22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація розвитку персоналу та її ефективність (за матеріалами медичного центру ПП «Олета»)№ роботи: 1599
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 98
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ..................... .............................. .............................. ............................6

1.1. Сутність розвитку персоналу та його роль у
забезпеченні конкурентоспроможності працівників організації................... .........6
1.2. Нормативно–правові засади професійного розвитку персоналу...................18
1.3. Система професійного розвитку персоналу та теоретичні основи
управління нею........................... .............................. .............................. ...................24
Висновк и до І розділу....................... .............................. .............................. ............40

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПП «ОЛЕТА»....................... ...........43
2.1. Організаційно-економічна характеристика медичного центру
ПП «Олета»....................... .............................. .............................. .............................4 3
2.2. Дослідження системи професійного розвитку персоналу
медичного центру ПП «Олета»....................... .............................. ...........................52

2.3. Проблеми стану ефективного використання персоналу в практичній діяльності медичного центру ПП «Олета» ……………………………........…….57
Висн овки до ІІ розділу....................... .............................. .............................. ...........61

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПП «ОЛЕТА»............63
3.1. Запровадження інноваційних методів організації розвитку персоналу........63
3.2. Критерії ефективності професійної діяльності управлінських кадрів в галузі розвитку персоналу..................... .............................. .............................. ..................71
3.3. Підвищення мотивації персоналу підприємства до професійного розвитку..............75
Висн овки до ІІІ розділу....................... .............................. .............................. ..........82

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. ..........................84
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......89
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ...........98

