12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення механізму регулювання державниими фінансовими ресурсами регіону№ роботи: 1680
розділ: Державне регулювання
тип: Дипломна робота
об'єм: 86
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП
PОЗДIЛ 1 ТЕОPЕТИЧНI ОСНОВИ УПPAВЛIННЯ ФIНAНСОВИМИ PЕСУPСAМИ PЕГIОНУ
1.1. Фiнaнсовi pесуpси pегiону: суть, знaчення, стpуктуpa i джеpелa формування
1.2. Методи упpaвлiння фiнaнсaми pегiону
1.3. Оpгaнiзaцiйнa стpуктуpa упpaвлiння фiнaнсaми pегiону
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
2.1. Аналіз розвитку фінансового сектору регіону
2.2. Процес формування та використання коштів бюджету Львівської області
2.3. Аналіз дохідної та витратної частини бюджету регіону
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ
3.1. Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики
3.2. Бюджетне регулювання в системі управління фінансами регіону
3.3. Шляхи ефективного перерозподілу фінансових ресурсів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Відповід но до мети та поставлених завдань в процесі написання магістерської роботи ми прийшли до певних висновків:
1. На нашу думку, фінансові ресурси слід розуміти як грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб.
Під регіональними фінансовими ресурсами розуміють сукупність доходів, створених господарським комплексом регіону, і заощадження громадян, а також кошти, що надійшли в результаті їх територіального перерозподілу.
На рівні підприємств під фінансовими ресурсами доцільно вважати частину коштів підприємства у фондовій і нефондовій формі, яка формується у результаті розподілу виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва.
Фінансові ресурси громадян - це фінансові активи, що мають у розпорядженні громадяни і використовуються з метою забезпечення їх діяльності. Фінансові ресурси громадян включають грошові доходи, вартість продукції з особистого підсобного господарства, пільги та субсидії, а також інші надходження.
2. Під управлінням фінансами розуміють сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на формування і використання фінансових ресурсів.
Метою фінансового управління є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності фінансової діяльності.
Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків.
Суб’єктом управління фінансами є фінансовий апарат системи органів управління в державі, галузі, на підприємстві, тобто на всіх рівнях.
До методів впливу на фінансові відносини відносять методи: фінансового прогнозування; фінансового планування; фінансового регулювання та фінансового контролю. Кожен з цих елементів має свою систему принципів та методів.
3. Під організаційною структурою фінансової системи розуміють сукупність фінансових органів та інститутів, які характеризують систему управління фінансами. До таких фінансових органів в області відносяться обласна державна адміністрація; державна податкова служба; контрольно-ревізійне управління; управління державного казначейства; комітет з нагляду за страховою діяльністю; страхові компанії; аудиторські фірми; головне управління Пенсійного фонду; управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України; обласне територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; до фінансових інститутів - комерційні банки; страхові компанії; небанківські кредитні установи (ломбард тощо).
4. Баланс фінансових ресурсів і витрат території – це документ, який відображає створення й використання фінансових ресурсів у межах даного адміністративно-територіальног о утворення. Основне завдання балансу полягає в тому, щоб відобразити весь обсяг фінансових ресурсів, які створюються й використовуються на відповідній території, у всіх секторах економіки незалежно від підпорядкування, відомчої приналежності господарюючих суб’єктів; обсяги фінансових ресурсів, що акумулюються й перерозподіляються бюджетом даного територіального утворення; взаємовідносини бюджету території з вищими бюджетами.
Баланс складається з двох розділів: перший – доходи, другий – витрати. До розділу доходів балансу належать фінансові ресурси, створені на даній території й сконцентровані у відповідному бюджеті, в розпорядженні господарських структур, у централізованих й децентралізованих цільових фондах, кредитних установах, а також ресурси, що залучаються від міжнародних фінансових інститутів і зарубіжних інвесторів.
До розділу витрати входять: витрати на розвиток економіки, що здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності на даній території, а також витрати відповідного місцевого бюджету на це.
5. Проаналізувавши баланс фінансових ресурсів і витрат Львівської області помітно, що найбільшу питому вагу в доходах балансу становлять ресурси бюджетів; ресурси підприємств і організацій та ресурси Фондів.
