15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види, зміст і призначення планування на підприємстві (організації)№ роботи: 1597
розділ: Планування діяльності
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття та економічний зміст планування на підприємстві.................. .........4
2. Принципи та призначення планування на підприємстві.................. ...............7
3. Види планів та їх комплекси..................... .............................. .........................11
В исновки....................... .............................. .............................. .............................1 8
Список використаних джерел........................ .............................. ........................19
   
Список літератури

1. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1996. - 280с.
2. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2000. - 832с.
3. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ. - К.: Україна, 1994.
4. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф.Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
5. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
6. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М. Экономика, 1995.
7. Литвак Б.Г. Упраленческие решения. - М.: Экмос, 1998. - 248с.
8. Мескон М.Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 702.
9. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. - К. УВПК Ексоб, 2001. - 560с.
10. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2003. - 556с.
11. Питер Э. Лэнд. Менеджмент - искусство управлять / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 144с.
12. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В Є. - К.: КНЕУ, 2002. - 252с.
13. Портер М. Стратегія конкуренції. - К.: Основи, 1997. - 336с.
14. Ру Д., Сульє. Управління / Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. - 442с.
15. Твердохліб М.Г., Шарапов О.Д. Організація інформування керівників: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 180с.
16. Удалов Ф.Е., Удалов О.Ф., Алехина О.Ф. Менеджмент: американский и японский подходы. - М.: Экмос, 1999. - 153с.
17. Управління виробничою інфрастуктурою: Навч. Посібник / За ред. Бєлова М. А. - К.: КНЕУ, 1997 - 207с.
18. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. - К.: Каравела, 2003. - 432с.
19. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800с.
20. Хан Д. Экономика предприятия: Пер. с нем. - М.: ИНФА-М, 1999. - 928с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.