22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ефективність виробництва та джерела її підвищення№ роботи: 1698
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 29
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні засади оцінки економічної ефективності.................. ............5
Розділ 2. Джерела підвищення економічної ефективності.................. ..................10
2.1 Джерела підвищення економічної ефективності у світовій практиці............10
2.2 Ефективність використання основних та оборотних фондів........................ ..14
2.3 Ефективність використання інвестицій та капіталовкладень.............. ...........17
Розділ 3. Методи підвищення ефективності виробництва в національній економіці..................... .............................. .............................. .............................. .....22
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............26
Список використаних джерел........................ .............................. ............................28
   
Список літератури

1. Андрющенко А. Економічна теорія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.
2. А. Скрипник, Г. Варваренко Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - №1. – с.40-48.
3. Гроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.
4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
5. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
6. Козак Ю.Г. Основи економічної теорії. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 264 с.
7. Коноводченко Л.Я. Кушнарьова Б.П. Загальна економічна теорія. Навчальний посібник/ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Гермес, 2000.
8. Корецький М. Економічна теорія. Навчальний посібник/ Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
9. Костюк В.С., Андрющенко А.М., Борейко І.П. Економічна теорія. Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2009. - 282 с.
10. Монетарна політика країн Центрально-Східної Європи: євроконвергенція та макрофінансова вразливість. Вісник ТНЕУ.– 2010. - № 5-1.- С. 47-58.
11. Москвіна, А.О. Конспект лекцій з дисципліни Основи економічних теорій Х.: ХНАМГ, 2011. - 209 с.
12. Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання / за ред. проф. С. І. Архієреєва, доц. Н. Б. Решетняк – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с.
13. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ: Знання, 2011. – 320 с.
14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 2001
15. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
16. Савчук В.С., Бєляєв О.О. (ред.) Основи економічної науки. Курс лекцій – К.: КНЕУ, 2010 – 372 с.
17. Сафронова, Л.Т. Антиинфляционная политика: опыт зарубежных стран/ Л.Т. Сафронова.-М.: «КНОРУС», 2006.-362 с.
18. Семенова Ю.С. Механізм інфляції попиту в Україні // Банківська справа. – 2007. – №2. – С. 83-91.
19. Соскін, О.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі / О.І.Соскін // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №3. - С.36-45.
20. Шевченко Л. (ред.) Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах. Навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 144 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.