17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз визначальних категорій теорії виробництва№ роботи: 164
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 52 стор
винагорода автору: за домвленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Макроекономічний аспект виробництва................... ............................7

1.1. Сутність виробництва та його чинники....................... .............................. ....7
2.2.. Основні фактори виробництва та механізм їх поєднання..................... ....11
Розділ 2. Мікроекономічний аспект виробництва................... ...........................15

Розділ 3. Особливості розвитку та показники процесу виробництва в Україні....................... .............................. .............................. .............................. ...36
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .......47
Список використаних джерел........................ .............................. ........................50
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
3. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
4. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
5. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
6. Борисов Е.Ф. Волков Ф.М. Основы экономической теории. М. Высшая школа. 1993.
7. Вимірювання національного обсягу виробництва та доходу // Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К., 1995. – С.134-135.
8. Долан, Эдвин Дж., Линдсей, Девид Е. Макроэкономика. Пер. с англ. С-Пб. 1994.
9. Ермишин П.Г. Основы экономической теории (курс лекций). К:”АЛЬТ”, 2000 г.
10. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен // Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ.– К., 1993.– С. 133-154.
11. Качан Є. П. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Євген Петрович Качан (ред.). — 2 вид., доп. і перероб. — К. 2002. — 551с.
12. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
13. Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія Тернопіль “Астон” 1996
14. Макконнелл К.Р., Брюс С.Л. Экономика: Принципы, пробелы и политика. т.1-2. Пер. с англ. - М., Республика. 1992.
15. Максимова В.Ф. Рыночная экономика. Учебник в трех томах. Том 1. Теория рыночной экономики. Микроэкономика. Москва .Издательство «Соминтекс». 1992г.
16. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
17. Нуриев Р.М. Основы экономической теории. Микроэкономика. Учебник для вузов. М. Высшая школа. 1996.
18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 2001
19. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
20. Политическая экономия. Под ред. А.В. Сидоровича, Ф.М. Волкова. М. Издательство МГУ. 1994. часть 2.
21. Показатели национальной экономики // Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – К., 1998. – С. 248-262.
22. Раймон Барр. Политическая экономия. т. 1, 2. Москва. "Международные отношения" 1995 г.
23. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. М. Наука. 1996.
24. Рохлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков вводимых ресурсов. М. "Наука", 1996 г.
25. Рыночная экономика. Учебник в 2-х томах., том 2, часть 2. Основы бизнеса. Москва. Издательство «Соминтекс», 1992г.
26. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
27. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. - М.: Дело, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.