14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка можливості вдосконалення діяльності підприємства у сфері надання транспортних послуг№ роботи: 1641
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства у сфері надання послуг........................ .............................. .............................. ..........................5
1 .1. Економічна сутність і загальна характеристика ефективності.................. .......5
1.2. Система показників оцінки ефективності та фактори підвищення ефективності діяльності підприємства.................. .............................. .....................10
1.3. Особливості аналізу діяльності підприємства у сфері надання транспортних послуг........................ .............................. .............................. .............................. ........16
РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності діяльності ХКП „Електротранс”................ ........23
2.1. Організаційно-економічна характеристика ХКП «Електротранс»................ 23
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ...........28
2.3. Аналіз показників економічної ефективності діяльності підприємства........34
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення діяльності ХКП „Електротранс”................ .....40
3.1. Резерви збільшення прибутковості підприємства.................. .........................40
3 .2. Обґрунтування заходів підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.................. .............................. .............................. .............41
ВИСНОВКИ..... .............................. .............................. .............................. .................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................. .............................. .....51
ДОДАТКИ.............. .............................. .............................. .............................. ..........53

ВИСНОВКИ

От же, провівши огляд літературних джерел ми дійшли висновку, що найчастіше під ефективністю діяльності розуміють кінцеві результати використання різних ресурсів за певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети діяльності підприємства з найменшими витратами суспільної праці.
Велика увага в економічній літературі приділяється показникам економічної ефективності. У системі показників ефективності виробництва можна виділити такі групи показників:
• ефективності використання основних фондів;
• ефективності використання оборотних фондів;
• ефективності використання праці (трудових ресурсів);
• ефективності окремих видів діяльності;
• узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства.
Щодо класифікації чинників зростання ефективності (продуктивності) економічних систем діяльності доцільно здійснювати за трьома ознаками:
- джерелами підвищення;
- напрямками розвитку та вдосконалення діяльності;
- місцем реалізації в системі управління діяльністю.
Приділяючи увагу тим блокам діяльності, в яких найбільш яскраво відображаються характерні економічні риси, притаманні транспортній галузі, економічний аналіз будь-якого виду транспорту на нашу думку може включати наступні модулі:
- аналіз динаміки і виконання плану перевезень;
- аналіз техніко-експлуатаційних показників;
- факторний аналіз обсягу перевезень;
- аналіз витрат перевезень.
Другий розділ курсової роботи присвячено аналізу фінансово-господарської діяльності ХКП «Електротранс».
Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" є комунальним унітарним комерційним підприємством.
Щодо основних показників діяльності, то тут виступає наступна характеристика. Збиток у 2011 р. зменшився проти 2010 р. (у якому являв собою 2883 тис. грн.) на 21,78 % і становив 628 тис. грн.
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції мають тенденцію до зменшення, з 1,35 грн. до 1,18 грн., тобто на 88,1% у 2010 році проти 2009 року і з 1,18 грн. до 1,09 грн. у 2011 році проти 2010, що є позитивним явищем для підприємства.
Структура балансу на кінець 2011р. змінилася. Сума балансу зменшилась на 1232 тис. грн. в основному за рахунок основних засобів та оборотних коштів. На кінець року в порівнянні з початком року зменшилась вартість необоротних активів з 15982,0 тис. грн. до 14676,0 тис. грн. на 1306,0 тис. грн., тобто їх частка в структурі балансу на кінець року зменшилась на 1,26%. Збільшилась дебіторська заборгованість на кінець року на 250 тис. грн., це свідчить про зменшення можливості покупців оплатити вартість наданих послуг. Збільшився залишок грошових коштів, на початок року він складав 48,0 тис. грн., а на кінець року – 210,0 тис. грн.
Проаналізувавши показники ефективності ми бачимо, що позитивним фактом для підприємства є збільшення фондовіддачі, яка формулює ефективність використання основних фондів. Протягом 2011 р. значення даного показника збільшилося на 0,66 грн. і становило 2,37 грн. Сутність фондомісткості, яка є оберненим показником до фондовіддачі, зменшилося від 0,59 грн. до 0,42 грн., тобто на 72,19%. Фондоозброєність характеризує на скільки працівники підприємства забезпечені основнами фондами. Негативним явищем для підприємства є те, що рівень фондоозброєності, який у 2010р. становив 19,14 грн., зменшився до 17,56 грн., тобто на 1,58 грн.
Найвищий розмір коефіцієнта оборотності оборотних засобів був у 2009 р. – 13,67, але негативною тенденцією є його зменшення до 10,1 у 2010 р. і до 9,68 у 2011 р. Принаймні, все-таки доволі високий рівень коефіцієнта оборотності оборотних засобів дає здатність підприємству одержувати прибутки за менший інтервал часу та в більшому розмірі. Позитивним для підприємства також є те, що порівняно з 2009 р. спостерігається зменшення матеріаломісткості з 0,63 грн. у 2009р. до 0,61 грн. у 2010 р., до 0,58 грн. у 2011 р.
Третій розділ курсової роботи присвячено питанням підвищення ефективності діяльності ХКП „Електротранс”.
Зменшення собівартості продукції являється одним із важливих кроків на шляху до фінансового оздоровлення підприємства, оскільки зниження собівартості є джерелом збільшення прибутку.
Мотивація й стимулювання є одним з вирішальних факторів у підвищенні продуктивності праці.
Для ефективного управління мотивацією необхідно:
- чітко усвідомити модель основного процесу мотивації: потреба - мета - дія - досвід - очікування;
- знати фактори, які впливають на мотивацію;
- набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути задоволені;
- знати, що мотивація - не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та інерції.
   
Список літератури

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.
2. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
3. Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту // Актуальні проблеми економіки. -2004. - № 4. - С. 170 - 175.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
5. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
6. Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко, А.П. Куліш та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 165 с.
7. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003 - 420 с.
8. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів]. – К. : Вид-во "Кондор", 2003. – 414 с.
9. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: [навч. посібник]. – 2-ге вид., перероб. та доп. / І. В. Зятковський. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
11. Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — № 605. — С. 20–24.
12. Небава, М. І. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень : Навчальний посібник / М. І. Небава, А. А. Шиян. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 59 с.
13. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика / О. А. Подсолонко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 370 с.
14. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
15. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
16. Примак Т. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. екон. спец. вузів/ Тетяна Примак,; Ред. В.П.Розумний. -2-е вид., стер. . -К.: Вікар, 2002. -175 с.
17. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями / А.Б Титов. - СПб: Питер, 2001.-240 с.
18. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхудинов. - М.: ИНФРА-М. -2000.-312с.
19. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: [підручник]. / О. С. Філімоненков – К.: Алерта, 2009. – 496 с.
20. Фінанси підприємств: [підручник] / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білий, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
21. Яцура В.В., Мицик Б.І. Основи менеджменту : навч. посібн. – Л. : Вид-во "Літопис", 2000. – 157 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.