17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Реалізація державної політики у сфері малого підприємництва№ роботи: 1671
розділ: Державне регулювання
тип: Дипломна робота
об'єм: 108
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1.Соціально-економічна сутність малого підприємництва, його види та функції
1.2.Основні етапи розвитку малого підприємництва в Україні
1.3.Організаційно-правові засади та принципи державної підтримки малого бізнесу в Україні
РОЗДІЛ 2.СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
2.1.Зарубіжний досвід підтримки малих підприємств
2.2.Тенденції розвитку малих підприємств в Україні
2.3.Система підтримки розвитку малого підприємництва в Старосамбірському районі Львівської області
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СПРИ ЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
3.1.Податкове стимулювання розвитку малих підприємств
3.2.Фінансово-кредитна підтримка підприємств малого бізнесу
3.3.Організаційне забезпечення розвитку малого підприємництва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
АНОТАЦІЯ
ДОДАТКИ

АНОТАЦІЯ


Реалізація державної політики у сфері малого підприємництва (на прикладі Старосамбірського району Львівської області). – Рукопис.
Робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2013.
Досліджено реалізацію державної політики у сфері малого підприємництва та вироблено практичні рекомендації щодо її впровадження на національному та регіональному рівнях.
Визначено сутність, види та функції малого підприємництва. Проведено хронологічне дослідження етапів формування та розвитку малого підприємництва в Україні, визначено його основні тенденції. Досліджено світовий досвід підтримки малого підприємництва. Виділено ключові елементи системи підтримки розвитку малого підприємництва в регіоні.
Розроблено модель впливу малих підприємств на розвиток економіки. Визначено пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері малого підприємництва. Запропоновано практичні механізми здійснення державної регіональної політики на місцевому та загальнодержавному рівнях для покращення стану розвитку малого підприємництва.
Ключові слова: мале підприємництво, державна політика, система оподаткування, фінансово-кредитна підтримка, інфраструктура ринку.

ВСТУП


Актуальність теми. Мале підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві країни та її регіонів. Проте, його розвиток відбувається з великими труднощами, що потребує суттєвої уваги з боку держави, особливо в умовах посилення конкуренції та глобальної економічної нестабільності. Світовий досвід показує, що рівень розвитку малого підприємництва здебільшого відображає становлення ринкової моделі господарювання та якість економічної політики держави. У всіх розвинених країнах світу сформовано потужний і диверсифікований сектор малого бізнесу, постійно збільшується його внесок у підвищення рівня конкурентоспроможності економіки [1]. В Україні розвитку малого підприємництва приділяється недостатньо уваги, що закономірно пов’язано з незначними успіхами становлення інститутів ринку. Це позначається на загальній несприятливій ситуації в економіці, зумовлює низькі темпи економічного зростання і сприйнятливість до економічних коливань. Для України питання побудови ефективного сектору малого підприємництва актуалізуються в умовах світової економічної кризи, коли глобальний за своїм характером економічний спад показав і різко посилив недоліки підприємницького середовища.
Проблемні питання малого бізнесу висвітлено в працях таких провідних науковців, як: З. Варналій, Л. Воротіна, Л. Колеснікова, які акцентують свою увагу на різних підходах до вирішення проблем розвитку малих підприємств. Дослідження природи малого бізнесу, його місця та ролі у розвинутих ринкових економіках є об’єктом уваги таких науковців, як: Т. Кондратюк, О. Кужель, В. Ляшенко, О. Мазур, І. Михасюк, В. Сизоненко, С. Соболь, В. Ткаченко та ін. Проте, незважаючи на численні наукові праці, питання реалізації ефективної державної політики залишаються недостатньо дослідженими, що обумовило актуальність теми дослідження у теоретичному і практичному плані.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження реалізації державної політики у сфері малого підприємництва та вироблення практичних рекомендацій щодо її впровадження на національному та регіональному рівнях.
Мета роботи конкретизується у таких завданнях:
- визначити сутність, види та функції малого підприємництва;
- провести хронологічне дослідження етапів формування та розвитку малого підприємництва в Україні;
- дослідити світовий досвід підтримки малого підприємництва;
- проаналізувати основні тенденції розвитку малих підприємств в Україні;
- виділити ключові елементи системи підтримки розвитку малого підприємництва в регіоні;
- розробити практичні рекомендації щодо ефективної державної політики у сфері малого підприємництва.
Об’єктом дослідження є розвиток малого підприємництва як важливого фактора росту економіки.
Предметом дослідження є пошук механізмів реалізації ефективної державної політики в сфері малого підприємництва.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові методи: метод термінологічного аналізу, теоретичного узагальнення (для визначення основних характеристик малого підприємництва, та визначення його суті і функцій), методи аналізу та синтезу, описово-статистичний метод (для дослідження тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні, визначення динаміки основних показників діяльності малих підприємств в регіоні), історичний метод, метод системного аналізу (для дослідження етапів розвитку підприємництва в Україні), метод кластерного аналізу (для визначення впливу державного управління на розвиток малого підприємництва), метод моделювання (для вироблення рекомендацій щодо державної політики у сфері малого підприємництва).
Інформаційно ю базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, дослідників у сфері підприємництва та державного управління, статистична інформація, енциклопедичні видання, матеріали Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, Інституту власності і свободи, результати власних досліджень та спостережень автора.
Новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що автором:
- розроблено модель впливу малих підприємств на розвиток економіки, відповідно до якої мале підприємництво здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту; створює додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції; стимулює впровадження нових технологій та покращення ефективності виробництва;
- визначено пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері малого підприємництва, серед яких: податкове стимулювання, фінансово-кредитна підтримка та організаційне забезпечення;
- запропоновано практичні механізми підвищення рівня розвитку малого підприємництва на національному та регіональному рівнях.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що сформульовані теоретичні положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо управління процесом розвитку малого підприємництва можуть бути використані можуть бути використані при формуванні державної регіональної політики в сфері економічного розвитку на місцевому, а також на загальнодержавному рівнях.
Апробація результатів дослідження. Окремі положення магістерського дослідження взяті до відома та використовуються у практичній діяльності відділу економіки Старосамбірської районної державної адміністрації.
Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг роботи становить 112 сторінок, з яких основний зміст - 107 сторінок. Робота містить 1 додаток на 5 сторінках. Список використаних джерел і літератури налічує 67 найменувань.

