19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація професійного навчання персоналу на підприємстві (на прикладі ТОВ «Два друга»№ роботи: 1601
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ..................... .............................. .............................. ...6
1.1. Поняття та етапи професійного навчання персоналу..................... ..................6
1.2. Методи та оцінка ефективності навчання персоналу..................... ................16
1.3. Міжнародний досвід навчання персоналу..................... .............................. ....23
Висновки до першого розділу....................... .............................. .....................30
РОЗДІ Л ІІ. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В
ТОВ «ДВА ДРУГА»........................ .............................. .............................. .............32
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Два друга”........................ .....32
2.2. Кваліфікаційна характеристика персоналу та оцінка результативності
його практичного використання ……………………..……………………...40
2.3. Дослідження ефективності системи професійного навчання персоналу......53
Висновки до другого розділу....................... .............................. ......................57
РОЗД ІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «ДВА ДРУГА»...60
3.1. Впровадження атестації для визначення кваліфікації персоналу..................60


3.2. Шляхи вдосконалення системи підготовки і перепідготовки персоналу.....64
3.3. Впровадження системи показників оцінки економічної
ефективності професійного навчання персоналу..................... ......................73
Висн овки до третього розділу....................... .............................. .....................85
ВИСНО ВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. ..........................87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......91
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. .........100

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Професійне навчання – це процес цілеспрямованого формування у співробітників спеціальних знань, розвиток необхідних навиків й умінь, які дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов"язки, освоювати нові види діяльності.
2. У даний час поширені модульна, дистанційна і мультимедійна форми навчання. Існують різні варіанти сумісного їх застосування.
3. Серед усіх методів навчання персоналу виділяють дві великі групи:
- навчання на робочому місці (або внутрішньовиробниче): виробничий інструктаж, ротація, направлене придбання досвіду, наставництво, наставництво-супервізія, ситуаційне наставництво, формальне наставництво, неформальне наставництво, коучинг, стажування, використовування працівників як асистентів, підготовка у проектних групах;
- навчання зовні робочого місця (або позавиробниче): лекції, ділові ігри, інсценування, тренінги, метод вирішення практичних ситуацій (кейсів), методи рішення виробничо-економічних проблем за допомогою моделей, робочі групи, конференції, семінари, круглі столи, дискусії, зустрічі з керівництвом, екскурсії, самостійне навчання.
4. Вибір методів навчання залежить від таких чинників:
• цілі і задачі навчання;
• пряма і непряма вартість навчання;
• терміновість (час, відпущений на навчання);
• склад учасників (їхня кваліфікація, мотивація, попередня підготовка);
• кваліфікація і компетенція викладачів.
5. Позитивним для України може бути використання передового зарубіжного досвіду у професійному навчання персоналу. Зокрема, цікавим може бути американський, японський та європейський досвід.
6. Основним видом діяльності ТОВ „Два друга” є виробництво продукції громадського харчування та надання послуг. ТОВ „Два друга” вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
7. Структура управління підприємством є структурою лінійно-функціонального типу. В даній структурі управління можна виділити три рівні управління. Директору безпосередньо підпорядковується головний бухгалтер, товарознавець, завідуючий виробництвом та адміністратор зали. Завідуючому виробництвом підпорядковуються кухарі, помічники кухарів та посудомийниці. Адміністратор зали делегує свої повноваження бармену, офіціантам та прибиральнику.
8. Щодо основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, то обсяги чистого доходу від реалізації продукції (послуг) у 2009 році склав 712 тис. грн., у 2010 році значення даного показника збільшилось майже вдвічі і становило 1347,1 тис. грн. У 2011 році виручка і надалі продовжувала зростати, темпи росту показника до попереднього року склали 136,5%. Аналізуючи середньооблікову чисельність працівників помітно, що відчутних змін тут не відбувається. За період з 2009 по 2011 роки чисельність працівників зменшилась на 2 особи. Прибуток підприємства має стійку тенденцію падіння. Якщо на початку періоду, що аналізується прибуток до оподаткування становив 14,0 тис. грн, то у 2011 році його значення зменшилось до 1,1 тис. грн. Дана ситуація вказує зниження ефективності діяльності роботи підприємства.
9. Аналізуючи структуру балансу помітно, що питома вага необоротних активів зменшилась на 6%, а частка оборотних активів навпаки зросла. У абсолютному виразі відбулось збільшення як оборотних, так і необоротних активів відповідно на 1315,0 тис. грн. та 1537,9 тис. грн. Щодо пасиву, то тут зросла питома вага питомих зобов’язань, тоді як зменшилась частка власного капіталу та довгострокових зобов’язань, що з фінансової точки зору є негативним явищем.