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, в результаті проведеного дослідженя зробимо наступні висновки:
1. Під терміном „розвиток персоналу” розуміють системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу.
2. Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, є засобом профілактики масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснення структурної й технологічної перебудови галузей економіки.
3. Розвиток персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації – підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини – підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей.
4. Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. У зв’язку з цим управління персоналом повинно сконцентрувати свої зусилля на розв’язанні таких проблем:
- розробка стратегії формування кваліфікованого персоналу;
- визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та професій;
- вибір форм і методів професійного розвитку персоналу;
- вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу навчання як важливої умови його якості;
- фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості.
5. В управлінні розвитком персоналу важливу роль відіграють законодавчі й нормативні акти України. Це — Конституція України, закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, інструкції, положення інших органів виконавчої влади держави.
6. Система професійного розвитку персоналу включає:
- професійне навчання персоналу;
- атестацію працівників;
- сертифікацію персоналу;
- формування резерву керівників підприємств, установ та організацій.
7. Структура управління професійним розвитком персоналу складається з наступних компонентів: планування і прогнозування професійного розвитку персоналу; організація професійного розвитку на підприємстві; мотивація персоналу до професійного розвитку персоналу; контроль за реалізацією професійного розвитку, контроль успішності та результативності навчання.
8. Приватне підприємство "Олета" - стоматологічна клініка. Яку було засновано 28 січня 2008 року на приватній власності його власника з правом найму працівників.
9. Предметом діяльності Підприємства є:
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління.
10. Трудовий колектив підприємства складається з 19 осіб, які зайняті в діяльності на основі трудового договору.
11. Щодо основних показників діяльності, то аналізуючи виручку від реалізації послуг бачимо, що вона має спадну тенденцію. У 2009 році обсяг реалізації послуг на підприємстві “Олета” був 1691,0 тис. грн., а у 2010 році його величина знизилась до 911,9 тис. грн. Темпи падіння в цьому році по відношенню до попереднього року становили 53,8%. У 2011 році обсяги реалізованих послуг теж зменшувалися і становили 534,5 тис. грн. Собівартість послугтеж зменшується. З 2009 року по 2011 рік собівартість послуг зменшилась з 1457,0тис. грн. до 374,3 тис. грн. темпи падіння собівартості у 2010 та 2011 роках відповідно становили 49,4% та 51,9%. Аналізуючи трудові ресурси (табл. 2.1) в динаміці помітно, що у 2010 році їх чисельність зросла на одного чоловіка, а у 2011 р. зменшилась на два чоловіка.
12. Завдання розвитку персоналу ПП «Олета» є такі:
— здійснення професійної підготовки робітників, створення сприятливих умов для ефективної роботи персоналу запровадженням гнучкої системи безперервної післядипломної освіти працівників;
— організація виробничої адаптації персоналу, його професійно-кваліфікаційного просування для реалізації цілей стратегічного управління;
— забезпечення повнішого використання здібностей, інтересів і нахилів працівника, його освітнього та професійного потенціалу для впровадження в практику нововведень, високих технологій, щоб у такий спосіб підвищувати гнучкість організації, її конкурентоспроможність на ринку;
— проведення оцінювання персоналу, застосування результатів оцінювання під час здійснення виробничої адаптації, атестації працівників, забезпечення взаємозв’язку атестації зі стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу організації;
— формування позитивного ставлення персоналу до організації, її керівництва внаслідок цілеспрямованого планування трудової кар’єри працівників, ефективного матеріального й нематеріального стимулювання їхнього розвитку, підвищення престижу й привабливості організації серед молоді та інших груп населення.
13. Отже, для вдосконалення професійного розвитку персоналу на ПП „Олета” нами були запропоновані наступні заходи:
- запровадження інноваційних методів організації розвитку персоналу;
- впровадження критеріїв ефективності професійної діяльності управління кадрів в галузі розвитку персоналу;
- підвищення до професійного розвитку мотивації персоналу підприємства.
14. Основними напрямами вдосконалення організації професійного розвитку персоналу на ПП „Олета” в умовах інноваційної моделі економічного розвитку мають стати:
- стимулювання персоналу до створення і розвитку інновацій, здатних забезпечити конкурентні переваги для підприємства;
- формування системи безперервної професійної освіти і підготовки кадрів, включаючи навчання безпосередньо на виробництві та з відривом від виробництва;
- застосування прогресивних форм організації навчання (кайзен-бліц, навчання у групах та ін.);
- створення умов для кар’єрного росту працівників;
- створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників;
- забезпечення стабільності кадрового складу, а також його адекватного оновлення;
- проведення вертикальної і горизонтальної ротації персоналу;
- впровадження сучасних систем обробки, розповсюдження і зберігання інформації та забезпечення доступу до них відповідних категорій персоналу.
15. Впровадження критеріїв ефективності професійної діяльності управління передбачає оцінку ефективності управління персоналом заснована, насамперед, на інформації про працівників: просування по службі, їх професійні, кваліфікаційні, віково-статеві характеристики, медичні і психологічні параметри, продуктивність і новаторська активність.
16. Оцінку ефективності управління персоналом слід здійснювати в декілька етапів:
• оцінка досягнення цілей;
• оцінка компетенція;
• оцінка мотивації;
• вивчення статистики людських ресурсів;
• оцінка витрат.
17. Також, нами запропоновано підвищення до професійного розвитку мотивації персоналу підприємства. Від характеру поведінки працівника, набору зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації персоналу до розвитку у виробничій організації суттєво залежить результативність його професійного розвитку, результативність діяльності, тому необхідно приділяти увагу управлінню трудовим менталітетом.


АНОТАЦІЯ
« Організація розвитку персоналу та її ефективність» (за матеріалами медичного центру ПП «Олета») – Рукопис.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2012.
У дипломній роботі зроблено аналіз теоретичних основ професійного розвитоку персоналу, сформовано систему складових професійного розвитку персоналу. Проаналізовано систему професійного розвитку персоналу та визначені проблеми стану ефективного використання персоналу в практичній діяльності медичного центру ПП «Олета», це дало змогу розробити та обґрунтувати заходи з удосконалення управління професійним розвитком персоналу підприємства.
Ключові слова: персонал підприємства, професійний розвиток, професійне навчання.