ВИСНОВКИ


У магістерській роботі досліджено реалізацію державної політики у сфері малого підприємництва та вироблено практичні рекомендації щодо її впровадження на національному та державному рівнях. На основі проведеного дослідження сформульовано ряд висновків і пропозицій, що мають теоретичне і практичне значення.
1. Визначено соціально-економічну сутність малого підприємництва, як інституційного феномена, який виник в результаті еволюції підприємництва та ринкових інститутів, є структурним і функціональним елементом народного господарства та необхідним для соціально-економічного розвитку держави.
Розроблено модель впливу малих підприємств на розвиток економіки, відповідно до якої мале підприємництво здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту; створює додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції; стимулює впровадження нових технологій та покращення ефективності виробництва.
2. Проведено хронологічне дослідження етапів формування та розвитку малого підприємництва в Україні, яке поділено на початковий (підготовчий) етап – 1987-1990 роки, І етап – 1991-1995 роки, ІІ етап – 1996-2009 роки, ІІІ етап – 2010 рік - наші дні. Виділено ключові заходи провадження державної політики щодо створення сприятливого підприємницького середовища, а саме:
- прийняття у 1991 році Закону України «Про підприємництво» та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву;
- визначення головних завдань державної політики щодо розвитку приватного сектору та підприємництва, насамперед малого й середнього, у Щорічній Доповіді Президента України Верховній Раді України 1995 року;
- затвердження Концепції державної політики розвитку малого підприємництва та конституційне закріплення свободи підприємництва у 1996 році;
- затвердження Програми розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки та утворення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва у 1997 році;
- ухвалення Програми державної підтримки підприємництва в Україні, підписання Президентом України Указів «Про державну підтримку малого підприємництва» і «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва» у 1998 році;
- затвердження Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2000 році;
- прийняття Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки;
- утворення Української академії бізнесу та підприємництва у 2004 році;
- утворення Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва у 2010 році;
- затвердження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
3. Дослідження світового досвіду підтримки малого підприємництва у країнах із розвиненою ринковою економікою показали, що в цих країнах малий бізнес посідає чільне місце в економіці, а також отримує належну підтримку з боку державних і недержавних інституцій. У сучасних економічних умовах розвитку малого підприємництва України запропоновано звернути увагу на досвід колишніх соціалістичних країн, зокрема Польщі, яка успішно реформувала національну економічну систему.
В результаті дослідження світового досвіду визначено основні фактори, впровадження яких може позитивно вплинути на розвиток підприємництва України, у тому числі малого бізнесу. До цих факторів віднесено: пільгові податкові тарифи для підприємств, які створюють робочі місця; полегшення умови для залучення зовнішнього фінансування; створення чіткої ієрархії організаційних структур, які є посередниками між державою та підприємствами; спрощення звітності, надання пільгового кредитування.
4. Проведено аналіз основних тенденцій розвитку малих підприємств в Україні, який показав, що і досі розвиток малого підприємництва в державі залишається на низькому рівні. Це вимагає забезпечення державної підтримки розвитку малого підприємництва. Заходи держави у цьому напрямі мають поєднувати як загальносистемне регулювання ринкового середовища (конкурентна, податкова, зовнішньоекономічна, митна та інша політика), так і специфічні заходи державного регулювання та державної підтримки розвитку малого підприємництва, у тому числі на регіональному рівні.
Виявлено ряд системним проблем, які гальмують розвиток малого підприємництва:
- дефіцит матеріальних ресурсів у суб’єктів малого підприємництва;
- відсутність чіткої системи податкових преференцій для суб’єктів малого підприємництва;
