13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аудит управлінської діяльності: практичні етапи та послідовність здійснення№ роботи: 1595
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття та етапи управлінського процесу....................... .............................. ...5
2. Стадії аудиту управлінської діяльності.................... .............................. ..........9
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .............14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» вiд від 22 квітня 1993 року №3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 №140-V) // ВВР України. - 2006. - №223. - Ст.243.
2. Глен Райт. Державне управління. - К.: Основи, 2004. - С.44.
3. Государственное управление: (организационно-функциональные вопросы): Учеб. пособие / Ред. кол. Г.В. Атаманчук. - М.: ОАО «НПО «Экономика», 2006. - 302 с.
4. Державне управління і менеджмент: Навч. посіб. у табл. і схемах / Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов, та ін.; За заг. ред. д.е.н. проф. Г.С. Одінцової. - Х.: ХарРІУАДУ, 2005. - 492 с.
5. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Расіна та ін.; За ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання-Прес, 2006. - 343 с.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основа менеджмента: Пер. з англ. - М.: Дело, 2004. - 704 с.
7. Наука бытия и искусство жизни. Трансцендентальная медитация. Махариши Махеш Йоги. - М.: ТОО СП «Махариши Хэвен он Ерт», 2005. - 276 с.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., доп. - М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2005. - 944 с.
9. Основи менеджменту: Навч. посіб. / За ред. В.С. Верлоки, І.Д. Михайлова. - Х.: Основа, 2006. - 352 с.
10. Пилипко А.Г. Важливість встановлення рівня соціальних потреб населення для їх належної оцінки і задоволення: Теорія та практика державного управління. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. Вип. 3(12). - 316 с.
11. Пилипко А.Г. Формула вирішення управлінських завдань - марево чи реальність: Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. - Х.: Вид-во ХорРІ НАДУ «Магістр», 2005. - №1 (23). - 356 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.