23 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика конкурентоспроможності підприємства№ роботи: 1590
розділ: Економічна обробка інформації
тип: Контрольна робота
об'єм: 26
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

Вступ.
1. Обробка економічної інформації при аналізі діяльності підприємства.
2. Дослідження основної тенденції розвитку на основі аналізу рядів динаміки.
3. Вивчення впливу і взаємозв‘язку даних в аналізі діяльності підприємства.
3.1. Детермінований факторний аналіз даних.
3.2. Стохастичний (кореляційно-регресійний) аналіз даних.
Висновки.
Список використаної літератури.

Вступ

Господарська діяльність підприємства та інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним з способів вивчення діяльності підприємств є аналіз.
Економічний аналіз проводиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів, на рівні підприємств та організацій.
Застосування комп’ютерів дозволяє оперативно збирати інформацію щодо діяльності підприємства та робить її більш доступною користувачам. Висока швидкість виконання розрахункових та логічних операцій дає змогу обробляти великі обсяги аналітичної інформації та дуже плідно та своєчасно використовува-ти їх в управлінні підприємством.
Застосування ЕОМ розширює перелік конкретних питань економічного ана-лізу, а також зміщує його напрям із традиційної оцінки діяльності за минулі роки до вивчення поточних та майбутніх ситуацій з метою сприяння розробці обґрун-тованих і зважених управлінських рішень.
Дана робота виконується за широкого використання засобів ЕОМ і в особ-ливості із застосування пакету Microsoft Excel для аналізу і розрахунків в контро-льній роботі, що дозволяє виконувати їх швидко та з меншими затратами праці і зусиль. Крім того використання ЕОМ дозволяє наглядно оформити роботу, що полегшує її сприйняття і дозволяє залучити графічні можливості програм.
Конкурентоспроможніс ть - це здатність об"єкта, що характеризується оту-пінню реального чи потенційного задоволення ним певної потреби у порівнянні з аналогічними об"єктами, представленими на даному ринку. Конкурентоспромож-ність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами.
Конкурентоспроможн ість організації може бути визначена як комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображує ступінь переваги суку-пності оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показ-ників конкурентів.
Конкурентоспромо жність організації можна виявити тільки серед групи ор-ганізацій, які належать до однієї галузі або випускають товари-субститути, тобто конкурентоспроможність е поняттям відносним. Одну й ту ж організацію в межах регіональної стратегічної групи можна визнати конкурентоспроможною, а на сві-товому ринку або його сегменті - ні. Оцінюють конкурентоспроможність органі-зації загалом за умови єдиної стратегічної зони господарювання або кожної зі створених у структурі диверсифікованої організації стратегічної одиниці бізнесу, які діють у конкретній стратегічній зоні господарювання.
Конкурентоспр оможність фірми нерозривно пов"язана з впровадженням змін, тобто з процесом реструктуризації. Але здійснення таких змін також має пе-вні особливості. Одноразові, надзвичайні заходи можуть на короткий час поліп-шити конкурентоспроможність підприємства, але по-справжньому успішна реструктуризація є тривалим процесом.

Висновки

В даній контрольній роботі основним завданням було провести аналіз пока-зників конкурентоспроможності підприємства, дане завдання було виконано по-вністю. В ході виконання роботи широко застосовувалися можливості Excel, це значно покращило та спростило роботу з виконання завдання. Якщо в першій час-тині роботи засоби ЕОМ спочатку використовувалися для наглядного та зручного представлення вихідних даних щодо діяльності підприємства протягом 5 років, то потім було проведені розрахунки абсолютних і відносних відхилень усі показни-ків по періодам. Крім того за допомогою вбудованих функцій були визначені мі-німальні та максимальні значення показників за весь період часу, до того ж за до-помогою наявних статистичних функцій ми мали змогу без особливих труднощів розрахувати середньоарифметичні значення показників, які були нам необхідні для подальших розрахунків.
Друга частина роботи була виконана за ще більш широкого використання можливостей комп’ютерної техніки. Так нами були спрогнозвані тенденції змін усіх економічних показників діяльності підприємства за допомогою двох основ-них методів – побудови трендової моделі та функцій РОСТ та ТЕНДЕНЦИЯ. Прогнозні дані, отримані за допомогою цих методів значно відрізняються між со-бою, це дало нам змогу порівняти їх можливості та визначити прогнози, які є най-більш сприятливими для підприємства та графічно проілюструвати їх.
Третій розділ виконаний повністю за допомогою ЕОМ. Оскільки визначен-ня кореляційного та регресійного зв’язків між показниками є дуже трудомістким процесом, а в результаті застосування вбудованих функцій КОРЕЛЛЯЦИЯ та РЕ-ГРЕССИЯ ми отримали всі необхідні розрахунки протягом кількох хвилин, що дало нам змогу якісно і глибоко проаналізувати взаємозв’язки між показниками діяльності підприємства.
В цілому робота виконана з додержанням усіх необхідних вимог до неї, за-стосовані всі необхідні засоби та можливості ЕОМ.
   
Список літератури

1. Абритина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятель-ности предприятия: Уч.пос. – М.: «Дело и сервис», 1999. – 256с.
2. Економічний аналіз: Навч.пос./ За ред. Чумаченка М.Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
3. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гавриков А.В. Экономика торгового предприятия: У.пос. - Мн.: Новое знание, 2000. - 240с.
4. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: „Академія”, 2003. – 344с.
5. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч.пос. – Ірпінь, 2000. – 183с.
6. Мец В.О. Економічний аналіз: Навч.пос. – К.: КНЕУ, 2001. – 236с.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия - Мн.: Новое знание, 2001. - 688с.
8. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Уч. – М.: Юристъ, 1998. – 659с.
9. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ.: Уч.пос. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 448с.
10. Экономика и организация деятельности торгового предприятия.: Уч.пос. /Под ред. Соломатина А.Н. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 295с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.