- недостатня допомога з боку держави у просуванні продукції вітчизняних малих підприємств на закордонні ринки, незначне залучення малого бізнесу до виконання державних замовлень;
- недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку малого підприємництва;
- нерівні умови господарювання малих та великих підприємств на ринку.
На регіональному та місцевому рівнях негативний вплив мають чинники:
- недостатнє (негарантоване та несистематичне) фінансування регіональних програм підтримки і розвитку малого підприємництва;
- недосконалість контролю за використанням коштів, виділених малим підприємствам, внаслідок чого частина ресурсів втрачається за нецільовим призначенням;
- відсутність ефективно функціонуючої системи дієвої взаємодії великого та малого бізнесу на місцевому (регіональному) рівні;
- нерівномірність розташування та розвитку малого підприємництва у регіонах України.
5. Виділено ключові елементи системи підтримки розвитку малого підприємництва в Старосамбірському районі Львівської області. Основними заходами програмного забезпечення розвитку малого підприємництва в регіоні є Регіональна програма розвитку малого підприємництва району та Програма соціально-економічного і культурного розвитку району, які ґрунтуються на основних положення Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року та Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017 роки.
Фінансова підтримка здійснюється за рахунок функціонування Фонду підтримки підприємництва при Старосамбірській райдержадміністрації. Основними джерелами фінансування заходів стосовно розвитку малого бізнесу є кошти районного та місцевого бюджетів, інвестиційні кошти.
Інформаційна та методична підтримка розвитку малого бізнесу здійснюється через консультаційно-дорадчі органи з питань підприємницької діяльності, які діють при Старосамбірській районній державній адміністрації, зокрема громадську приймальню підприємців Старосамбірщини, місцеву галузеву раду підприємців Старосамбірщини, районну організацію роботодавців. Працює агенція регіонального розвитку Старосамбірського району. Крім того, при місцевому органі самоуправління – районній раді, створена та діє постійна депутатська комісія з питань розвитку економіки, підприємництва, села та розвитку інфраструктури.
6. Розроблено практичні рекомендації щодо ефективної державної політики у сфері малого підприємництва. Для цього в результаті проведеного дослідження визначено пріоритетні напрями, а саме: податкове стимулювання, фінансово-кредитна підтримка та організаційне забезпечення малого бізнесу.
Виходячи з результатів аналізу податкової політики в Україні за останні роки, зроблено висновок про те, що структура податкової системи неадекватна ринковій економіці. Переважна частка податкових надходжень у бюджет формується за рахунок непрямих податків. Переважна частина податків сплачується юридичними особами, на відміну від країн із ринковою економікою, де основними платниками податків виступають фізичні особи.
Наголошено, що податкова політика країни має бути направлена не тільки на виконання фіскальної функції, а й на регулювання економічних процесів, створення умов для стимулювання та підвищення економічної активності господарюючих суб’єктів. Підкреслено необхідність змінити підходи щодо системи оподаткування, створити умови підприємствам для самоінвестування, гарантуючи стабільність податкової політики через впровадження ринкових механізмів, які б мали стимулюючий вплив на їхню діяльність.
7. Дослідження фінансово-кредитної підтримки малих підприємств виявило, що в Україні кредитні джерела для малого підприємництва практично відсутні та обсяг наявних ресурсів недостатній. Причиною цього є незадовільний стан економіки: спад виробництва, інфляція, відсутність стабільності в регулюванні фінансової і банківської діяльності. Тому банки видають лише короткострокові кредити і під високі процентні ставки. Таким чином, банки в Україні не є джерелом кредитування підприємств і задовольняють лише незначну частку діючих бізнесменів.
Однак в Україні існують потенційно доступні джерела отримання фінансів для малого бізнесу. Надання фінансової державної підтримки здійснюється спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, іншими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, Українським фондом підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними фондами, регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва за рахунок державного та місцевих бюджетів. Проте, враховуючи недоліки наявної нормативно-правової бази, дієвий механізм отримання малими підприємствами державної фінансової підтримки відсутній.
