21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз комерційної діяльності підприємства№ роботи: 16
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Суть комерційної діяльності підприємства в сучасних умовах
1.1. Поняття комерційної діяльності
1.2 . Організаційно-правові форми суб’єктів
1.3. Чинники розвитку комерційної діяльності
2. Оцінка комерційної діяльності ЗАТ «Фірма «Бакалія» в сучасних економічних умовах
2.1. Характеристика концепції комерційно-посередницької діяльності ЗАТ «Фірма «Бакалія»
2.2. Структурна побудова комерційних служб ЗАТ «Фірма «Бакалія» їх функції
2.3. Соціально-економічна ефективність комерційної діяльності
3. Напрями розвитку та удосконалення комерційної діяльності ЗАТ «Фірма «Бакалія»
3.1. Аналіз комерційної діяльності ЗАТ «Фірма «Бакалія» залежно від ринкового середовища
Висновки та пропозиції
Додатки
Літератур а

Предметом дiяльностi Товариства є:
- здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна та оптова торгiвля);
- виробництво продовольчих i непродовольчих товарiв;
- органiзацiя кафе, ресторанiв, iнших об’єктiв харчування;
- посередництва дяльнiсть;
- обслуговування бази даних підприємства;
- комiсiйна торгiвля;
- надання мiсць у магазинах під рекламу;
- надання послуг iз пошиття швейних виробiв;
- надання рекламних послуг;
- створення, органiзацiя торговельних майданчикiв бiля структурних пiдроздiлiв;
- скупка товарiв у населения за готiвку;
- здiйснення будiвельно-монтажних, ремонтних та реконструкцiйних робiт;
- органiзацiя i утримання автомобiльних стоянок i мiсць паркування;
- художньо-оформлювальнi роботи;
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;
- внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;
- надання iнформацiйно-консультативних, консалтингових, маркетингових послуг;
- надання послуг iз пiдготовки працiвникiв робiтничих професiй, проведення атестацiй;
- надання послуг мобiльного зв’язку;
- надання послуг із ксерокопiювання;
- здiйснення фiнансового посередництва;
- здавання примiщень в оренду;
- надання iнших послуг.
Види господарської дiяльностi, щодо яких державою застосовуються спсцiальнi засоби i механiзми регулювання, здiйснюються Товариством пiсля отримання необхідних патентiв, лiцензiй, тощо.
Товариство має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, поточний, валютний та iншi рахунки в установах банкiв, круглу печатку, кутовий та iншi штампи, фiрмовi бланки iз своїм найменуванням, символiку, емблему, знак для товарiв та послуг, iншi реквiзити, необхiднi для його дiяльностi.
Товариство самостiйно вiдповiдає за своїми зобов’язаннями усiм своїм майном.
Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:
- створювати на територiї України та за її межами дочiрнi пiдприємства, філії, представництва, вiддiлення та iншi вiдособленi пiдроздiли (в т.ч. в сферi торгiвлi, ресторанного господарства та виробництва) з правами вiдкриття поточних та розрахункових рахункiв i затверджувати статути та положення про них, якщо це не суперечить чинному законодавству;
- виступати спiвзасновниками спiльних підприємств, засновниками та учасниками господарських товариств;
- вступати в об’єднання пiдприємств та виходити з них;
- на випуск цiнних паперiв;
- на придбання цiнних паперiв юридичних та фiзичних осiб України та iнших держав;
- на викуп у акцiонерiв оплачених ними акцiй тiльки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд для їх наступного розповсюдження серед акцiонерiв або анулювання;
- змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр статутного фонду;
- укладати будь-якi угоди (контракти, договори), зокрема угоди купiвлi-продажу, оренди, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, набувати майновi та особистi немайновi права, нести обов’язки, виступати в господарському та iнших судах;
