22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Механізм підтримки довгострокової рівноваги підприємства, галузі, ринку№ роботи: 1629
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Теоретична частина
Механізм підтримки довгострокової рівноваги підприємства, галузі, ринку
2. Практична частина
2.1. Розрахункове завдання
В додатку И наведено дані щодо обсягу попиту на товар Х за різних цінових рівнів.
На основі цих даних необхідно:
- визначити виручку від продажу товару Х при кожному ціновому значенні;
- обрахувати коефіцієнт цінової еластичності попиту для всіх зазначених інтервалів цін. За яких значень ціни попит є еластичним, нееластичним та одинично еластичний?
- зобразити графічно криві попиту на товар Х та виручки від його продажу. Визначити на кривій попиту зони еластичності попиту;
- зробити висновки про залежність еластичності попиту на товар та виручки.
Обчислені показники занести в таблицю.

2.2. Розрахункове завдання
Припустимо, що споживач щомісяця купує товари Х та Y. На основі даних, наведених в додатках К та Л, необхідно визначити наступні показники:
- кількість грошей витрачає споживач на покупку необхідної кількості товарів Х та Y;
- корисність, яку споживач одержує від споживання такої комбінації товарів;
- граничну корисність, що одержує споживач від споживання товарів Х та Y.
- відношення граничної корисності до ціни для кожного з товарів;
- при якій комбінації (кількості) товарів Х та Y корисність виявиться максимальною?
Зобразити графічно криві граничної корисності товарів Х та Y.
Зробити висновки.
На основі обчислених показників заповнити таблиці.

2.3. Розрахункове завдання
Припустимо, що обсяг праці фірми може варіюватись від 0 до 6 люд.-год. В додатку М наведено дані, щодо сукупного продукту фірми.
На основі цих даних необхідно
- визначити граничний та середній продукт праці;
- побудувати криві МРL та АРL;
- визначити за якого рівня використання праці крива МРL перетне криву АРL.
Зробити висновки.
На основі обчислених показників заповнити таблицю.

2.4. Розрахункове завдання
Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 7 одиниць продукції у короткостроковому періоді.
В додатках Н та П наведено фактори виробництва, які використовує фірма та плата за них.
На основі цих даних необхідно:
- розрахувати сукупні, постійні, змінні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми. Визначені показники занести в таблицю 1.5;
- зобразити графічно криві сукупних, постійних і змінних витрат. Пояснити форми кривих;
- зобразити графічно криві середніх сукупних, середніх постійних, середніх змінних та граничних витрат. Визначити і пояснити точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат;
- вказати та пояснити, як кожна з наступних подій вплине на величини різних видів витрат і розташування їх кривих:
а) внаслідок підвищення залізничних тарифів зросли транспортні витрати фірми;
б) зросли витрати на рекламу продукції фірми;
в) скоротився управлінський персонал;
г) з виробництва звільнена частина робітників;
д) зросла орендна плата за приміщення;
е) зросли ціни енергоносіїв.

2.5. Розрахункове завдання
Припустимо, що у деякої фірми праця є єдиним змінним фактором виробництва від 0 до 8 чол. В додатках Р та С наведено дані, щодо ціни одиниці продукції та обсягу її випуску, можливі обсяги ринкової та мінімальної ставки заробітної плати, а також розмір підвищеної заробітної плати під тиском профспілок.
На основі цих даних необхідно:
- розрахувати обсяги граничного продукту праці, сукупний дохід та граничну дохідність праці. Визначені показники занести в таблицю;
2. Графічно визначити:
а) обсяг попиту фірми на працю за ринкової ставки заробітної плати;
б) яку максимальну кількість робітників може найняти фірма при мінімальному обсязі заробітної плати, встановленому державою?
в) яким повинно бути рішення адміністрації фірми щодо звільнення (найму на роботу) робітників, якщо під тиском профспілки фірма буде змушена підвищити місячну заробітну плату?
На основі графічно обчислених показників заповнити таблицю.

3. Список використаних літературних джерел
   
Список літератури

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – К. : Знання, 2010. – 437 с.
2. Андреюк Н. В. Мікроекономіка : навч. посіб. / Н. В. Андреюк. – К. : Кондор, 2006. – 176 с.
3. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: навч. посіб. (3-тє вид. випр.) / Базілінська О.Я., Мініна О.В. / За ред. Базілінської О. Я.. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.
4. Безугла В. О. Мікроекономіка: навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
5. Буряк П. Ю. Мікроекономіка: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк. – К: «Хай-Тек Прес», 2008. – 368 с.
6. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: навч. посіб. / Т. Т. Горобчук. – К: Центр учбової літератури, 2004. – 272 с.
7. Гронтковська Г. Е.. Мікроекономіка. Практикум: навч. посіб. (3-ге вид., стер.) / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 418 с.
8. Економічна теорія: історія економіки економічної думки, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка: навч. посіб. / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, І. М. Бурденний, М. М. Теліщук та ін.]. – Чернівці. : «Прут», 2012. – 552 с.
9. Задоя А. О. Мікроекономіка : курс лекцій та вправи: навч. посіб. (2-ге вид., стер.) / А. О. Задоя. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 211 с.
10. Калініченко О. В. Мікроекономіка: навч. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.