10. Аналізуючи показники динаміки руху робочої сили помітно, що коефіцієнт обороту з прийому у 2009 році становив 0,05, у 2010 та 2011 роках відповідно 0,14 та 0,025. Коефіцієнт обороту з вибуття зменшився 3 0,35 (2009 р.) до 0,17 (2011 р.).
11. З проведеної оцінки рівня кваліфікації працівників ми бачимо, що більшість працівників мають середній рівень кваліфікації.
12. Підвищення кваліфікації працівників підприємства проводиться за такими формами: тренінги та курси, самостійне навчання.
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, знизилася у порівнянні з 5 осіб у 2009 році проти 3 осіб у 2011 році. У 2009 році серед працівників, що підвищили кваліфікацію були 1 керівник та 4 спеціалісти, у 2010 та 2011 роках підвищення кваліфікації пройшли відповідно 4 та 3 особи з категорії спеціалістів.
13. Аналізуючи прямі витрати на професійне навчання помітно, що прямі витрати зросли з 5,8 тис. грн. до 7,0 тис. грн. Непрямі витрати навпаки зменшились (з 29,6 тис. грн. до 20,4 тис. грн.).
Щодо структури витрат, то виникає наступна характеристика:
- частка прямих витрат зросла з 16,38% до 25,55%;
- питома вага непрямих витрат зменшилась з 83,62% до 74,45%.
14. У сучасних умовах проведення атестації має спиратися на використання оновлених методів оцінки персоналу, що сприятиме отриманню точних результатів. За даних умов, на нашу думку, доцільним є використання низки методів: методу «360 градусів» для оцінки працівником самого себе, колегами та керівником; методу порівняння для узагальнення результатів оцінки; таксономічного аналізу для визначення комплексного показника рівня професійних, ділових якостей, оцінки рівня здатності персоналу до самоменеджменту та корпоративної культури підприємства.
15. Запропонований алгоритм атестації складається з 10 ти етапів, починаючи зі складання річного плану атестації, як це передбачено вимогами міжнародних стандартів якості, і завершуючи етапом документування та складання справи з атестації.
16. Проаналізувавши політику підготовки та перепідготовки персоналу на ТОВ „Два друга” ми виявили такі потреби в підвищенні кваліфікації своїх працівників:
змінами у внутрішньому і зовнішньому середовищі, тенденціями розвитку ринку;
ускладненням процесу реалізації обраної стратегії;
ускладненнями процесу управління організації;
освоєнням нових видів і сфер діяльності (нові продукти, розширення ринків збуту).
17. Створення системи безперервного навчання персоналу (СБНП) - на нашу думку для персоналу підприємства будуть найбільш перспективним напрямком навчання і одним із засобів підвищення ефективності процесу реалізації стратегії підприємства. СБНП є однією з підсистем організаційно – економічного механізму управління процесом реалізації стратегії підприємства, яка створюється в межах формування інформаційного забезпечення стратегії підприємства.
18. Оцінювання економічної ефективності професійного навчання персоналу передбачає виділення таких аспектів: особистісного, навчального закладу, організації та суспільного.
19. Серед всесвітньо відомих моделей оцінки ефективності використовують наступні: чотирирівнева модель Д. Киркпатрика, модель Філіпа, модель Тайлера, модель Скрівенс, модель Стафлебіма та інші.
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
2. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III
3. Закон України „Про професійний розвиток працівників” від 12.01.2012 № 4312-VI
4. А.В. Остафійчук Вдосконалення системи стимулювання праці персоналу на основі розвитку культури підприємства // Научный вестник ДГМА. - 2009. - №2(5Е). - С.272-276.
5. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: посібник / Г.М. Азаренкова.- К.: "Ліра-К", 2010
6. Андрей Мудрый. Персонал учится, компания считает прибыль [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.iteam.ru/publicatio ns/human/section_67/article_27 62/
7. Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. проф. П.З. Шлендера. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник, 2010. — 262 с.
8. Бабынина Л. С. Экономика труда: учебник. В 2т. Т.1. - М.: издательство "Альфа - Пресс", 2007. - 760 с.
9. Безп’ята В.Ф. Використання міжнародно-правових актів при захисті права на працю / Безп’ята В.Ф. // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 45–52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journ als/FP/2011-2/11bvfpnp.pdf
10 . Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 350 с.
11. Богданова Т.І., Іванова Л.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник для студентів 3 курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання. Одеса. ОДЕУ. 2009.
12. Вавженчук С.Я. Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві України / Вавженчук С.Я. // Юридична наука і практика. – 2011. – №1. – С. 89-94
13. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учеб. – М.: Проспект, 2009. – 688 с.
14. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учеб. пособие / В.Р. Веснин. — М.: Проспект, 2009. — 96 с.
15. Виноградський МД. Управління персоналом: навч. посіб. / М.Д. Виноградський, A.M. Виноградська, О.М. Шкапова. — 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
16. В.М. Лугова Формування системи факторів, що впливають на соціально-економічний механізм мотивації персоналу підприємства // Коммунальное хозяйство городов. - 2007. - №78. - С.360-363.
17. Вязигин А. Оценка персонала высшего и среднего звена. — М.: Вершина, 2008.
18. Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи / Гаращенко Л.П. // Юридична наука. – 2011. – № 1(1). – С. 119-123
19. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник — самый зффективный ресурс компании: учеб. пособие / В.И. Герчиков. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 282 с.
20. Гирченко Т. Профессиональное обучение й повышение квалификации кадров в системе эфективного трудопользования // Економіка України. - 2008. -№1.- С.86-88.
21. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
22. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / O.A. Грішнова. - К.: "Знання", 2009. - 390с.
23. Гринъова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, Шульга Г.Ю. - К.: "Знання", 2010. - 310 с.
24. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. - К. : Алерта, 2008. – 477 с.
25. Думченко О.Е., Козлов В.В. Методики оценки эффективности обучения и развития персонала [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.finexpert-training. ru/index.php?ID=196&articl eID=354
26. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.
27. Економіка праці і срціально-трудові відносини. Навчальний посібник /За ред. В.М.Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
28. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / За ред. Назарової. - К., 2010. - 573с.
29. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с.
30. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. - К.: Алерта, 2010. - 734с.
31. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Рекет] : навчальний посібник / В.М. Ковальов, B.C. Рижиков, О.Л. Єськов; Ред. В.М Ковальов. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
32. Економічна теорія: політична економія / за ред. проф. Юрія С.І.-К.: Кондор, 2009. - 524 с.
33. Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації / за ред. проф. Юрія С.І., проф. Козюка В.В.- К.: Кондор, 2010. - 266 с.
34. Єсінова Н. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / НІ. Єсінова. - К: Кондор, 2006 - 432с.
35. Єгорова І. П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. - Львів: Магнолія 2006,2009. - 331 с.
36. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. - К.: Національна академія управління, 2006. - 655 с.
37. Экономика труда. Учебник/Под ред. Кокина Ю.П. Шлендера П.Э. – М.: Магистр, 2010.
38. Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства / Актуальні проблеми економіки, 2007. - №2. – С.54 – 59.
39. ЗавіновськаГ.О. Економіка праці: Навчальний посібник / Г.О. Завінов-ська. - К: КНЕУ, 2007. - 304с.
40. Зайцева Ю.Н. Проект повышения эффективности деятельности управленческого персонала. // Управление развитием персонала. – 2010. – № 2 (22). – С. 100 – 108.
41. Заюков І.В. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві // Экономические науки. – 2006. – №5. – С. 34-39. [Електронний ресурс] / Заюков І.В., Коваль Н.О. / - Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/7._DN_ 2007/Economics/20575.doc.htm
42. Збрицька Т.П., Татаревська М.С. Курс лекцій. Управління розвитком персоналу. Для студентів магістерської програми всіх форм навчання спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Одеса, ОДЕУ. 2011.
43. Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Сорока О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник з грифом МОН. Одеса, ОДЕУ. 2010.
44. Іванова Л.В., Сорока О.В. Навчальний посібник. Управління трудовим потенціалом. Навчальний посібник для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності «УП і ЕП». Одеса.. ОДЕУ. 2009.
45. Іляш О.І., Гринкевич СС. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / О.І. Іляш, СС Гринкевич. - Київ : "Ліра-К". 2010. - 476с.
46. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : на-вч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. - Львів: Новий Світ - 2008.-248 c.
47. Кабаков Ю. Направления совершенствования систем менеджмента: стандарты, методы или цели предприятия? / Ю. Кабаков // Мясное дело. – 2009. – № 1. – С. 38 ; № 2. – С. 46 ; № 3. – С. 24 – 25.
48. Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управління. Навчальний посібник. Чернігів: ЦНТІ, 2006, – 316с.
49. Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємства / Україна: аспекти праці, 2009. - №3. – С. 39 – 42
50. Коломієць В.М. Принципи визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Економіка і держава, 2007. - №12. – С.103 – 104
51. Колот A.M. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Підручник / / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. - К : КНЕУ, 2009. -711с.
52. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Економічна теорія. Навч. посіб. За програмою державного екзамену. – Тернопіль: Астон / ТНЕУ, 2007. – 360 с.
53. Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. - 224 с.
54. Масич Л.А., Зименко Л.И. Актуальные вопросы статистического анализа рынка труда в Украине // Економіка і організація управління. - 2011. - Вип. №1(9). - С.62-70.
55. Мельник К.В. До питання адаптації трудового законодавства до міжнародних норм / Мельник К.В. // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 645–651 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journ als/FP/2011-1/11mkvdmn.pdf
56 . Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В. М.Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. — 398 с.
57. Музиченко В. В. Управління персоналом. Лекції: підручник для студентів вищ. учб. Закладів. - М.: Видавницький центр “Академія”, 2007. - 528 с.
58. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 435 с.
59. Никифоренко В.Г. Навчальний посібник. Стратегічне управління людськими ресурсами. Одеса. Пальміра. 2009.
60. Никифоренко В.Г. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Мотивація персоналу». Одеса. ОДЕУ. 2007.
61. Огарков А.А. Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2006.
62. О.Л. Чмихало Перспективи розвитку сучасного ринку праці України // Управління розвитком. - 2011. - №11(108). - С.69-71.
63. О.І. Іляш, К.В. Шинкаренко Прогерсивна мотивація праці та її значення у формуванні трудового потенціалу підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип.20.4. - С.148-151.
64. О.С. Богачев Модели регулирования производительности труда и заработной платы // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2009. - С.323-325.
65. О.С. Богачев Дослідження взаємозв'язку продуктивності та оплаті праці в Україні // Вісник економічної науки України. - 2009. - №1. - С.33-36.
66. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.
67. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
68. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
69. Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие. - 2-е изд., - М.: ИНФРА - М,2007. - 272 с.
70. Пащенко LH. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / LH Пащенко. - Львів: " Магнолія", 2009-260с.
71. Просветов Г. И. Экономика и статистика труда: Задачи и решения: Учебно-практическое пособие, - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2008. - 160 с.
72. Подготовка персонала. Оценка результативности подготовки персонала. [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.rostehcert.ru/publi cations/1240818065
73. Р.В. Яковенко, А.С. Пугаченко Прикладні проблеми ринку праці України // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. - 2010. - Вип.17. - 5 с.
74. Рофе Ф. И. Економика труда: учебник / А. И. Рофе - М.: КНОРУС 2010. - 400 с.
75. Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. (у співав.). Навчальний посібник. Організація праці. Київ. КНЕУ. 2009. – 332 с.
76. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
77. Скібіцька Л.І. Тайм-менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.
78. Скочиляс C. М. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз (збірник наукових праць кафедри економічного аналізу). – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 5. – С. 170-173.
79. Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
80. Струк О. Вихід за межі: менеджмент персоналу / О. Струк // Галицькі контракти. – 2009. – № 45. – С. 32 – 33.
81. Струк О. На двох стільцях. Криза підштовхнула топ-менеджерів до інвестування у власні бізнес-проекти / О. Струк // Галицькі контракти. – 2010. – № 12. – С. 34 – 36.
82. Телічко О.А. Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів/ Телічко О. А. // Юридична наука і практика. – 2011. – №1. – С. 24-30
83. Т.О. Єгоркіна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2009. - С.289-293.
84. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.smartcat.ru/Personn el/MenedzhmentPersonalaPredpri yatiya.shtml
85. Транченко Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Посібник / Л.В. Транченко . - К.: "Ліра-К", 2008.-184с.
86. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007 – 304 с.
87. Хабибуллина С.А., Козлова Е.М. Построение системы обучения в компании. // Управление развитием персонала. – 2009. – № 3 (19). – С. 198 – 204.
88. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 420 с.
89. Чаповська Ю. Проблеми та напрямки вдосконалення корпоративного менеджменту / Ю. Чаповська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 102 – 103.
90. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 2008. – 636 с.
91. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
92. Чорний Г. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г. Чорний // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 122 – 125.
93. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 683 с.
94. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.
95. Федотова Т.А. Потоки робочої сили на ринку праці // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Економічна. - 2005. - Вип.91. - С.12-20.
96. Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.].— К. : КНЕУ, 2009. — 816 с.
97. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.
98. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.
99. Шилова В.І. Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування / В.І. Шилова // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 80 – 82.
100. Школа І.М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / І.М. Школа, І.В. Бутирська. – Чернівці : Книги XXI, 2010. – 312 с.
101. Шпак П. Математика–статистика–економік а–менеджмент як складові успіху підприємства / П. Шпак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. - № 2. – С. 77 – 78.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.