24 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетинговий комплекс підприємства№ роботи: 1678
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 105
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .....5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ........................8
1.1 . Дослідження теоретичних засад маркетингової діяльності підприємства в умовах глобалізації.................. .............................. .............................. ......................8
1.2. Дослідження сучасного стану та особливостей планування і реалізації маркетингового комплексу на підприємстві.................. .............................. .........19
1.3. Сучасні тенденції розвитку маркетингового комплексу на підприємстві сфери роздрібної торгівлі в сегменті поліграфічної продукції..................... ......27
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПП «ДВИН МАРКЕТИНГ» ЗА ПЕРІОД 2010-2012 РР............................ .............................. ..34
2.1. Аналіз комерційної діяльності базового підприємства за період 2010-2012рр та особливості його організаційно-управлінської структури.................34
2.2. Аналіз реалізації маркетингового комплексу на базовому підприємстві в період 2010-2012 рр............................ .............................. .............................. .........53
2.3. Аналіз роботи базового підприємства з удосконалення маркетингового комплексу 2010-2012 рр............................ .............................. .............................. ..65
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА ПП «ДВИН МАРКЕТИНГ» І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ.................. .............................. .76
3.1. Обґрунтування заходів з удосконалення маркетингового комплексу підприємства ПП «Двин Маркетинг» .............................. .............................. .......76
3.2. Розробка заходів з удосконалення маркетингового комплексу для умов базового підприємства.................. .............................. .............................. ...............81
3.3. Оцінка очікуваної економічної ефективності від застосування розроблених заходів в умовах базового підприємства з урахуванням ризиків....................... .89
ВИСНОВКИ................. .............................. .............................. .............................. ..97
ЛІТЕРАТУРА.............. .............................. .............................. .............................. .100
ДОДАТКИ................. .............................. .............................. .............................. ...105
   
Список літератури

1. Близнюк, С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – 2-ге вид., випр. і доп.[текст] – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехника””, 2009. – 400 с.
2. Голубков Е.П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. [текст]– 2004. – №1 (39). – С. 3-18.
5. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / Г.Армстронг, Ф. Котлер. - 5-е вид. – М. : Диалектика, 2001. - 608 с.
6. Баканов М.И. Теория экономического анализа [Текст] / М.И.Баканов, А.Д. Шеремет. - М. : Финансы и статистика, 2007. – 416с.
7. Балабанова Л.В. Маркетинг [Текст] : підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К .: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
8. Бейверсток Э. Книжный маркетинг [Текст] : пер. с англ. / Бейверсток Экшон. - М. ; К.; Дюссельдорф ; СПб. : ВНУ, 2007. - 336 с.
9. Бем Г. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві [Текст] / Бем Г. та ін. ; пер. з нім. Лозинська Г. та Шахова К. - К. Основи, 2008. - 174, [20] с.
10. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту [Текст] / М.Т. Білуха. - К. : Вища шк., 2006.
11. Бланк И.А. Торговый менеджмент [Текст] / И.А. Бланк. - К. : УФИМБ, 2007.
12. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / С.В. Близнюк. - 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Політехніка, 2004. - 400 с.
13. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець. - 5 вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2008. - 726 с.
14. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия [Текст] : учеб. пособие / Валевич Р.П., Давыдов Г.А. – Минск : Вышэйшая шк., 2006.
15. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік в основних галузях господарства [Текст] / Ю.А. Верига. - К. : Вища шк., 2007.
16. Виноградська A.M. Технологія комерційного підприємництва: [Текст] : навч. посіб. / A.M. Виноградська. - К. : ЦНЛ, 2006. - 780 с.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг [Текст] : підручник / С.С.Гаркавенко. – К. : Лібра, 2004. - 712 с.
18. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг [Текст] / П.Гінгстон. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. - 208 с.
19. Головачук Т.П. Экономическое регулирование товарооборота торгового предприятия [Текст] / Т.П. Головачук. - К., 2006. – 367 с.
20. Гребнев О.М. Экономика предприятия. [Текст] / О.М. Гребнев. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 32 с.
21. Грет Г. Сучасні канали розподілу книжних товарів [Текст] / Г.Грет // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 3. - С. 5-6.
22. Гут І.О. Орієнтація сучасних стратегій збуту [Текст] / І.О. Гут // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 6. – С. 37-39.
23. Дайан Проте й ін. Академія ринку. Маркетинг. [Текст] / П. Даян М.: Економіка, 2006.
24. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст] : учеб. для студ. вузов / Л.П. Дашков, B.K. Памбухчиянц. - 3-е изд., перераб. и допов. - М. : Маркетинг, 2007. - 336 с.
25. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии [Текст] / пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
26. Душен И. Про книговедение и книгораспростронение [Текст] / И.Душен // Корреспондент. – 2006. - 9 июня.