- самостiйно реалiзувати свою продукцiю, товари, послуги;
- продавати, передавати безкоштовно, обмiнювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та iншi матерiальнi цiнностi, використовувати та відчужувати їх iншим способом, якщо це не суперечить законодавству та статуту;
- одержувати вiд будь-яких фiнансово-кредитних установ та iнших кредиторiв кредити та безпроцентнi позики на договiрних засадах;
- надавати за рахунок своїх коштiв українським та iноземним пiдприємствам, органiзацiям, фiрмам та iншим юридичним i фiзичним особам безпроцентнi позики на умовах, що визначаються угодою сторiн;
- здiйснювати iнвестиції в короткостроковi зобов’язання, в тому числi депозитнi сертифiкати, строковi депозити, банкiвськi векселi нацiональних та iноземних компанiй, iншi короткостроковi зобов’язання з плаваючою чи гнучкою процентною ставкою;
- одержувати кредити вiд українських та зарубiжних партнерiв, а також безпроцентнi позики;
- залучати iнвестицiї для розвитку Товариства;
- здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України;
- залучати до роботи українських та iноземних спецiалiстiв, самостiйно визначати форми, системи, розмiри та види оплати їх працi, створювати тимчасовi творчi колективи;
- самостiйно встановлювати для своїх працiвникiв додатковi вiдпустки, скорочений робочий день та iншi пiльги;
- здiйснювати благодiйну дiяльнiсть;
- здiйснювати iншi види дiяльностi, що не суперечать Статуту та законодавству України;
- укладати договори дарування з iншими товариствами.
Товариство може:
- направляти своїх спецiалiстiв за кордон у вiдрядження, для стажування i перепiдготовку, для навчання й ознайомлення з досвiдом органiзацiй i дiяльнiстю фiрм, iнвестицiйних компанiй, збирання дiлової iнформацiї, участi в переговорах, виставках, аукцiонах, встановленнi дiлових контактiв;
- одержувати iнформацiю про результати iнспектування i перевiрки його дiяльностi не пiзнiше як через тридцять днiв пiсля їх закiнчення;
- надавати вiдомостi, що не передбаченi законом, органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, iншим товариствам, установам, органiзацiям на договiрнiй основi.
Товариство зобов’язане:
- своєчасно здiйснювати природоохороннi заходи, забезпечувати для своїх працюючих на пiдприємствi безпечнi та нешкiдливi умови працi;
- забезпечувати безпеку виробництва, торгiвлi, охорону працi, санітарно-гiгiєнiчнi норми i вимоги щодо захисту здоров’я своїх працiвникiв, населення i споживачiв продукцiї, послуг та товарiв;
- своєчасно здiйснювати розрахунки з бюджетом;
Сума вкладiв акцiонерiв Товариства становить статутний капiтал (фонд) Товариства. Розмiр статутного капiталу (фонду) Товариства дорiвнює загальнiй вартостi випущених Товариством акцiй.
Статутний капiтал (фонд) Товариства становить 854970 (вiсiмсот п’ятдесят чотири тисячi дев’ятсот сiмдесят) гривень.
Статутний капiтал (фонд) подiлений на 85497 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. 00 коп. кожна.
Статутний капiтал (фонд) Товариства утворюється з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй Товариства.
Збiльшення статутного капiталу (фонду) здiйснюється шляхом додаткового випуску акцiй або збiльшення номiнальної вартостi акцiй.
Основними постачальниками підприємства є:
ТОВ «Верес» - консервовані продукти;
ТОВ «ЕКО» - мінеральна вода;
Фірма «Агробізнес» - хлібобулочні вироби;
ТОВ «Продінвест» - морепродукти;
ТОВ «Джей Еф Кей Юкрейн» - горілчані вироби та тютюнові вироби;
ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика» макаронні вироби;
ТОВ «Проскурів-Агро» ковбасні та м’ясні продукти;
ТОВ «Насолода » - торти, тістечка;
ТОВ «Балтика» - бакалійна група товарів.
З вище перерахованими постачальниками у підприємства заключні договори-постачання.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.