25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційна структура державного управління№ роботи: 1600
розділ: Адміністративний менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ….…………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ……………………………………..….5
1.1. Сутність та специфіка державного управління……………………………….5
1.2. Сутнісні характеристики та основи побудови організаційної структури державного управління…………………………………………………… ….….18
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ…………………………………………………… ……………...…21
2.1. Функціональна структура державного управління…………….……………21
2.2. Організаційна структура державного управління…………………..……….23
РОЗ ДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ……………………………………..32
3.1 . Реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні………………………….….32
3.2. Концептуальні основи реформування місцевих органів влади й напрямки регіональної політики…………………………………………………….… ……38
ВИСНОВКИ………………………………………… ……………………….……..45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….49
   
Список літератури

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо насупні висновки:
1. Найхарактернішими ознаками державного управління:
• державне управління – це, передусім, соціальне, політичне явище;
• державне управління та державні органи, що здійснюють його функції, є складовою єдиного механізму державної влади;
• державне управління – це процес реалізації державної влади, її зовнішнє, матеріалізоване вираження і поза ним не існує. Зміст влади найяскравіше виявляється в державному управлінні.
Враховуючи, що державне управління фактично означає управління справами суспільства з метою досягнення юридично визнаних цілей, а також підсумовуючи наведені ознаки та особливості державного управління, можна запропонувати такі його визначення:
- Державне управління – це соціальне, політичне явище; вид суспільної діяльності, пов’язаної із здійсненням державної влади в демократичній країні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
- Державне управління має процесуальний характер, що охоплює процеси цілевизначення, цілепокладання та цілездійснення. Державне управління має політичний та адміністративний аспекти.
- Державне управління – це систематично здійснюваний, цілеспрямований вплив держави на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки, на стан і розвиток суспільних процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою реалізації державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, в інтересах оптимального функціонування та розвитку держави.
2. Організаційна структура державного управління — це сукупність компонентів системи державного управління, що поєднує в собі певну сукупність державних організацій, їх персонал, матеріальні й інформаційні ресурси, які виділяються й витрачаються суспільством для формування й реалізації державно-управлінських впливів і підтримку життєздатності самого суб'єкта управління.
3. Системним елементом організаційної структури виступає орган державної влади, пов'язаний з формуванням і реалізацією державно-управлінських впливів. Він є одиничною структурою влади, формально створеним державою для здійснення закріплених за ним цілей і функцій.
4. Побудова організаційної структури державного управління, розташування й взаємодія її елементів, вертикальні й горизонтальні зв'язки, форма зв'язків формуються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх об'єктивних і суб'єктивних умов і факторів, а саме:
 конституційно визначеної форми держави;
 конституційно визначених функцій держави, а також цілей і функцій державного управління;
 демократизму й стилю державного управління;
 державної політики;
 стану й розташування об'єктів управління;
 компетентності управлінських кадрів;
 інформаційного забезпечення державного управління.
5. Функції державного управління в сукупності і взаємодії одна з одною утворюють складну, багаторівневу функціональну структуру державного управління.
6. Функціональна структура державного управління є сукупністю функцій державного управління й управлінських функцій органів державної влади у їх взаємодії. Ця структура забезпечує управлінський взаємозв'язок держави як суб'єкта управління із суспільною системою та внутрішню динамічність її як системи, що управляє.
7. Організаційна структура державного управління – це компонент системи державного управління, зумовлений її суспільно-політичною природою, соціально-функціональною роллю, цілями і змістом, який об'єднує в собі певну сукупність державних організацій, їх персонал, матеріальні та інформаційні ресурси, що виділяються і витрачаються суспільством на формування та реалізацію державно-управлінських впливів і підтримання життєздатності самого суб'єкта управління.
8. Системним елементом організаційної структури виступає орган державної влади, пов'язаний з формуванням і реалізацією державно-управлінських впливів. Він є одиничною структурою влади, формально створеною державою для здійснення закріплених за нею її цілей і функцій.
9. З важливих напрямків адміністративної реформи в Україні є формування на регіональному і місцевому рівнях демократичної, гнучкої та ефективної організації управління. Це передбачає перебудову системи місцевих органів виконавчої влади і системи місцевого самоврядування, наступну децентралізацію управління.
10. Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні метою реформування місцевих органів виконавчої влади є:
- підвищення ефективності здійснення державної політики уряду на територіальному рівні;
- спрямування їх діяльності на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) послуг та підвищення їх якості;
- гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів з урахуванням особливостей територіального розвитку;
- сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування на основі його чіткого функціонального розмежування з повноваженнями виконавчої влади.
концептуально перебудова демократичної і ефективної організації управління на регіональному і місцевому рівнях повинна базуватися на таких засадах:
- дотримання встановлених Конституцією України вимог щодо територіальної організації влади на місцях, які передбачають поєднання прямого державного управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням;
- поєднання дій за рішеннями питань адміністративної і муніципальної реформ із формуванням ефективного механізму надання населенню повноцінних державних і суспільних послуг;
- затвердження територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування;
- належного політико-правового, фінансово-економічного і організаційного забезпечення здійснення функцій і повноважень - делегованих і власних - у системі місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією і законами України;
- законодавчого розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та основних самоврядних повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня;
- законодавчого закріплення інституту служби в органах місцевого самоврядування і установлення гарантій діяльності службовця;
- введення механізмів державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.