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки
ВНЗ: Міжрегіональна Академія управління персоналом,
група М-3-11-СУЕП (1,6з.)
Тема дипломної роботи: „Організація розвитку персоналу та її ефективність” (за матеріалами медичного центру ПП „Олета”)
Актуальність роботи: Розвиток персоналу в наш час є актуальним, забезпечує підвищення загального інтелектуального рівня особистості, розширює її ерудицію та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасному складному світі, у відносинах з людьми. В результаті покращується морально-психологічний клімат у структурних підрозділах організації, підвищується мотивація працівників до праці, їх вірність цілям і стратегічним задачам компанії, забезпечується наступність в управлінні, а також знижується плинність кадрів. Ефективне функціонування будь-якого підприємства, насамперед, визначається ступінню розвитку її персоналу.
Характеристика роботи: Перший розділ дипломної роботи присвячено теоретичним засадам професійного розвитку персоналу. В даному розділі визначено сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників організації, розглянуто нормативно–правове поле професійного розвитку персоналу, досліджено систему професійного розвитку персоналу та теоретичні основи управління нею. У другому розділі дипломної роботи наведено організаційно-економічну характеристику медичного центру, досліджено систему професійного розвитку персоналу, здійснено оцінку стану ефективного використання персоналу медичного центру ПП «Олета». В третьому розділі запропоновано конкретні заходи щодо підвищення ефективності функціонування системи професійного розвитку персоналу на ПП „Олета”. Автором пропонується впровадити інноваційні методи розвитку персоналу, розроблено критерії ефективності професійної діяльності управлінських кадрів в галузі розвитку персоналу, запропоновано підвищення мотивації персоналу підприємства до професійного розвитку.
Позитивними рисами дипломної роботи є системного підходу та логічного викладення матеріалу, а також обґрунтування конкретних заходів щодо підвищення ефективності професійного розвитку персоналу.
Практичне значення дипломної роботи: Результати дипломної роботи позитивно оцінені керівництвом медичного центру та можуть бути використанні щодо підвищення ефективності професійного розвитку персоналу ПП „Олета”.
Недоліки дипломної роботи: В дипломній роботі суттєві недоліки відсутні.

Загальний висновок рецензента: в цілому дипломна робота відповідає вимогам, що ставляться до такого виду робіт та виконана на достатньо високому рівні і може бути допущена до захисту перед ДЕК. Дипломна робота заслуговує на позитивну оцінку.
   
