21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві на прикладі ПАТ "УБ ХАЕС"№ роботи: 1648
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 58
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. ...........................5
1.1. Сутність професійного розвитку працівників підприємства.................. .........5
1.2. Поняття та види кар’єри....................... .............................. .............................. ...7
1.3. Особливості управління кар"єрою персоналу на підприємстві.................. ....15
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. 20
2.1. Аналіз системи управління персоналом ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».......................... .............................. .............................. ............20
2.2. Аналіз професійного розвитку персоналу ПАТ „УБ ХАЕС”......................... 33
2.3. Аналіз ефективності управління кар’єрою...................... .............................. ..37
РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ..................... .............................. .............................. ......40
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .........53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........56
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................58

Скорочен ий варіант роботи

РОЗДІЛ 1
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність професійного розвитку працівників підприємства

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків. Знання випускників на початку XX століття знецінювались через 30 років, в кінці століття — через 10, сучасні спеціалісти повинні перенавчатись через 3-5 років.
Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією.
Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління персоналом. За прогнозами науковців США, в найближчі роки середній рівень освіти виросте до 13,5 року. Більше половини створених робочих місць вимагають середньоспеціальної освіти, а 1/3 — вищої.
Домогтися високих результатів в організації можливо тільки тоді, коли люди, які там працюють, володіють знаннями, умінням, відповідним настроєм. Освіта і навчання персоналу повинні бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний розвиток.
Професійний розвиток — це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов"язків нових посад. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10 % фонду заробітної плати [5, с. 45].

1.2. Поняття та види кар’єри

Важливим напрямком управління розвитком персоналу є планування кар"єри працівників підприємства.
Термін "кар"єра" у загальному розумінні означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та іншої діяльності [9, с. 138].
Кар"єру – траєкторію свого руху – людина будує самостійно, враховуючи особливості внутрішньо- і позаорганізаційної реальності і головне – свої власні цілі, бажання та настанови.
Під трудовою кар "єрою мається на увазі індивідуальна послідовність змін у праці особистості, що обумовлена зміною її становища на вертикальній шкалі складності праці або соціальній драбині робочих місць, посад.
Поняття "трудова кар"єра" є більш ширшим у порівнянні з такими термінами, як "ділова кар"єра" або "професійно-кваліфікаційне просування".

1.3. Особливості управління кар"єрою персоналу на підприємстві

Кар"єра персоналу підприємства повинна бути об"єктом управління.
Управління кар"єрою персоналу – це комплекс заходів, що здійснюються кадровою службою підприємства, з планування, організації, мотивації і контролю службового зростання персоналу, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, здібностей та схильностей, а також виходячи із цілей, потреб, можливостей і соціально-економічних умов підприємства [13, с. 201].
Управління кар"єрою полягає в тому, що, починаючи з моменту прийняття працівника у підприємство, і, закінчуючи передбачуваним його звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне горизонтальне і вертикальне просування по системі посад або робочих місць. Працівник повинен знати не тільки свої перспективи на короткостроковий і довгостроковий період, але і те, яких показників він повинен досягти, щоб розраховувати на просування по службі.

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Аналіз системи управління персоналом ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС»

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» створено у 1978 році як «Управління будівництва Хмельницької АЕС» з метою комплексного спорудження атомної електростанції та міста енергетиків у Хмельницькій області.
ПАТ «УБ ХАЕС» – колективна будівельна організація, заснована на власності трудового колективу та акціонерів товариства.
В 1994 році «Управління будівництва Хмельницької АЕС» зареєстроване як ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», а у 2000-2003 роках на базі його структурних підрозділів утворилися 25 юридичних осіб зі статусами товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств закритого типу.
Основні напрямки діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (Ліцензія АА № 320915):
- будівництво атомних, теплових та гідроелектростанцій;
- цивільне будівництво;
- будівництво доріг, мостів;
- монтаж ліній електропередач до ЛЕП – 750 кВ;
- будівництво гідроелектричних споруд;
- виготовлення залізобетонних та столярних виробів;
- ремонт, монтаж та капітальний ремонт котлів, монтаж котлів;
- монтаж газопроводів низького і середнього тиску;
- монтаж тепломереж, водопроводів, трубопроводів;
- монтаж обладнання теплових і атомний станцій;
- монтаж резервуарів ємністю до 5000 м. кубічних.

2.2. Аналіз професійного розвитку персоналу ПАТ „УБ ХАЕС”

Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком є визначення потреб ПАТ «УБ ХАЕС» в цій сфері. Йдеться про виявлення невідповідностей між професійними знаннями та навичками, котрими повинен володіти персонал, та тими знаннями та навичками, котрими він володіє в дійсності.
Для розвитку працівників використовуються більш різноманітні та складні методи, ніж при навчанні, а саме: участь у проектах, нарадах, переговорах, конференціях, членство в професійних клубах, сумісництво посад, ротації, самонавчання, планування кар’єри і т.д.
Навчання спрямоване на конкретну роботу та здійснюється такими методами, як: тренінги та семінари у спеціальних тренінгових організаціях, та безпосередньо на робочому місці ПАТ «УБ ХАЕС» (презентації, участь в проектах і т.д.).

2.3. Аналіз ефективності управління кар’єрою

Розпочати аналіз управління діловою кар’єрою на доцільно з аналізу служби управління персоналом, функцією якої є розробка, реалізація та контроль кар’єри кожного працівника.
Проаналізувавши визначені в «Положенні про кадрову службу» задачі та функції відмічаємо, що плануванню кар’єри, мотивації до кар’єрного зростання приділяється обмаль уваги. Цей факт необхідно врахувати при удосконаленні системи управління діловою кар’єрою на УБ ХАЕС.

РОЗДІЛ 3
ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Незалежно від того, на якій стадії існування знаходиться підприємство, розвиток персоналу є одним з актуальних питань у сфері управління персоналом. Грамотно спланована та чітко організована робота з розвитку персоналу – запорука досягнення підприємством стратегічних цілей, його конкурентоспроможності, а також проведення організаційних змін.
Ефективна система професійного розвитку персоналу – це система, яка спроможна досягати поставлених цілей огранізації та результати якої можна виміряти у відповідних одиницях. Відповідно, професійний розвиток – це засвоєння працівником нових знань, умінь та навичок, які вони використовуватимуть у своїй професійній діяльності.
Тому важливим елементом системи професійного розвитку працівників підприємства є професійна підготовка та навчання працівників. За результатами досліджень, професійне навчання та розвиток слід проводити згідно з порядком, який показано на рисунку 3.1.
З метою чіткого уявлення про предмет та завдання навчання та систематизації дій і процедур, націлених на професійний розвиток та навчання персоналу, нами розроблено нормативний документ, який регламентує професійний розвиток персоналу на ПАТ «Упраління будівництва ХАЕС» – Положення «Про професійне навчання та розвиток персоналу ПАТ«УБ ХАЕС», яке складається з 9 розділів та 4 додатків.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.