27. Есенькин П.С. Логистика в книжном деле [Текст] : учеб. для вузов / П.С. Есенькин, М.Д. Крилова. - М. : МГЦП, 2007. - 352 с.
28. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В.М. Івахненко. - К. : КНЕУ, 2007. – 263 с.
29. Комаров Е.И. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. повыш. квалификации / Е.И. Комаров, Н.П. Макоев. - М. : Логос : Моск. гос. ун-т печати, 2008. - 239 с.
30. Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи [Текст] / І. Копистинська // Друкарство. - 2006. - № 3. - С. 24-25.
31. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / М.Я. Коробов. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2007. - 378 с.
32. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ. / Ф. Котлер. - М. : Ростинтэр, 1996. - 704 с.
33. Курбатков К.Є. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах [Текст] / К.Є.Курбатков. - X., 2006.
34. Кучин Н. Методика комплексного аналізу ефективності системи управління підприємницькими структурами видавничо-поліграфічного комплексу / Н. Кучин // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 6. – С. 10-12.
35. Лебідь С. Розвиток книгознавства та дослідження книгознавчих аспектів видавничої справи в Україні [Текст] / С. Лебідь // Вісн. Кн. палати. - 2008. -№ 5. – С. 9-11.
36. Майборода О.О. Стимулювання продажу товарів. Як розрахувати нову ціну? [Текст] / О.О. Майборода // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 2. – С. 20-21.
37. Мелих Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : ЦНЛ, 2005. - 472 с.
38. Мітрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємств торгівлі в умовах формування ринкової економіки [Текст] / Г.В. Мітрофанов. - К. : КДТЕУ, 1993.
39. Мних Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є.В. Мних. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 412 с.
40. Організація торгівлі [Текст] : підручник / В.В. Апопій, І.П.Міщук, В.М. Ребицький та ін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 616 с.
41. Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами [Текст] : Зб. нормат. док. з питань торгівлі (станом на 1 лют. 2003 р.) / упоряд. М.І. Комлик. - К. : Атіка, 2006. - 512 с.
42. Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник. [Текст] / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.
43. Панкратов Ф.Г. Комерційна справа [Текст] : навч. посіб. для вузів / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна. - 2-е вид., випр. – Рівне : Віртекс, 2006. - 352 с.
44. Примак Т.О. Маркетингові комунікації [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Примак. – К. : Ельга : Ніка-Центр, 2003. – 280 с.
45. Рзаєва Т.Г. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т.Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2007. - 199 с.
46. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст] : учебник. - 10-е изд., испр. / Г.В. Савицкая. - М. : Новое знание, 2007. - 640 с.
47. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, практика [Текст] : підручник / А.О. Старостіна. – К. : Знання-Прес, 2004. – 687 с.
48. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] практ. посіб. / М.С. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 560с.
49. Тимошик М.Ф. Історія видавничої справи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. за спец. „Журналістика" і „Видавнича справа та редагування" / М.Ф. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. – 495 с.
50. Торговая деятельность [Текст] - 3-е изд., перераб. и доп. – Запорожье : Полиграф, 2005. - 182 с.
51. Шеремета П. Тотальний маркетинг в економіці вражень [Текст] / П. Шеремета // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – № 1. – С. 18-27.
52. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко. - К. : ЦУЛ, 2006. - 656 с.
53. Хоменко, П.Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу// Актуальні проблеми економіки.[текст] –2009. –№12(102). –С.123-133.
54. Череп, А.В., Абліцова, Т.С. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього// Вісник Хмельницького національного університету.[текст] –2009. –№1. –С.202-205.
55. Экономика торгового предприятия [Текст] / под ред. А.И.Грибнёва. – М. : Экономика, 2007. – 237 с.
56. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг. [Текст] / Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 304 с.
57. Лук’яненко Д.Г. Глобалізація і стратегічний менеджмент; Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації - . - К. : 2005. - 265с.
58. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова. — СПб.: Питер, 2001. – 300 с.
59. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. – СПб.: Оркестр, 1998.
60. Видавництво «Ранок» [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.ranok.com.ua.
61. Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://uk.wikipedia.org.
62. Інтернет-магазин «Detmir» [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://detmir.com.ua.
63. Книготорговый классификатор КТК [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.bookresearch.ru/ktk .htm.
64. Бабаев В.Новости полиграфии [Електронний ресурс] /В.В.Бабаеа //Портал полиграфической индустрии «Печатник.com ».– 2012. - Спосіб доступу: http://pechatnick.com.
65. Мировой рынок полиграфических услуг [Електронний ресурс ] /Материалы исследований Консалтинг-центра «ШАГ » //Журнал «Лиц Бизнеса ».– 2011.– № 12/1 (110).-Режим доступу:http://www.stepconsult ing.ru.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.