Список літератури

1. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI
2. Андрющенко К. Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях / К. Андрющенко // АгроСвіт. – 2010. – № 15. – С. 27 – 29.
3. Бандирський Б.Й. Застосування численних методів для оптимального розв’язування задач менеджменту / Б.Й. Бандирський // Актуальні проблеми економіки . – 2009. – № 10. – С. 136 – 140.
4. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
5. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.
6. Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
7. Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.
8. Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
9. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 350 с.
10. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Бондар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 326 с.
11. Бримсон Джеймс. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. Горюновой; под общ. ред. В.В. Неудачина. – Москва: Вершина, 2007. – 336 с.
12. Бурлицька О. Сучасні концепції управління та менеджеризм з українського погляду / О. Бурлицька // Винахідник і раціоналізатор. – 2010. – № 6. – С. 28 – 30.
13. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.
14. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2007.
15. Виноградський М.Д. Управління персоналом. 2-ге вид. : навч. посіб / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
16. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І.Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с.
17. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 307с.
18. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
19. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
20. Гірняк О.М. Менеджмент : підручник / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 352 с.
21. Гончаров В.М. Концептуальні проблеми ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 2. - С. 33-37.
22. Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
23. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2007. – 559 с.
24. Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
25. Данюк В.М. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх. – К : КНЕУ, 2006. – 398 с.
26. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.
27. Демків І. О. Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства / І. О. Демків // Економічний аналіз (збірник наукових праць кафедри економічного аналізу). – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 5. – С. 80-83.
28. Дикань Н. В. Менеджмент : навч. посіб / Н.В. Дикань, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.
29. Діброва А. Категорія «управління» як атрибут динамічних систем / А. Діброва // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 122 – 128.
30. Діденко В.М. Менеджмент : підручник / В.М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.
31. Довбенко, В'ячеслав Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В. І. Довбенко, В. М. Мельник. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 232 с.
32. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2008.
33. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
34. Дроздова О.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / О.В. Дроздова, І.В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 452 с.
35. Дроздач М. Підготовка робітничих кадрів на виробництві через мережу професійно-технічних навчальних закладів / М. Дроздач // Україна: аспекти праці. – 2006. – №7. – С. 36-41
36. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.
37. Економіка промислового підприємства / за ред. Н. М. Тюріної. - Львів: Новий світ-2000, 2008. - 312 с.
38. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
39. Егоршин А.П. Организация труда персонала: Учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.
40. Єгорова І. П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. - Львів: Магнолія 2006,2009. - 331 с.
41. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. - К.: Національна академія управління, 2006. - 655 с.
42. Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. - Львів: Новий Світ-2000, 2009. - 320 с.
43. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.
44. Іванілов О.С. Економіка підприємства К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
45. Ільїч Л.М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України: [Монографія] / Л.М. Ільїч. – К.: Енергія плюс, 2007. – 212 с.
46. Кабаков Ю. Направления совершенствования систем менеджмента: стандарты, методы или цели предприятия? / Ю. Кабаков // Мясное дело. – 2009. – № 1. – С. 38 ; № 2. – С. 46 ; № 3. – С. 24 – 25.
47. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан та ін. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
48. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу / Н. І. .Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с.
49. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник. - К.: Знання, 2008. - 679 с.
50. Колпаков В. Управление развитием персонала: учбовий посібник/ Виктор Колпаков,; Межрегиональная академия управления персоналом. - К: МАУП, 2006. - 709 с.
51. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2009.
52. Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти / [О. М. Сохацька, Н. П. Тарнавська, А. М. Тибінь та ін.] – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 359 с.
53. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: Академический проект, 2007.
54. Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посібник/О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.
55. Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 840 с.
56. Кулініч І. О. Психологія управління : навчальний посібник. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
57. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: Монографія / О.А. Грішнова. — К.: Знання, 2007. — 254 с.
58. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.
59. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.
60. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.
61. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Покапєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392 с.
62. Момот А.И. Принципы построения бездефектной системы менеджмента качества для конкурентоспособных предприятий / А.И. Момот // Економічний часопис – XXI. – 2010. – № 5/6. – С. 28 – 31.
63. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
64. Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник/ Микола Мурашко,. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
65. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
66. Огарков А.А. Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2006.
67. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.
68. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
69. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
70. Пєліхов Є. Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ. посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.
71. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2008.
72. Сафронов H. А.Экономика организации (предприятия): учебник для сред. профобр. - М., 2009. - 255 с.
73. Слав`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підручник / Р. А. Слав`юк ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.
74. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
75. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
76. Скібіцька Л.І. Тайм-менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.
77. Скочиляс C. М. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз (збірник наукових праць кафедри економічного аналізу). – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 5. – С. 170-173.
78. Степаненко Н. Особливості становлення професійно значущих якостей майбутніх менеджерів / Н. Степаненко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 2. – С. 112 – 114.
79. Струк О. Вихід за межі: менеджмент персоналу / О. Струк // Галицькі контракти. – 2009. – № 45. – С. 32 – 33.
80. Струк О. На двох стільцях. Криза підштовхнула топ-менеджерів до інвестування у власні бізнес-проекти / О. Струк // Галицькі контракти. – 2010. – № 12. – С. 34 – 36.
81. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент теорія і практика: Підручник для вузів –Тернопіль: Карт-бланш, 2007, -460с.
82. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Наталія Петрівна Тарнавська. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.
83. Тарнавська Н. П. Стратегічний менеджмент: практикум [для студ. вищих навч. закл.]. / Тарнавська Наталія Петрівна, Напора Олег Романович. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.
84. Тарнавська Н. П. Мотиваційне середовище розвитку персоналу як чинник формування інноваційного типу поведінки малих підприємств / Н. П. Тарнавська, І. В. Турський // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Економіка». – 2007. – Спецвипуск 22, Ч. ІІІ. – С. 216-223.
85. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев Б.С. – М.: КНОРУС, 2007.
86. Туленков М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): навч. посіб. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 376 с.
87. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007 – 304 с.
88. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Світлана Беляєва, Алла Виноградська, Олена Шканова,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. ("Екомен"). - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 500 с.
89. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.
90. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.
91. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 420 с.
92. Чаповська Ю. Проблеми та напрямки вдосконалення корпоративного менеджменту / Ю. Чаповська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 102 – 103.
93. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей редакцией проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ), 2-е издание, дополненное и переработанное. – М.: Права человека, 2008. – 636 с.
94. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
95. Чорний Г. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г. Чорний // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 122 – 125.
96. Хомяков, Володимир Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - К.: Кондор, 2011. - 432 с.
97. Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу: пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу / М.І. Хромов // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 39 – 42.
98. Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Управління конкурентоздатністю організації: підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - К.: Кондор, 2009. - 470 с.
99. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.Т. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — Вид 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2008. — 316с.
100. Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємства – важлива складова антикризової програми / І. Яненкова // Економіст. – 2009. – № 9. – С. 30 – 34.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.