій – К.: КНЕУ, 2010 – 372 с.
17. Офіційний сайт Державного комітету статистики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
18. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/

19. Офіційний сайт Національного агентства управляння інвестиціями та національними проектами / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.