18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Національне багатство: суть, структура та шляхи примноження№ роботи: 1697
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Національне багатство: поняття, структура і методологія визначення.............5
2. Основні концепції національного багатства..................... .............................. ....13
3. Аналіз рівня динаміки та структури національного багатства України на сучасному етапі......................... .............................. .............................. .....................20
4. Чинники та джерела примноження національного багатства України............25
Висновк и............................. .............................. .............................. ...........................30

Список використаних джерел........................ .............................. ............................32


Висновки

Отже, основні принципи оцінки найважливіших елементів національного багатства сформульовані в роботах У. Петті, А. Сміта, Г. Кінга й інших економістів.
Національне багатство — це сукупність нагромаджених (накопичених) матеріальних благ (засобів виробництва та предметів споживання), створених працею попередніх і теперішнього поколінь людей і залучених до економічного обороту природних ресурсів та фінансових коштів.
Національне багатство є різноманітним за своїм складом і змістом, а також за роллю у суспільному відтворенні. Ту частку національного багатства, яка є результатом нагромаджених продуктів суспільної праці, називають національним майном. Природні ресурси, що їх не залучено до процесу відтворення, є потенційним багатством нації.
За своїм складом одна частка національного багатства виступає як засоби виробництва, інша — як предмети невиробничого споживання. Засоби виробництва, включаючи й залучені до економічного обороту природні ресурси, є речовинними (матеріальними) елементами продуктивних сил суспільства.
Національне багатство можна розглядати з точки зору його натурально-речовинної та вартісної форми. За натурально-речовинним складом національне багатство — це сукупність багатьох споживних вартостей.
Аналіз розміру національного багатства в Україні, здійснений вченими РВПС НАН України, станом на 01.01.1996 року показав, що його балансова вартість за внутрішніми поточними цінами 5,58 трлн грн або 3,10 трлн дол США, а за світовими цінами – 25,91 трлн грн або 14,39 трлн дол. США. По залишковій вартості за світовими цінами – 25,22 трлн грн або 14,01 трлн дол США.
За дослідженням вчених Інституту економіки і прогнозування НАН України, на кінець 2012 року національне багатство України оцінювалося в 9,9 трлн грн або 2 трлн дол США. Така різниця пояснюється зовсім іншою методологією підрахунку величини НБ.
За період 2007-2012 рік в структурі НБ найбільшу частку займає людський капітал (близько 47%), яка в той же час за ці роки скоротилася приблизно на 8 %. Частка людського капіталу в структурі світового НБ становить понад 66 %, а в країнах «сімки» і ЄС понад 75%. Друге місце має природний капітал, частка якого стабільно зростає і в 2012 році досягла 34%. Зросла частка й основного капіталу з 10 до 12%. Високими темпами змінився й фінансовий капітал, який з 1 до майже 5%. Найменшу частку складають резервні активи, частка яких також зростає, але становить менше 2% в структурі НБ.
Для забезпечення збереження та примноження національного багатства слід створювати правові та економічні передумови для ефективного використання та примноження національного багатства України, перешкоджати відпливу за межі держави матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, інтелектуального та людського капіталу. Втілення цього аспекту в життя можливе за умови проведення таких заходів: впровадження системи оцінки і обліку національного багатства України, забезпечення моніторингу цього процесу; розробка та впровадження у практику державного управління ефективних методів оцінки обсягів відпливу капіталу за кордон; підвищення ефективності заходів державного митного, валютного, банківського та експортного контролю; здійснення виваженої соціально-економічної політики, орієнтованої на обмеження бідності та забезпечення повної продуктивної зайнятості; суттєве підвищення частки оплати праці у складі реальних доходів населення; забезпечення стабільного зростання національної економіки, поступове наближення рівня та якості життя громадян до рівня розвинених країн, які поглинають значну частку українських трудових мігрантів.
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. - 3-тє вид., випр.. - К.: Знання, 2006. - 623 с.
2. Голіков А.П. Економіка України: навч. посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. - К.: Знання, 2009. - 286 с.
3. Гринів Л.С. Національна економіка: навч. посібник / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів: Магнолія. 2009. – 462 с.
4. Грузков И.В. Человеческий капитал в структуре национального богатства / И.В. Грузков // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 2 (19). – С. 112-117.
5. Економічна статистика. Навчальний посібник / За ред.Р.М. Моторина. - К.: КНЕУ, 2005. - 362 с.
6. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: підручник / Б.Ф. Заблоцький. – Львів: Новий Світ, 2009. – 582 с.
7. Квак М.В. Національне багатство в системі формування екологічно-збалансованого розвитку економіки України / М.В. Квак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. 4, т. 2. – С. 311-319
8. Квак М. Національне багатство України: стан та перспективи / Марія Квак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Січень-березень (№ 1). – С. 29-36.
9. Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2001 – 2011 роки: статистичний збірник // За редакцією І.М. Нікітіної/ Державна служба статистики України, 2012 – 190с
10. Краєвський В.М. Еволюція економічного змісту категорії «національне багатство» / В.М. Краєвський // Вісник Харківського національного аграрно-го університету ім.. В.В. Докучаєва. – 2009. – №12. – С. 157-162
11. Крамченко Л.І. Економічна статистика: навч. посібник / Л.І. Крамченко, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів: Новий Світ. - 2007. – 363 с.
12. Круш П.В. Макроекономіка: навч. посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 324 с.
13. Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки: навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів: Новий Світ-2008. – 471 с.
14. Лутчин Н.П. Система національних рахунків: практикум: навч. посібник / Н.П. Лутчин, І.Д. Мельник ; М-во освіти України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: Новий Світ. 2008. – 203 с.
15. Ляховец О.О. Оцінка національного багатства України // Наукові праці. Том 126. Випуск 113, 2010. – с.5-10
16. Мазуренко В.П. Статистика [Текст]: підручник / В.П. Мазуренко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 359 с.
17. Мармоза А.Т. Статистика [Текст]: підручник / А.Т. Мармоза ; М-во освіти і науки України. – К.: КНТ: Ельга-Н, 2009. – 896 с.
18. Національне багатство України [Монографія] / За ред. Дорогунцова С.І. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 224 с.
19. Радіонова І.Ф. Макроекономіка–2: навч. посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2009. – 423 с.
20. Фомішина В.М. Роль споживання і заощадження в забезпеченні структурної збалансованості елементів національного багатства / В.М. Фомішина // Бізнес-Навігатор. – 2009. – №2. – С. 78-91
21. Офіційний сайт Державного комітету статистики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
22. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.