25 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Тенденції та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні№ роботи: 1610
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 95
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ......................... .............................. .............................. .............................. .......6
1.1. Суть, функції та структура інвестиційного ринку......................... ...................6
1.2. Економічні передумови становлення ринку інвестицій в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......17
1.3. Принципи та механізми державного регулювання інвестиційної діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ......22
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......34
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ....................... .............................. .............................. .............................. ....36
2.1. Аналіз динаміки інвестиційної діяльності в Україні....................... ...............36
2.2. Розвиток інституційної структури вітчизняного інвестиційного ринку......................... .............................. .............................. .............................. ........44
2.3. Методи фінансування інвестиційної процесу в Україні....................... ..........50
Висновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......56
РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. ..................59
3.1. Світові тенденції функціонування інвестиційного ринку та можливість їхньої адаптації до умов вітчизняної економіки..................... .............................. ..59
3.2. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України.................69
3. 3. Стратегічні орієнтири формування інвестиційної політики в сучасних умовах........................ .............................. .............................. .............................. .......75
Висновки до розділу 3............................. .............................. .............................. ......85
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .........88
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........93

Анотація
Інв естиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку. Це складний механізм, що поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в інвестиційній сфері на основі розгалуженої системи норм інвестиційного бізнесу.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку опрацьованої літератури (55 позицій), аналітичних таблиць та рисунків.
У першому розділі роботи автором розкрито економічні передумови становлення ринку інвестицій в Україні, принципи та механізми державного регулювання інвестиційної діяльності.
Другий розділ присвячено функціонуванню інвестиційного ринку в Україні, а саме: проаналізовано динаміку інвестиційної діяльності в Україні, досліджено розвиток інституційної структури вітчизняного інвестиційного ринку, розглянуто методи фінансування інвестиційної процесу.
У третьому розділі розглядаються пріоритетні напрями розвитку інвестиційного ринку України. А саме, розглядаються світові тенденції функціонування інвестиційного ринку та можливість їхньої адаптації до умов вітчизняної економіки, визначаються основні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України.
   
Список літератури

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646
2. Закон України «Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292
4. Закон України “Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384
5. Закон України “Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
6. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 № 978-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст.377
7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 1
8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
9. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238
10. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.553
11. Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251
12. Законом України “Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.229
13. Закон України “Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.313
14. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 1
15. Закон України “Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 № 3273-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.134
16. Закон України “Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266
17. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.434
18. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32
19. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34
20. Закон України “Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64
21. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. С. 280.
22. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Издательство «Питер», 2006. С. 196.
23. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2005. С. 135.
24. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2006. С. 190.
25. Бандурин В.В., Зубов Д.Л. Инвестиционная деятельность в Украине в условиях развития корпоративных форм управления. - М.: Петровский двор, 2007. С. 120.
26. Биргман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2007. С. 340.
27. Бланк Н.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: Ника-Центр, Эльга, 2004. С. 320.
28. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов. - Калининград: «Янтарный сказ», 2007. С. 85.
29. Бодди Д., Пэйтои Р. Основы менеджмента. - СПб.: Издательство «Питер», 2007. С. 250.
30. Гусева К. Ранжирование субъектов Украины по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. - 2006. - № 6. С. 18-22
31. Гуцал І., Фастовець М. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект// Світ фінансів. – 2006. - № 2(7).- С.114-120.
32. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг// Финансовый менеджмент. - 2007. - № 3. С. 17-19.
33. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие. По ред. д.э.н., проф. В.А.Слепова. Москва. Экономистъ. 2005. 478с.
34. Карабун В.П. Проблемы выбора заемных инвестиционных ресурсов предприятий в современных условиях. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 75. 2004
35. Каноков А. К развитию залогового кредитования// Российский экономический журнал. - 1996.-№5-6.-С. 52-55.
36. Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю//Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – 19.10.- С.192-199.
37. Леркасов В.Е. Международные инвестиции. - М.: «Дело», 2008. С. 287.
38. Лепак Р.І. Сучасні інструменти активізації інвестиційного кредитування/ Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2006. – вип.16.3. – С. 262-270.
39. Майборода В. Роль банківського сектору Німеччини в сприянні розвитку малих і середніх підприємств// Вісник НБУ.-2003.-№4.-С.54-57.
40. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. - М.: Экономист, 2007. С. 276.
41. О. Філіповський, О. Філіповська. Пайові інвестиційні фонди: досвід Росії / Регіональна економіка. - 2005 р. - №3 - с. 2-7
42. Олексенко М.В.. Реалізація інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – 2 (6).- С.26-30.
43. Р. Сіржук. Ринок кредитних спілок: тенденції розвитку. – 2008 р. - №19. – с.17.
44. Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее границы // Вопросы экономики. - 2007. - № 10. С. 22-23.
45. С. Румянцев. Розвиток ринку спільного інвестування / Цінні папери України.- 2008 р.- №19 – с. 16.
46. С. Румянцев. Світовий досвід розвитку ІСІ / Цінні папери України. - 2006 р. - №29 - с. 20,21
47. С. Румянцев. НПФ – від кількості до якості / Цінні папери України -2008 р.- №20 - с. 20,21.
48. С. Румянцев. Оцінка діяльності НПФ: проблеми та завдання. – 2006 р. - №20. – с.19.
49. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2009. – 2 (6).- С.108-113.
50. Федоренко В., Гаврилова Т. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України. — № 5. — 2003. — С. 28-33
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.