22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оборотні кошти підприємства: сутність, організація, нормування та оцінка ефективності використання№ роботи: 1647
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ………………................... .............................. .............................. .........……….3
1 Особливості організації та використання оборотних коштів підприємства.................. .............................. .............................. ..................…………5
1.1 Сутність, склад та структура оборотних коштів на підприємстві........……..5
1.2 Формування обігових коштів на підприємстві…..............….. ...................……7
1.3 Особливості визначення нормативів оборотних коштів підприємства...........8
2 Оцінка ефективності використання оборотних коштів на ПАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ................18
2.1 Оргнанізаційно-економічна характеристика ПАТ „Пригма –Прес”..............18
2.2 Аналіз динаміки основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..19
2.3 Аналіз організації та ефективності використання обігових коштів на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...24
3 Шляхи вдосконалення організації та підвищення ефективності використання оборотних коштів на ПАТ „Пригма-Прес”................. .............................. ..............30
Висновки.... .............................. .............................. .............................. ......................33
Спис ок використаних джерел........................ .............................. ............................35
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........37

Вступ

Останні м часом в умовах становлення ринкових відносин в незалежній Україні загальний фінансовий стан та інвестиційна діяльність як приватизованих, так і державних підприємств значно погіршилися.
Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення ефективності використання їх оборотного капіталу, який займає значну питому вагу в структурі активів підприємств. Важлива роль у реалізації поставлених завдань належить економічному аналізу як одній із функцій управління.
Про актуальність теми курсової роботи свідчить і те, що підприємсництво в Україні потребує сучасного теоретичного, методологічного та методичного забезпечення управління оборотним капіталом, наукових рекомендацій щодо процесів формування та використання оборотних активів підприємств.
Суттєвий внесок у вивчення проблем управління оборотними активами підприємств зробили В. Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван Хорн та інші науковці.
Незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі аспекти проблем управління оборотним капіталом, дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що впливають на здійснення управління поточними активами підприємства вимагають подальшої розробки.
Актуальність і важливість питань управління оборотним капіталом і велике значення цього процесу для фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.
Мета даної роботи – аналіз використання та визначення потреби в оборотних коштах на підприємстві.
Для досягнення поставленої необхідно було розв’язати наступні завдання:
- розкрити сутність та поняття оборотних активів підприємства;
- охарактеризувати склад і структура обігових активів підприємства;
- проаналізувати господарську діяльність підприємства;
- дослідити склад та структуру оборотних коштів на ПАТ „Пригма-Прес”;
- проаналізувати ефективність використання оборотних коштів на даному підприємстві;
- охарактеризувати основні напрямки ефективного використання оборотних коштів підприємства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.