У видатковій частині бюджету відбувається аналогічна ситуація, тобто найбільшу питому вагу у видатках балансу фінансових ресурсів області становлять видатки бюджетів, видатки підприємств і організацій та видатки Фондів.
6. Як видно з аналізу формування і використання коштів бюджету Львівської області деякі тенденції його формування мають довготривалий характер.
Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб. Досить вагому частку в бюджеті Львівської області займає збір за спеціальне використання природних ресурсів, податок з власників транспортних засобів та місцеві податки і збори.
Найбільшу питому вагу місцевих податків і зборів у доходах бюджету Львівської області займають: комунальний податок, ринковий збір та збір за проїзд автотранспорту за кордон. Найменшу - податок з реклами та збір за видачу ордера на квартиру.
Обласний бюджет сформований за такою класифікацією, яка дає можливість більш детальніше аналізувати джерела формування доходної частини бюджету і напрямки його використання. Вона включає податкові надходження, неподаткові надходження доходи від операцій з капіталом надходження до цільових фондів офіційні трансферти (в т.ч. дотація) та кошти що надходять з іншої частини бюджету.
Найбільшу питому вагу в доходах обласного бюджету займають офіційні трансферти та податкові надходження. В розрізі податкових надходжень найбільшу питому вагу становлять прибуткові податки (податок на прибуток і податок з доходів фізичних осіб). Тому зрозуміло, що саме ці податки повинні стати основними важелями для подальшого регулювання і залучення додаткових коштів до обласного бюджету.
До позитивних змін у бюджетному процесі можна віднести реформування податкової системи, створення передумов для зменшення “тінізації” доходів платників; розширення переліку адресних грошових виплат у сфері соціального захисту населення, підвищення на цій основі ефективності використання коштів на цю мету; посилення соціальної спрямованості бюджету включаючи і місцеві бюджети; збільшення прогнозного обсягу загального фонду бюджету порівняно з розрахунковими показниками, що дозволяє збільшити видатки всіх соціально-культурних галузей області; передбачення субвенцій на заходи з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві (у попередні роки не передбачалося).
Отже, зрозуміло, що для забезпечення життєдіяльності область повинна напрацьовувати свої фінансові ресурси. Але для цього необхідне відповідне реформування стратегії у сфері фінансів з тим, щоб вони були орієнтовані на регіон, адже ринкова економіка вимагає суттєвого збільшення використання фінансових ресурсів на території їх створення.
   
Список літератури

1. Конституція України // Голос України. – 1996. 13 липня.
2. Бюджетний кодекс України. - К.: Видавничий дім., 2010.
3. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар // За редакцією О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське видавництво, 2002. - 320с.
4. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1 - 2. -С. 95-97.
5. Європейська хартія місцевого самоврядування / Пер. з англ. Є.М. Вишнєвського, Комп'ютерна правова система "Зібрання законодавства України". - К.: Укр. інфор.-прав. центр, 2004.
6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С. 379-429.
7. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 08.09. 2005 № 2850-ІУ Урядовий кур'єр. Орієнтир, - 2005. - № 37. - С. 1-3.
8. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 25 грудня 2008 року № 823-УІ.
9. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року №2154-УТ.
10. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року №2857-VI.
11. Адміністративне право України. Академічний курс: Під-руч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред колегія: В. Б. Авер'янов (голова). - К.: Видавництво: "Юридична думка", 2004.-584 с.
12. Адміністративне право України: Підруч. для юрид. вузів і фак. / Ю. П.Битяк, В. В. Богуцький, В . М.Гарашук та ін.: За заг. ред. Ю. П.Битяка. -Харків.: Право, 2001. - 528 с.
13. Алексєєв Ї.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система. - К.: Хай-Тек Прес, 2008.-376с.
14. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. - Т.5 / М.Я. Азаров (голова редкол.) та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 400 с.
15. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг.Ред.. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
16. Васюта Г.М. Оцінка ефективності функціонування фінансової інфраструктури малого підприємництва у Львівській області / Г.М. Васюта // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?ne wsid=57.
17. Василик О.Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.
18. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга. 2006. - 448 с.
19. Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов.[Навчальний посібник] — М., 1986.
20. Дробозіна Л.А. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи // Фінанси України. – 2007. – №10. – с. 13-22.
21. Збільшення дохідних джерел місцевих бюджетів забезпечить фінансову незалежність органів самоврядування// Фінанси України. – 2007, № 4. – С. 36.
22. Звіт Державного казначейства у Львівській області «Про виконання бюджету Львівської області у 2011 році».
23. Качан Є.П., Баб"як Г.П., Запорожан Л.П., Кошіль А.Б., Пушкар З.М. Регіональна економіка // За ред. Є.П. Качана [та ін.], К. 2011. – 671 с.
24. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів //Наукаі економіка. -2006. -№ 1. -С. 6-16.
25. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 677 с.
26. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навч. посіб. - Тернопіль: Астон, 2004. - 140 с.
27. Кириленко О., Лучка А., Малиняк Б. Історичний досвід, стан і перспективи розвитку - місцевих запозичень в Україні //Журнал європейської економіки. -2005. -№1.-С. 82-104.
28. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджету в умовах функціонування казначейської системи // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - № 1. - С. 7-16.
29. Коцан Л.З. Сучасні тенденції розвитку фінансового сектора Львівської області / Л.З. Коцан // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/201 11222/4_kocan.php.
30. Кудряшов В.П. Курс фінансів. -К.: Знання, 2008. -431с.
31. Кьшина Н.А. Теоретические основьі муниципальньгх финансов // Дайджест-Финансы. 2004.-№ 2.-С. 39-43.
32. Лондар С.Л. Фінанси: навч. посібник / Лондар С.Л., Тимошенко О.В. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.
33. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України. - 2006. - № 1. - С. 23-31.
34. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко та ін.- К.: КНЕУ, 2002. - 184 с.
35. Місцеві фінанси в Україні: правове регулювання: навч. посібник / Близнюк О. С, Губерська Н. Л., Музика О. А., Усенко Р. А. - К.: Дакор: КНТ. 2007. - 311с.
36. Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
37. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. - Чернівці: Рута, 2004.-264 с.
38. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 240 С.
39. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/.
40 . Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 24-37.
41. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с. - (Вища освіта XXI століття).
42. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник - К.: Знання, 2008. - 608с.
43. Романенко О. Р. Фінанси: Підруч. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -312 с.
44. Статистичний щорічник Львівської області за 2010 рік. – Ч.1. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 362с.
45. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року (Випуск 2) / Маяковський С., Боньчак-Кухарчик Е.. – Львів, 2005 – 249 С.
46. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-560 с.
47. Сунцова О.О. Власні джерела місцевих бюджетів: становлення та розвиток // Науковий вісник Академії ДПС України: 36. наук, праць. - 2001. - №3. - С. 74-82.
48. Сунцова О.О. Особливості організації формування доходної бази місцевих бюджетів // Аспекти самоврядування. - 2002. - №1. - С. 38-40.
49. Сунцова О.О. Реструктуризація місцевої економіки у Великобританії та перспективи її використання в Україні // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. - Вип. 2(9). - К: КНЕУ, 2002. - С.469-474.
50. Суховірська О. Б. „Фінансові ресурси місцевих органів влади”, „Фінанси України”, 2002 р. № 11.
51. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навч. посіб. / Г.Г. Старостеако, Ю.В. Булгаков - К.: ЦНЛ, 2006. - 240с.
52. Ткачук І. Г. Методологічні аспекти економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. -Івано-Франківськ: Плай, 2005. — С. 81-93.
53. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования доходов местных бюджетов // Дайджест-Финансы. - 2004. - № 3. - С. 48-51.
54. Циммерманн X. Муниципальные финансы: Учебник: Пер. с нем. - М.: Из-во "Деяо и Сервис".-2003.-352 с.
55. Фещенко Л.В Бюджетна система: навч. посіб. / Л.В. Фещенко., П.В. Проноза, Н.В.Кузминчук - К,: Кондор, 2008, - 440 с.
56. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. - 2-ге вид., змін, і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. -818с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.