21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві№ роботи: 1609
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 115
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ..............3
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ...............6
1 .1 Кар"єра: сутність та види.......................... .............................. .............................. .........6
1.2 Професійний розвиток працівників підприємства.................. .............................. ...13
1.3 Управління кар"єрою персоналу..................... .............................. .............................. 23
1.4 Нормативно-правові засади здійснення державного регулювання у сфері трудових відносин...................... .............................. .............................. ...........................31

Висновки до розділу І............................. .............................. .............................. ..............34
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ „ЕВРІКА”...................... .............................. .............................. ..........................36
2.1 Загальна характеристика ТОВ „Евріка”...................... .............................. ...........36
2.2 Дослідження управління кар’єрою та професійним розвитком ТОВ „Евріка”...................... .............................. .............................. .............................. ..........48
2.3 Аналіз ефективності управління кар’єрою та розвитком працівників на ТОВ „Евріка”...................... .............................. .............................. .............................. ..........55
Висновки до розділу ІІ............................ .............................. .............................. ..............63
РОЗДІЛ III ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР"ЄРОЮ ТА РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ „ЕВРІКА”...................... ....65
3.1 Розробка комплексної системи кар’єрного росту на ТОВ „Евріка”.................65
3 .2 Запровадження сучасних систем оплати праці як засобу управління діловою кар’єрою...................... .............................. .............................. .............................. ..............75
3.3 Удосконалення процесу планування та організації розвитку працівників ТОВ „Евріка”...................... .............................. .............................. .............................. ..........88
Висновки до розділу ІІІ........................... .............................. .............................. ............101
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. ...............103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ..................107
ДОДАТКИ .............................. .............................. .............................. .............................. 115
   
Список літератури

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.
2. Андросова Л.А. Экономика труда: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2007. - 160 с.
3. Астахова Т.А., Смирнова Н.К., Самарина О.Г.
Организационные изменения в компании: персонал, руководители, процессы и управление М.: Бератор, 2008. - 169 с.
4. Бандирський Б.Й. Застосування численних методів для оптимального розв’язування задач менеджменту / Б.Й. Бандирський // Актуальні проблеми економіки . – 2009. – № 10. – С. 136 – 140.
5. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
6. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.
7. Базаров Т.Ю. Управление персоналом 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
8. Банько Н.А., Карташов Б.А., Яшин Н.С. Управление персоналом. Часть I: Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 96 с.
9. Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
10. Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.
11. Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
12. Бiлошапка В.А. М’якi важелi органiзацiйного дизайну управлiнської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств//АПЕ. – 2007. – №8.
13. Большаков А.С. Как управлять людьми Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 256 с.
14. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 350 с.
15. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Бондар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 326 с.
16. Бримсон Джеймс. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. Горюновой; под общ. ред. В.В. Неудачина. – Москва: Вершина, 2007. – 336 с.
17. Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи / Гаращенко Л.П. // Юридична наука. – 2011. – № 1(1). – С. 119-123
18. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.
19. Гирченко Т. Профессиональное обучение й повышение квалификации кадров в системе эфективного трудопользования // Економіка України. - 2008. -№1.- С.86-88.
20. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
21. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник — самый зффективный ресурс компании: учеб. пособие / В.И. Герчиков. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 282 с.
22. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / O.A. Грішнова. - К.: "Знання", 2009. - 390с.
23. Гринъова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, Шульга Г.Ю. - К.: "Знання", 2010. - 310 с.
24. Доля В. Т. Зкономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.
25. Дуракова И.Б. Управление персоналом: особенности тренда интернационального развития / Вестник ВГУ. Серия "Экономика и управление". - 2009. - № 1. - С.46-52.
26. Дуракова И.Б., Полякова О.Н., Волкова Л.П., Кобцева Е.Н., Стадниченко Л.И., Талтынов С.М., Дуракова И.Б. Управление персоналом. Учебник М.: Инфра, 2010. - 570 с.
27. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.
28. Економіка праці і срціально-трудові відносини. Навчальний посібник /За ред. В.М.Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
29. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / За ред. Назарової. - К., 2010. - 573с.
30. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с.
31. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. - К.: Алерта, 2010. - 734с.
32. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Рекет] : навчальний посібник / В.М. Ковальов, B.C. Рижиков, О.Л. Єськов; Ред. В.М Ковальов. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
33. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літерат.ри, 2007. — 400 с.
34. Ерёмина Е.В., Ретинская В.Н. Управление персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов специальности "Государственное и муниципальное управление". - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2007. - 86 с.
35. Экономика труда. Учебник/Под ред. Кокина Ю.П. Шлендера П.Э. – М.: Магистр, 2010.
36. Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник: Навч. Посібник. - К.: Київський нац. торг.екон. ун-т, 2006 - 107 с.
37. Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управління. Навчальний посібник. Чернігів: ЦНТІ, 2006, – 316с.
38. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Баткаева И.А.
Экономика и социология труда М.: Инфра-М, 2010. - 592 с.
39. Кибанов А.Я. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала М.: Проспект, 2012. - 64 с.
40. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глухарєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.
41. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. – 340 с.
42. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
43. Кузьмін О.Є. Прикладний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришина. – Львів : Нац. у-нт «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.
44. Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
45. Лицарева Е.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие по курсу. - Томск: ТГУ, 2008. - 77 с.
46. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.
47. Локшин В. Сучасний керівник: яким він має бути? / В. Локшин // Освіта. – 2010. – № 27/28. – С. 8.
48. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: Монографія / О.А. Грішнова. — К.: Знання, 2007. — 254 с.
49. Макарова И.К. Управление персоналом: Наглядные учебно-методические материалы. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2006. - 98 с.
50. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента М.: Дело, 2008. - 232 с.
51. Макарова И.К., Алёхина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержание и развитие персонала компании. Учебное пособие М.: Дело, 2010. - 124 с.
52. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента М.: Дело, 2008. - 232 с.
53. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.
54. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В. М.Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. — 398 с.
55. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.
56. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.
57. Мних Є.В.Економічний аналіз.Підручник. Видавництво: К.:Знання, 2011, 630 с.
58. Музиченко В. В. Управління персоналом. Лекції: підручник для студентів вищ. учб. Закладів. - М.: Видавницький центр “Академія”, 2007. - 528 с.
59. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 435 с.
60. О.В. Крушельницька Управління персоналом: Навчальний посібник –– К., Кондор, 2007. –– 296с.
61. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.
62. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
63. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.