21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Експортний потенціал та регіонально-економічні відносини№ роботи: 1692
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 106
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ................... .............................. .............................. ..........................6
1 .1. Сутність та структура експортного потенціалу країни та фактори які на нього впливають..................... .............................. .............................. .........................6
1. 2. Методи оцінки експортного потенціалу країни........................ ......................15
1.3. Сучасні виміри регіонально-економічних відносин...................... .................22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В СТРАТЕГІЇ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.................... .............................. ......32
2.1. Специфіка вітчизняного експортного потенціалу.................... .......................32
2.2 . Аналіз структури українського експорту...................... .............................. .....44
2.3. Вплив регіонально-інтеграційної стратегії на реалізацію експортного потенціалу.................... .............................. .............................. .............................. ....55
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. .............................. ..65
3.1. Актуальні проблеми реалізації кспортного потенціалу України...................65
3.2. Використання світового досвіду у формуванні регіонально-економічної політики...................... .............................. .............................. .............................. ......71
3.3. Вдосконалення сучасної стратегії розвитку експортного потенціалу України....................... .............................. .............................. .............................. ......81
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .........93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........100
ДОДАТКИ......... .............................. .............................. .............................. .............106

ВСТУП

Р івень інтеграції країни до системи світового господарства значною мірою залежить від кількісної та якісної характеристик її експорту. Про цю інтегрованість країни може, зокрема, свідчити такий показник, як експортна квота, а саме - відношення обсягу експорту до валового внутрішнього продукту (ВВП). Чим вища експортна квота, тим більш інтенсивні зовнішні економічні зв"язки країни, а відтак вагоміший рівень інтеграції у світове господарство. Це, безумовно, не стосується екстремальних (кризових) ситуацій, коли відносно велике значення експортної квоти може обумовлюватися низьким рівнем внутрішнього споживання в країні, що нині й характерно для України. Збільшення й раціоналізація експорту завжди розглядалися у більшості країн як позитивний момент в економічному розвитку, бо це, по-перше, шлях до ефективнішого використання економічного потенціалу і, по-друге, можливість задовольняти певні внутрішні потреби за рахунок імпорту. У свою чергу, обсяги й структура експорту країни безпосередньо залежать від її потенціалу, який можна визначити, як максимальну здатність національної економіки при певному розвитку виробничих сил випускати товари та надавати послуги, конкурентоспроможні на зовнішніх ринках. Виходячи з цього, експортний потенціал може розглядатися як найбільш розвинута й топологічна досконала складова економічного потенціалу держави, свого роду індикатор розвитку економіки та її участі в міжнародному поділі праці. Мірою підвищення загального рівня розвитку економіки країни дедалі більша кількість підприємств стає спроможною виробляти товари і послуги, конкурентоспроможні на зовнішніх ринках.
Від рівня експортного потенціалу країни значною мірою залежить її місце в системі світового господарства, вплив на загальносвітові процеси, що визначає не лише економічну, а й політичну вагомість країни, авторитет і місце держави в міжнародних відносинах.
Результати досліджень експортного потенціалу певних регіонів України та держави загалом представлені у багатьох працях А. І. Кредісова, В. В. Коломійця, Т. М. Мельник, В. П. Михайловського та інших.
В даних працях висвітлені теоретичні основи експортного потенціалу України, протее ряд питань вимагає додаткових досліджень.
Об’єктом дослідження роботи є експортний потенціал та регіонально-економічні відносини, предметом – коло питань що стосуються експортного потенціалу та стратегічного управління регіонально-економічними відносинами України.
Мета роботи – дослідити теоретичні та практичні аспекти експортного потенціалу та стратегічного управління регіонально-економічними відносинами. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було висвітлити низку завдань, а саме:
- визначити поняття експортного потенціалу та фактори які на нього впливають;
- дослідити методи оцінки експортного потенціалу країни;
- вивчити сучасні виміри регіонально-економічних відносин;
- розглянути специфіку вітчизняного експортного потенціалу;
- провести аналіз структури українського експорту;
- визначити вплив регіонально-інтеграційної стратегії на реалізацію експортного потенціалу;
- розглянути актуальні проблеми реалізації експортного потенціалу України;
- вивчити можливість використання світового досвіду у формуванні регіонально-економічної політики;
- запропонувати заходи щодо вдосконалення сучасної стратегії розвитку експортного потенціалу України;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
У дослідженні в якості основних методів були використані: методи індукції та дедукції, синтезу та узагальнення, порівняння та абстракції, графічний метод, темод економіко-статистичного аналізу.
Інформаційною базою дослідження стали чинне законодавство України, навчальна та періодична літетаура, дані Державного комітету статистики України, звіти Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також Інтернет-ресурси.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі подано огляд літератури з таких питань: експортний потенціал та фактори, які на нього впливають, методика оцінки експортного потенціалу та сучасні виміри регіонально-економічних відносин.
В другому розділі розглянуто питання щодо специфіки вітчизняного експортного потенціалу, здійснено аналіз структури українського експорту, досліджено вплив регіонально-інтеграційної стратегії на реалізацію експортного потенціалу.
У третьому розділі надаються пропозиції щодо шляхів розвитку експортного потенціалу України.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.