Автором запропоновано спрямувати зусилля держави у здійсненні фінансово-кредитної політики допомоги малому підприємництву у напрямах:
– стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг фірмам звільненням від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд кредитів малому підприємництву, наданням державних гарантій повернення позики;
– переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку малого сектора економіки, з прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування фондів для надання послуг із метою стимулювання кредитування малого бізнесу;
– активізація створення та діяльності недержавних гарантій, страхових умов для обслуговування малого бізнесу через створення відповідних мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності з наданням пільгових умов для їхнього функціонування;
– ефективне використання іноземної допомоги й активне виявлення своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями;
– сприяння самоорганізації суб’єктів малого підприємництва у вирішенні своїх фінансово-кредитних проблем за допомогою створення установ взаємного фінансування та гарантування.
– формування сприятливого податкового середовища.
8. При досліджені ролі організаційного забезпечення розвитку малого підприємництва визначено, що воно є однією з важливих складових забезпечення конкурентного розвитку підприємництва. Це система організацій (установ, закладів тощо), які організаційно забезпечують реалізацію взаємовідносин між підприємцями та органами державної влади та управління. Інституції – складові інфраструктури ринку поділено на три основні групи: фінансово-кредитну, організаційно-технічну і інформаційно-аналітичну. Елементи кожної групи – це сукупність відповідних державних, приватних та громадських інститутів (організацій, установ та об’єднань), які обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.
Аналіз існуючої в Україні мережі інфраструктури свідчить про низький рівень її ефективності, нездатність належним чином розв’язувати державні, регіональні, соціальні та інші проблеми малого підприємництва і, як результат, перетворення її у звичайні комерційні структури, що надають послуги на платній основі. В зв’язку з цим необхідно упорядкувати діяльність існуючих об’єктів інфраструктури (і особливо інноваційної), та забезпечити координацію процесів створення і функціонування нових установ, їх організаційний і методичний супровід.
Ще одним суттєвим недоліком в системі організаційного забезпечення малого підприємництва є низький кадровий потенціал, що впливає на низьку підприємницьку активність населення. Це пов’язано як зі складністю регламентних процедур започаткування власного бізнесу, так і з відсутністю доступної та ефективно діючої інфраструктури бізнес-планування.
Зважаючи на існування значних недоліків у сфері кадрового забезпечення підприємництва, визначено пріоритетні напрями модернізації діючої системи підготовки кадрів у цій сфері:
- створення і забезпечення функціонування багаторівневої системи підготовки фахівців для сфери малого підприємництва, створення розгалуженої мережі закладів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
- забезпечення доступності для широких верств населення освіти з основ і технології підприємницької діяльності;
- вивчення та використання міжнародного досвіду у сфері підготовки кадрів для підприємництва, у тому числі освітніх методик;
- імплементація до освітніх програм сучасних економічних дисциплін і практичних підприємницьких методик, у тому числі з питань стратегічного управління, інноваційно-інвестиційного розвитку, маркетингу, економічного аналізу тощо;
- видання навчально-методичної літератури, створення методичного, інформаційно-консультаційного та програмного забезпечення підготовки кадрів для підприємництва;
- застосування сучасних освітніх технологій з метою підготовки населення до організації підприємницької діяльності.
Впровадження державної політики за цими напрямами є надзвичайно важливим, адже однією з головних причин неспроможності започаткування власної справи є відсутність необхідних спеціальних знань і навичок у сфері підприємництва.
   
