20 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мета і завдання морального виховання молоді№ роботи: 1611
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Мета і завдання морального виховання молоді………………………………3
2. Поняття про емоційно-вольову сферу особистості………………………....10
3. Словесні методи навчання і їх характеристика……………………………..19

Список використаних джерел…………………………………………….…….24
   
Список літератури

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 288 с.
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 560 с.
3. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
4. Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
5. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
6. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
7. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюн и др.-Москва: 2002.
8. Палеха Ю. І., В. І. Герасимчук, О. М. Шиян,"Основи психології та педагогіки" вид. ЄУФІМБ, К-2003,
9. Педагогічна майстерність. / За ред. І.А.Зязюна. – К., 2003
10. Соціальна педагогіка: підручник /За ред.А.Й. Капської - К.:, 2003.
11. Соціальна педагогіка: підручник /За ред.А.Й. Капської - К.:, 2003.
12. Степанов М. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. Видання 2-ге, виправлене, доповнене
13. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюн и др.-Москва: 2002.
14. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002 192 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.