22 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація професійного навчання персоналу на підприємстві (на прикладі ТОВ „Два друга”)№ роботи: 1646
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ..................... .............................. .............................. ......5
1.1. Суть та послідовність проведення професійного навчання персоналу...........5
1.2. Навчання персоналу: методика та оцінювання ефективності.................. ......10
1.3. Практика навчання персоналу в зарубіжних країнах....................... ..............15
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «ДВА ДРУГА»........................ .............................. .............................. .......................23
2.1 . Загальна характеристика ТОВ „Два друга”........................ .............................2 3
2.2. Оцінка трудових ресурсів підприємства.................. .............................. .........32
2.3. Оцінювання результативності системи професійного навчання персоналу на підприємстві.................. .............................. .............................. ............................35
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. ............................38
ВИСНОВКИ.................... .............................. .............................. .............................. .43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........45
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................48

ВИСНОВКИ

Професійне навчання – це процес цілеспрямованого формування у співробітників спеціальних знань, розвиток необхідних навиків й умінь, які дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов"язки, освоювати нові види діяльності.
Серед усіх методів навчання персоналу виділяють дві великі групи:
1) навчання на робочому місці (або внутрішньовиробниче): виробничий інструктаж, ротація, направлене придбання досвіду, наставництво, наставництво-супервізія, ситуаційне наставництво, формальне наставництво, неформальне наставництво, коучинг, стажування, використовування працівників як асистентів, підготовка у проектних групах;
2) навчання зовні робочого місця (або позавиробниче): лекції, ділові ігри, інсценування, тренінги, метод вирішення практичних ситуацій (кейсів), методи рішення виробничо-економічних проблем за допомогою моделей, робочі групи, конференції, семінари, круглі столи, дискусії, зустрічі з керівництвом, екскурсії, самостійне навчання.
Існують також методи навчання, які поєднують аспекти внутрішньовиробничого і позавиробничого навчання. Серед них: емпіричне навчання, демонстрація і практика під керівництвом, програмовані курси, навчання дією, навчання за допомогою комп"ютера.
Об’єктом дослідження є ТОВ „Два друга” - підприємство громадського харчування.
Основним видом діяльності ТОВ „Два друга” є виробництво продукції громадського харчування та надання послуг. ТОВ „Два друга” вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
Кількість відвідувачів ресторану має позитивну тенденцію. Так, з 2009 р. по 2011 р. кількість відвідувачів зросла на 2514 осіб та становила 7261 відвідувача.
Обсяги чистого доходу від реалізації продукції (послуг) у 2009 році склав 712 тис. грн., у 2010 році значення даного показника збільшилось майже вдвічі і становило 1347,1 тис. грн. У 2011 році виручка і надалі продовжувала зростати, темпи росту показника до попереднього року склали 136,5%.
Аналізуючи середньооблікову чисельність працівників помітно, що відчутних змін тут не відбувається. За період з 2009 по 2011 роки чисельність працівників зменшилась на 2 особи.
Коефіцієнт обороту з прийому у 2009 році становив 0,05, у 2010 та 2011 роках відповідно 0,14 та 0,025.
Коефіцієнт обороту з вибуття зменшився 3 0,35 (2009 р.) до 0,17 (2011 р.).
Також потрібно відмітити, що у 2011 році коефіцієнт обороту з прийому є вищим за коефіцієнт обороту з вибуття.
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, знизилася у порівнянні з 5 осіб у 2009 році проти 3 осіб у 2011 році.
У 2009 році серед працівників, що підвищили кваліфікацію були 1 керівник та 4 спеціалісти, у 2010 та 2011 роках підвищення кваліфікації пройшли відповідно 4 та 3 особи з категорії спеціалістів.
Серед заходів вдосконалення системи професійного навчання ми пропонуємо підвищити кваліфікацію працівників.
Підвищення кваліфікації — це навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Для цього організовуються виробничі курси, курси цільового характеру, школи передового досвіду і методів праці.
Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є:
- забезпечення ефективного виконання нових завдань;
- підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій;
- просування по посаді або в горизонтальному переміщенні;
- освоєння нових професій;
- підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки та технології.
   
Список літератури

1. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-економічні відносини / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 440с.
2. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
3. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.
4. Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посібник / В. М. Данюк, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
5. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / М. Б. Махсма.– 2-е вид.– К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– 188 с.
6. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан та ін. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
7. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
8. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.
9. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.
10. Абрамов В. М. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко та ін. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 208 с.
11. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.
12. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч. посібник / А. М. Гриненко – К. : КНЕУ, 2004. – 309 с.
13. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2007. – 559 с.
14. Бабицький А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 22-28.
15. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – 2 изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
16. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.
17. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
18. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.
19. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, – 2009. – 390 с.
20. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации Учеб.-практ. пособие. / С. В. Шекшня. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 345 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.