Список літератури

1. Андрейків Л.В. Інституційне забезпечення державної політики у сфері розвитку малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Андрейків // Збірник наукових праць національного університету державної податкової служби України. – № 1. – 2010. – Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/e-jour nals/znpnudps/2010_1/pdf/10alv diu.pdf
2. Бугаєнко Н. Особливості державної підтримки національного виробництва в умовах економічної кризи / Н. Бугаєнко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.
4. Варналій З.С., Ващенко К.О., Кампо В.М., Лібанова Е.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. К.О. Ващенка. - К. : Персонал, 2010. – 306 с.
5. Варналій З.С. Мале підприємництво : основи теорії і практики: монографія / З.С. Варналій. – К. : т-во «Знання», 2007 – 302 с.
6. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.
7. Газета «Народне слово». Спецвипуск, грудень 2009р. – 1 9с.
8. Гандилов Т. М. Некоторые проблемы развития законодательства о малом и бреднем предпринимательстве / Т. М. Гандилов, М. А. Супатаева // Проблемы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве. – 2007. – 248 с.
9. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/436-15.
10. Державна служба статистики України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
11. Деркач Ю. А.Спрощені системи оподаткування: переваги, недоліки та шляхи їх усунення/ Деркач Ю. А.// Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 21.6. − 2011.– с. 205.
12. Дрига С. Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки :монографія / С. Г. Дрига. – К. : НДІ економіки М-ва економіки України, ДКС центр, 2009. – 359 с.
13. Європейська хартія для малих підприємств / Пріорітети // Журнал "Громадянське суспільство"– 4(30)/2006. – 53 c.
14. Экономический словарь / Под ред. А.И. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007. – 1152 с.
15. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» № 2063-ІІІ від 19.10.2000 р. // ВВР. – 2000. – № 51-52.
16. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/4618-17

17. Заярна Н. М. Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу та сучасні українські реалії. / Н. М. Заярна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – 357 с.
18. Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования: монография / Б.Н. Ичитовкин. – М.:Экономика, 1991. – 204 с.
19. Іванілов О.С. Економіка підприємства / Іванілов О.С.-К., 2009. – 728с.
20. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України [Електронний ресурс] // http://www.ibser.org.ua/UserFi les/File/
21. Інститут власності і свободи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfi.org.ua.

22. Калмиков О.В. Методи регулювання розвитку малого бізнесу в сучасних умовах/ Калмиков О.В. //Економічні інновації. – Випуск 45. – 2011. – с.115.
23. Кіщак В. Розвиток малого та середнього підприємництва: досвід Польщі, Угорщини, Чехії / В. Кіщак, І. Кіщак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.
24. Колісник Г. М. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.03 / Г. М. Колісник. – Львів, 2007. – 23 с.
25. Колісник Г. М. Зарубіжний досвід, шляхи підвищення економічної ефективності підтримки малих підприємств та його аспекти в Україні. / Г. М. Колісник // Збірник науково-технічних праць Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2005. – № 15. – 432 с.
26. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
27. Куклінова Т. В. Внутрішнє стимулювання розвитку малих та середніх підприємств/Т. В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2 – 97 c.
28. Лаптева В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право / В.В. Лаптева, С.С. Занковский. – М. : Волтерс Клувер. – 2006. – 560 с.
29. Левицький С. До уваги підприємців. Спрощена система оподаткування у 2012 році /С. Левицький // Рівне вечірнє. – 2011. – № 96. – 25 с.
30. Логачова С.С. Підтримка діяльності малих підприємств в Україні / С.С. Логачова Всеукраїнський науково-виробничий журнал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/logachova-s s-pidtrimka-diyalnosti-malihpi dpriemstv-v-ukrayini/
31. Лось А.Ф. Податкова політика та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання/ Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. –№2 (6). – с. 195
32. Ляшенко В. І. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В. І. Ляшенко, А. А. Просуленко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – 175 c.
33. Малый бизнес: кредитование малого бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kreditbusiness.ru.
34. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учеб. пособие / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.
35. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторне возможности : монография / А.В. Козаченко, А.Э. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – Київ: Лібра – 2003. – 328 с.
36. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : Зб. ст.; ред. Я. А. Жаліла // Сер. «Безпека економічних трансформацій». – К., 2002. – Вип. 19. – [Електронний ресурс. - ]Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/J alilo19/002.htm.
37. Мельник Н.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Н.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій//. – К. : Вид-во "Знання України", 2010. – 675 с.
38. Мягков П.А. Малые предприятия: монография / П.А. Мягков. – М.: Экономика и МНПП «ЭСИ», 1992. – 140 с.
39. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.

