21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Макроекономіка як об’єкт аналізу№ роботи: 168
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 47 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1 Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу 5
1.1 Становлення та розвиток макроекономічного аналізу 5
1.2 Макроекономіка як наука 10
1.3 Предмет макроекономіки. Об’єкт і суб’єкти макроекономічного аналізу 16
2 Методологічні і методичні аспекти макроекономічного аналізу 20
2.1 Суть макроекономічного аналізу 20
2.2 Макроекономічні моделі та наукові основи їх побудови 22
2.3 Проблеми методології макроекономічного аналізу 27
3 Основні макроекономічні показники та методи їх вимірювання 29
3.1 Загальна характеристика економічних параметрів 29
3.2 Суспільний продукт в системі народного господарства 31
3.3 Аналіз макропаказників в Україні 34
Висновки 44
Список використаної літератури 46
   
Список літератури

1. Базілінська О. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/ Олена Базілінська, М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с.
2. Базилевич В. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. Навчальний посібник./ Віктор Базилевич, Катерина Базилевич. - К.: Знання , 2006. - 263 с.
3. Гавриш В. Макроекономіка. Основні моделі та залежності: Навч. посібник для студ. екон. спец.. — Хмельницький : ХДУ, 2003. — 238с
4. Дратавер Б. Макроекономіка: М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 89 с.
5. Кривцов О. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. посіб./ Олександр Кривцов, Валерій Бережний, Вікторія Онегіна,. - Харків: Факт, 2003. - 199 с.
6. Макроекономіка: Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної підготовки/ М-во освіти і науки України, ДЛАУ Укл. В. Ю. Еш. - Кіровоград, 2004. - 39 с.
7. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: Підручник для України/ Г.Н. Манків, Пер. з англ.: Степан Панчишин, Остап Ватаманюк та ін.. - К.: Основи, 2000. - 588 с.
8. Матросова Л. Макроекономіка: Курс лекцій для студ. екон. спец. денної та заочної форми навчання / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 110с.
9. Мельникова В. І. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ В. І. Мельникова, Н. І. Клімова М-во науки і освіти України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського, Нац. банк України. - 2-е вид., доп.. - К.: Професіонал, 2004. – 394 с.
10. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К. : Техніка, 2004. — 334с.
11. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ Степан Панчишин,. - 2-е вид., стереотип.. - К.: Либідь, 2002. - 614 с.
12. Радіонова І. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник / Університет економіки та права КРОК . — К. : Таксон, 2004. — 346с.
13. Савченко А. Макроекономіка: Підручник/ Анатолій Савченко, М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.
14. Солонінко К. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2002. — 320с.
15. Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка: Підручник для студ. екон. фак. вузів / Е... Буровникова (пер.). — К. : Либідь, 2005. — 464с.
16. Харкянен Л. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/ Людмила Харкянен,. - К.: Каравела, 2006. - 174 с.
17. Фишер С., Дорнбуш Ф. Экономика. – М., 1993.
18. Черников Д. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал. - 1992.
19. Шишов А. Л. Макроэкономика – М., 1997.
20. Экономика / Под ред. А. И. Архипова. – М., 1998.
21. Экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М., 1997.
22. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина.-СПб, 1997.
23. Черніков Д. Макроекономічні параметри // Економіка України 2007 р. №8 с. 15-19.
24. http://www.me.gov.ua/ (сайт Міністерства економіки України)
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.