21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підвищення якості прийняття управлінських рішень на підприємстві№ роботи: 1644
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень………...………5
1.1. Сутність поняття „управлінське рішення”………………………………...…..5
1 .2. Чинники, що визначають якість управлінських рішень……………………...8
1.3. Види управлінських рішень та їх оцінка……………………….…………….11
РОЗД ІЛ 2. Дослідження прийняття управлінських рішень на Хмельницькому державному центрі науки, інновацій та інформатизації……………….......... ......16
2.1. Загальна характеристика Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації………………………………………… ………………………...16
2.2. Аналіз чинників впливу на прийняття управлінських рішень на підприємстві……………………………………………… ……………………..….21
2.3. Оцінка якості прийняття управлінських рішень на підприємстві……...…..23
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення управлінських рішень на підприємстві..…....…28
3.1. Основні напрямки покращення якості управлінських рішень на підприємстві……………………………....... .............................. .........................….28

3.2. Економічне обґрунтування підвищення якості прийняття управлінських рішень на підприємстві……………………………………………… ……….……31
ВИСНОВКИ……………………………… ………………………………………...35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....38
ДОДАТКИ…………………………………………………………… ………….….41

ВИСНОВКИ

Управ лінське рішення - це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. У зв"язку з цим управлінське рішення може розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до управляємого об"єкту. Кожне підприємство є не тільки виробником продукції, але й складовою частиною суспільства. Тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.
Якість, управлінського рішення значною мірою визначає кінцевий результат і залежить від ряду факторів:
- якості вихідної інформації, що визначається її достовірністю, достатністю, захищеністю від перешкод і помилок, формою подання (відомо, що точність результатів розрахунку не може бути вище точності, яка використовується для розрахунку інформації);
- оптимального або раціонального характеру прийнятого рішення;
- своєчасності прийнятих рішень, яка визначається швидкістю їх розробки, прийняття, передачі та організації виконання;
- відповідності прийнятих рішень діючим механізмом управління та базуються на ньому методів управління;
- кваліфікації кадрів, що здійснюють розробку, прийняття рішень та організацію їх виконання;
- готовності керованої системи до виконання прийнятих рішень.
Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення загальних і конкретно-специфічних підходів до їхньої розробки, реалізації й оцінці, що дозволяє підвищити їхню якість, ефективність і наступність. Управлінських рішень можуть бути класифіковані найрізноманітнішими способами. Найбільш розповсюдженими є наступні принципи класифікації:
- по функціональному змісту;
- по характеру розв"язуваних задач (сфері дії);
-по ієрархії керування;
- по характеру організації розробки;
- по характеру цілей;
- з причин виникнення;
- по вихідних методах розробки;
- по організаційному оформленню.
Практичні дослідження проводяться на прикладі Державного підприємства Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації. Діяльність Центру спрямована на забезпечення потреб регіональних користувачів науково-технічної, економічної та нормативно-правової інформації.
Щодо фінансово-господарської діяльності, то ми бачимо, що підприємство є збитковим та має цілий ряд негативних тенденцій.
Оскільки ДП Хмельницький ЦНТІ, як будь-яке інше підприємство, є складною системою, рішення приймаються людьми, то існує цілий ряд факторів, що впливають на прийняття рішень. До них належать: особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні обмеження, психологічні обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність рішень та інші.
Згідно розрахунків визначено, що показник оцінки якості управлінських на ДП Хмельницький ЦНТІ є на досить високому рівні, а це означає, що робота керівника вважається досить результативною, але звичайно є деякі недоопрацювання, оскільки даний коефіцієнт міг би складати і 100 відсотків.
Основними практичними причинами, що впливають на прийняття менеджерами неякісних управлінських рішень, є:
- значний обсяг рішень, що приймаються керівниками;
- рішення, що приймаються, не ув"язуються з попередніми або дублюють існуючий організаційний порядок;
- трансформація мети рішення у процесі його руху по ієрархічних рівнях управління;
- прийняття псевдорішень, тобто таких рішень, які не мають конкретного змісту;
- відсутність процедури узгодженості рішень з виконавцями;
- встановлення нереальних термінів для виконання роботи;
- незначна кількість інноваційних та стратегічних рішень, що приймаються керівниками;
- недостатнє інформаційне забезпечення прийняття рішень;
- прийняття рішень під впливом емоцій.
В цілому до напрямів, що багато в чому визначають якість управлінського рішення на ДП Хмельницький ЦНТІ, треба віднести надійність інформації, швидкість її переробки, протидію можливим перешкодам в каналах, захист конфіденційної інформації тощо.
Найбільш проблемними для керівника підприємства є завдання (функції) професійного характеру, а саме прийняття управлінських рішень. Отже керівнику необхідно розвиватися і використовувати нові, іноваційні методи в своїй роботі, зокрема.
Для керівника досліджуваного підприємства ми пропонуємо пройти тренінг на тему "Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень"
Програма тренінгу включатиме:
1. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.
2. Особливості забезпечення процесу прийняття рішень щодо ціноутворення.
3. Використання сучасних методів в прийнятті управлінських рішень.
   
Список літератури

1. Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту // Актуальні проблеми економіки. -2004. - № 4. - С. 170 - 175.
2. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003 - 420 с.
3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів]. – К. : Вид-во "Кондор", 2003. – 414 с.
4. Ґріфін P., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
5. Грішнова О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник/ Олена Грішнова,. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
6. Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. - К.: Всеувито, Наукова думка 2001. - 242 с.
7. Доминяк В. Организационная лояльность: основные подходы // Менеджер по персоналу. – 2006. – № 4. – С. 34-40.
8. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ В. М. Ковальов, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов та ін; Мін-во освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 255 с.
9. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ А. В. Мерзляк, Є. П. Михайлов , М. Х. Корецький та ін.; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 235 с.
10. Єсінова Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Ніна Єсінова,. - К.: Кондор, 2004. - 429 с.
11. Жалило Б. Как разработать план развития персонала // Справочник кадровика. – 2007. - № 9 – С. 18-21.
12. Калина А. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Алла Калина,; МАУП. - Київ, 2004. - 268 с.
13. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. – 556 с.
14. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.
15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
16. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (психотехника управления и самотренировки). - М.: Элник, 1995. - 575 с.
17. Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — № 605. — С. 20–24.
18. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 800 с.
19. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібн. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця, канд. екон. наук, доц. М.М. Шигун. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2004. – 352 с.
20. Небава, М. І. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень : Навчальний посібник / М. І. Небава, А. А. Шиян. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 59 с.
21. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посібн. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
22. Психология управления персоналом: пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А.В. Батаршева, А.О. Лукьянова. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2005. – 624 с.
23. Управление организацией : учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. – 2-е изд., [перераб. И доп.]. – М. : Изд-во ИНФРА-М, 2000. – 669 с.
24. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч.-метод. посібн. / Укл. О.С. Височан. – Л. : Вид. відділ ІППТ при НУ "Львівська політехніка", 2005. – 192 с.
25. Шинкаренко В., Криворучко О. Процес мотивації якості на підприємстві // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 1. – С. 36-39.
26. Яцура В.В., Мицик Б.І. Основи менеджменту : навч. посібн. – Л. : Вид-во "Літопис", 2000. – 157 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.