40. Н.Бех. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні/ Н.Бех // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1(26). — 37 с.
41. Норт Д. Iнституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт Д. - К. : Осонови, 2000. – 198 с.
42. Орынбасарова С.Е. Государственное регулирование малого бизнеса в Республике Казахстан : автореф. диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук : 08.00.05 / С.Е. Орынбасарова. – Астана : КГАТУ им. С.Сейфуллина. – 2007. – 26c.
43. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.
44. Петрович Й.М. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Й. Петрович // Банківська справа : зб. наук. праць. – 2009. – № 6. – 84 с.
45. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.
46. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
47. Проект Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org.

48. Про підприємства в СРСР: Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 04.06.1990 №1529-I [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.
49. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О. В., Лібанова та ін. – К., Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.
50. Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу / В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.1. – 463 с.
51. Сафонов І. П. Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / І. П. Сафонов. – Харків, 2006. – 42 с.
52. Смит А. Исследования о природе богатства народов. Кн. 1-2. М.: Наука, 1993. – 572 с.
53. Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О. Осауленка]. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – 566 с.
54. Тэпман Л.Н. Малый бизнес: опыт зарубежных стран: учеб. пособие / Л.Н. Тэпман; под ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 287 с.
55. Туржанський В. А. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності/ Туржанський В. А.// СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2012. – с.258.
56. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.
57. Франовская Г.Н. Малый бизнес: учеб. пособие / Г.Н. Франовская. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. – 182 с.
58. Хом'яков В. Манія переслідування / В. Хом'яков // Контракти. – 2010. – № 46. – 45 с.
59. Чалая Н.Д. Особливості державної підтримки економіки в умовах кризи [Електронний ресурс] /Н.Д. Чалая // Теорії мікро-макроекономіки. – 2009 р. – випуск 33, – режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Tmm/2009_33/14.pdf
60 . Червіна А. С. Особливості розвитку малого бізнесу в умовах нового податкового кодексу//Управління розвитком. - №23. – 2011. – с. 216.
61. Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / С. М. Чистов, Т. Ф. Куценко. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.
62. Чубарєва Л. І. Малий бізнес : теорія, механізми підтримки становлення та розвитку / Л. І. Чубарєва // Автореф. ... канд. екон. наук – Донецьк. – 2008. – 20 с.
63. Шайдюк І. Є. Європейський досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва. / І. Є. Шайдюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні», Київ, Одеса, Стамбул, 17-22 травня 2010 р. – 288 с.

64. Шевченко А. С. Державна підтримка розвитку бізнесу як запорука виконання містом своєї економічної функції [Електронний ресурс] / А. С. Шевченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1(39) – режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e book/apdu/2011-1/doc/3/06.pdf

65. Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект / С.Н. Шишкин. – М. : Волтерс Клувер. – 2010. – 256 c.
66. Ясинська Н. А. Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата державного управління : 08.00.03 / Н. А. Ясинська. – Донецьк, 2008. – 24 с.
67. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parp.gov.pl/files/7 4/81/380/9282.pdf.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.